Umkhuleko kuSan Cipriano. Uyaziwa ngokuba namandla amaningi asezulwini. Yenza umthandazo kuSt. Cyprian Ukuvikelwa, ukubopha futhi ukubusa kungasisiza ezimweni eziningi zempilo.

Ikakhulu kulezo zimo lapho sicabanga ukuthi asikho isisombululo. Uchwepheshe ekuxazululeni izinkinga zemibhangqwana lapho elinye lamaqembu linquma ukuphuma embhedeni nganoma yisiphi isizathu.

Kodwa-ke, amandla abo angasisiza sizizwe sivikelekile noma siphumelela. The imithandazo banamandla ngaso sonke isikhathi futhi uma ufaka kubo lonke ukholo lokuthi unesimangaliso akuthatha isikhathi eside ukusifinyelela.

Manje, kuyimfihlo ezosilethela izinzuzo ezengeziwe ngokwazi ukuthi umthandazo kufanele ubhekiswe kubangcwele bani

Ngayinye iyasebenza kakhulu noma incike kakhulu kuye ngecala esilucele kulo usizo.

Kulokhu iSan Cipriano inamandla futhi ingasisiza ezimweni lapho sifuna ukumelana nokubusa othile noma isimo esithile.

Inhloso yomkhuleko weSt

Umkhuleko kuSanta Cyprian

ISan Cipriano isiza abantu cishe kuyo yonke into ezimpilweni zabo.

Kuwo wonke lo mbhalo sizokhombisa okungenani imisho emi-4 ngezinhloso ezihlukile.

Imikhuleko izosebenza:

  1. Ukungibiza;
  2. Ukuvikela;
  3. Bopha, lumise futhi lubuse uthando;
  4. Imali nokuchuma.

Ngokuyisisekelo, lemikhuleko izosebenza kuzo zonke izici zempilo yakho, kusuka emalini kuze kube othandweni.

Ukuze ube nemiphumela emihle udinga kuphela ukuthandaza ngokholo futhi ukholelwe njalo emandleni aseSt.

Umkhuleko kuSt. Cyprian ukungishayela ucingo 

Saint uCyprian, ubusisiwe phakathi kwabangcwele, ngicela umusa wakho.

Yenza (...) ube nomuzwa wokuthi uyangidinga, ukuthi awukwazi ukuma ukungabi khona kwami ​​ungishayele ucingo. Yenza ucingo lwami lukhale futhi ngizwe izwi le (...) ngakolunye uhlangothi.

U-Saint Cyprian, ongusizi onamandla onke, nginikeze lesi sifiso esilula, ulalele izwi elithambile (()) Futhi ukwazi ukusizwa, sikujabulele futhi sikukhonze futhi. San Cipriano, makholwa (...) ukungishayela ucingo, noma ngabe ngikuphi futhi manje.

Ngenze ngishayele ifoni yami ngoba ufuna ukungilalela futhi uhleke noma ukhale eduze kwami.

Sithandwa San Cripriano, ngobukhulu bakho ngiyakubonga futhi njengenceku ethobekile ngizokwazisa inkazimulo yakho nomaphi lapho ngiya khona.

Ngakho-ke makube njalo. Futhi kuzoba njalo.

Lo mkhuleko ungenziwa ezimweni eziningana, kungaba ukwenza ukubuyisana nalowo muntu noma ukuqala ubuhlobo.

Yukuthi ngisho nokucacisa ibhizinisi lo musho uyasebenza.

Kubalulekile ukuthi igama lomuntu esifuna ukusibiza lona kanye nezinhloso esifuna ukuba zishayelwe.

Uma singakakucaceli lokho, kungahle siqale ngokuhlelela ngoba umkhuleko unamandla amakhulu futhi kuhle ukukwenza lapho konke sekucacile ukuthi ungabuzi ngokungafanele.

Amakhandlela akhanyisa noma ukungawenzi ngesikhathi lo mthandazo wenziwa kuncike kumuntu, okunconywayo ukuthi uzinika isikhathi sokugxila emthandazweni.

Ngeke sithandaze lapho ingqondo ikwenye into, kufanele sigxile kwizicelo ezenziwayo ukuze sikwazi ukucela lokho esikufunayo.  

Umkhuleko oya eSt. IsiCyprian ukuvikela 

Virtuosísimo San Cipriano, Bishop waseKhorinte, ngiyakucela othandweni lweNkosi yethu uJesu Kristu olufakazela wena, ungikhulule ekuhlaselweni yisitha esibi, umenze angangithukutheleli.

Ngisindise ekufeni okungazelelwe, izivunguvungu, umbani, imililo, nomakhelwane abangaphili. Uma ngiwela ejele, ungiduduze ungisize ngiphume kulo ngenhlonipho, ikhanda lami liphakeme.

Yabantu abanomona nabanonya, ngisuse.

Futhi ngezingubo zakho ungimboze kuzo zonke izingozi ezivelayo phambi kwami, ngoba ngokunxusa kwakho ngicela ngokuzithoba uZiqu-zintathu Ongcwele, uNkulunkulu uYise, uNkulunkulu iNdodana kanye noMoya oNgcwele.

Amen.

Lokhu kungenye yezinkinga ezivame ukubakhona kumuntu, noma ngabe cela isivikelo thina noma ilunga lomndeni, USan Cipriano ungoSanta ongasinikeza lesi sicelo.

Umvikeli onamandla kuzo zonke izimo. 

Umkhuleko weSanta Cyprian wokuvikelwa kumele uqale wenziwe uqaphela amandla weSanta Cyprian okusivikela, khona-ke ukuvikelwa kufanele kucelwe ngokuqondile ngangokunokwenzeka, ngaphandle kokuphambuka okuningi.

Manje, esinyatsweni sokugcina, siyabonga ngokunikezwa isimangaliso sokuvikelwa njengesibonakaliso sokukholwa. Ngale ndlela sisayina umthandazo onamandla wokuthola isivikelo ngaso sonke isikhathi.

Umkhuleko eSt. Cyprian wokubopha, ukugcwala nokubusa

“Amandla akho amakhulu, oh, oNgcwele omkhulu waseCyprian, umphostoli walabo abahlupheka ngenxa yothando, kwangathi amandla akho angenakuqhathaniswa angenzele, engikufisayo namuhla.

Yenza egameni lokuzinikela kwami ​​ngegama lakho, oh! Isimanga sami esingajwayelekile kanye nabadinga usizo, lokho (asho igama lokuthi ufuna bani) ukuphendukela kimi, emzimbeni kanye nasemphefumulweni futhi ukuthi akekho umuntu ongaphezu kwakhe.

Ukuthi uyangidinga futhi angibheke ngamehlo ami futhi angibheke yonke indawo noma ngabe uyazi ukuthi akekho, ukuthi ungifisela isifiso, ngokuba njalo eceleni kwami ​​nokuthi uzitholela ethembeni lokuba embhedeni wami, etafuleni lami nase amaphupho ami

Hhawu umphostoli onamandla, wawungumthakathi ezimangaliso zakho futhi ungcwele ebungcweleni bakho, ungangilahli manje!

Ngidinga ukuKhanya kwakho, ukukhanya okungajwayelekile, ukukhanya okuyisimangaliso, ukuze kusebenze lokhu kokuhlanya okungidlayo ithemba lokuba ngakhe kuze kube phakade naphakade.

Makasondele namhlanje ukuzonginikeza ubugqila bakhe ngemizwa ethembekile nangomusa omnene, oh! Nkosi ukuthi uzwe konke, ungangishiyi kulokhu nginobuhlungu bokuthi angisizakali / noma ngaphandle kothando lwakhe futhi ngaphandle kwemfudumalo yakhe.

Lokho kuza emaphusheni ami kanye namaqiniso ami ngezithembiso zokugcwalisa kanye nezifiso engizowenza ukugcwaliseke. Saint uCyprian, ngilalele, lapho kushisa lo mkhuleko, isicelo sami sihamba!

Ngilethe kulokho ukuthi ngiyakuthanda, manje ngilethe kimi ngoba ngiyanqena ngaphandle kobukhona bakhe, ngicela, osanta ngokuyisimangaliso ... lalela umkhuleko wami, kanye nomlingani wakho weJustina nowesifazane ohlanganayo, ohamba nawe ukuthunywa kwakho kungcwele kubo bonke siyabuza ...

Hawu nkazimulo, ngilalele!… Ameni. ”

Ukuthola lo mphumela kathathu kumuntu cishe kuyinkinga eyisimangaliso.

Yingakho kunomthandazo okhethekile ukuzuze ngempumelelo nangendlela yokugcina.

Manje kufanele wazi kakhulu izinhloso zakho, ugcine umuntu eceleni kwakho amandla noma ukumenza enze esikufunayo akuyona into engcono kakhulu empilweni yesikhathi eside yalaba abashadayo.

Noma kunjalo, lemikhuleko inamandla kangangokuba kufanele siyenze ngobuqotho.

Iphelele bopha, uthambise futhi ubuse Indoda, isoka noma umaziyo. Isebenza nanoma ngubani.

Ngemali

Othandekayo nothandekayo uSanta Cyprian, ngiyaqiniseka ngobuhle bakho obungcwele kanye nentshiseko nokuzinikela kwakho ubulungiswa nenkosi yethu.

Ukusuka enhlanhleni embi, nasebubini, ngikhulule. Nginike isibusiso sakho ngithuthukise isimo sami. Angiceli i-lottery, noma imali esheshayo ukufika ngosuku.

Umsebenzi omuhle unele kimi ukutholela umndeni wami imali.

Oh Saint Cyprian, ngalesi sicelo sokuthobeka ngiyethemba ukuthola isibusiso sakho sokushintsha ikusasa lami nelami.

Amen.

Emhlabeni oqhubeka usenkingeni, imali iba isimangaliso ukuba nayo futhi uyilahle ngokuthanda kwayo.

Kungakho kumele sithandaze emthandazweni weSt.

Ukubuza ukuthi imali ihlala iwela ezandleni zethu kuyindlela enhle yokuqinisekisa impumelelo kuwo wonke amabhizinisi esiwenzayo.

Thandaza futhi ubuze iSan Cipriano ngesimangaliso semali nomsebenzi ukuze isimangaliso sifike ngokushesha okukhulu, khumbula ukuthi akugcini ngokuthandaza kepha ukwenza okusemandleni ukufeza lokho esikufunayo. 

Ngingasho yini ukuthi imithandazo yonke ihlangene?

Iqiniso ngukuthi abantu abaningi badinga usizo ngezinto ezahlukahlukene ezimpilweni zabo. Lapho lokhu kwenzeka, yonke imisho ekulesi sihloko kufanele yathandazwe.

Ungakhuleka konke, kepha hhayi ngosuku olulodwa. Sincoma ukuthi ushiye usuku olu-1 lokuphumula phakathi komkhuleko ngamunye.

Kubalulekile ukuthi ungathandazi kosanta eyodwa izinto ezahlukahlukene ngosuku oluhlukile, uma kungenjalo angezi kunoma yiziphi izicelo.

Ngakho-ke, thandaza emthandazweni weSt. Cyprian wokubopha, ukubamba, ukubusa nokuvikela ngezinsuku ezahlukene.

Imikhuleko eminingi: