Ukubuya kwesibili kukaJesu kuzoba njani. Okunye kokungaziwa kakhulu kubo bonke ubuKristu kugxile koku ukuza kwesibili kukaJesu. Kubantu abaningi, leli qiniso lisondele kakhulu. Kwabanye, kusesekude kakhulu. Noma kunjalo, akekho onempendulo yombuzo. Ukuphela kwento umKristu wokholo angayenza ukwazi ukuza kwesibili kuzolungiswa kanjani kahle ngomcimbi obaluleke kakhulu emlandweni.

Ngalesi sizathu, kusukela Thola.onlineBesifuna ukuphendula imibuzo efaneleke kakhulu wonke umKrestu azibuza yona ngalesi sikhathi. Ngalokhu sizozisiza ngezindima zeBhayibheli ezilandisa leli qiniso ngencazelo yalo ehambisanayo.

Kuzoba njani ukubuya kwesibili kukaJesu

Kuzoba njani ukubuya kwesibili kukaJesu

Kuzoba njani ukubuya kwesibili kukaJesu

Ukuza kwesibili kukaJesu kuzokwenzeka ekupheleni kwesikhathi. Ngaphandle kwalokho, konke el mundo uzoyibona. Kuyoba usuku lokwahlulela kubo bonke abantu. Kepha kwabasindisiwe, ukubuya kukaJesu kuzoba umthombo wenjabulo, ngoba kuzonqoba uSathane futhi kubaholele ukuthi bahlale naye ingunaphakade.

Ekufikeni kwesibili kukaJesu, umhlaba wonke uzobona uKristu ehla ezulwini nezingelosi. Sizozwa icilongo futhi abafileyo bayovuka. Ngakolunye uhlangothi, abaphilayo bazothathwa. Wonke umuntu uzoguqa akhulekele uJesu. Umhlaba wanamuhla uzobhujiswa, uMbuso kaNkulunkulu uzokwakhiwa, futhi amakholwa aphile phakade noJesu.

Amavesi eBhayibheli alandisa ngokuza kwesibili

“Khona-ke isibonakaliso seNdodana yoMuntu sizovela ezulwini, futhi zonke izizwe zomhlaba zizolila futhi zibone iNdodana yomuntu iza emafwini ezulu inamandla nenkazimulo enkulu. Uyakuthuma izingelosi zakhe ngokukhala okukhulu kwecilongo, ziqoqe abakhethiweyo bakhe emimoyeni yomine, kusukela kolunye uhlangothi lwezulu kuze kufike kolunye.

Mathewu 24: 30-31

 

Ngoba lapho i-oda selikhishiwe, ngezwi lengelosi enkulu nangomsindo wecilongo likaNkulunkulu, iNkosi uqobo izokwehla ivela ezulwini, futhi abafile kuKristu bazovuka kuqala. 17 Lapho-ke thina esiphilayo siyakuhlwithwa kanye nabo emafwini ukuhlangabeza iNkosi emoyeni. Futhi ngakho-ke siyoba neNkosi kuze kube phakade. 1

Thesalonika 4: 16-17

 

«Futhi kinina enikhathazekile, aniphe ukuphumula kanye nathi, lapho iNkosi uJesu ivela ezulwini nezingelosi zamandla ayo,

elangabini lomlilo, ukubuyisela kulabo abangamazi uNkulunkulu, noma abalalela ivangeli leNkosi yethu uJesu Kristu;

ngubani ozobhekana nesijeziso sokubhujiswa okuphakade, ngaphandle kobuso beNkosi nasenkazimulweni yamandla akhe,

lapho efika ngalolo suku ezokhazinyuliswa kwabangcwele bakhe futhi adunyiswe kubo bonke abakholwayo (ngoba ubufakazi bethu bukholiwe phakathi kwenu) ». 2

Thesalonika 1: 7-10

 

«Ukulinda nokusheshisa ukufika kosuku lukaNkulunkulu, lapho amazulu, avuthayo, ezoqedwa, futhi izakhi, zishiswe, zincibilike!

13 Kepha siyethemba ngokwesithembiso sakhe izulu elisha nomhlaba omusha ahlala kuwo ubulungiswa. "

2 Phetro 3: 12-13

 

Kuza nini ukuza kwesibili kukaJesu?

Akekho owazi usuku lapho uJesu ezobuya khonaAkunakwenzeka ukubikezela ukuthi lolo suku luyoba nini ngoba luzokwenzeka lapho singalindi. Uma umuntu ethi uyazi ukuthi kuzokwenzeka nini, uyaphazama. Uma umuntu ethi uJesu ubuyile vele, akumele sikholwe ngoba uma sekwenzeka wonke umuntu uzokwazi.

Ngokuqondene nosuku nehora, akekho owaziyo, hhayi izingelosi zasezulwini, hhayi iNdodana, kodwa uBaba kuphela.

UMathewu 24: 36

Ukulandelana kwezenzakalo ekubuyeni kukaJesu kwesibili akucaci eBhayibhelini. Okubaluleke kakhulu ukuthi uJesu uzobuya ngelinye ilanga futhi kumele sizilungiselele, ngoba kungenzeka noma nini. Indlela enhle yokulungiselela ukubuya kwesibili kukaJesu ukuphenduka ezonweni zakho uphilele uNkulunkulu.

Ukuza kukaJesu kuyisizathu senjabulo nethemba kulowo okholwayo. Akumele sesabe ngokuzokwenzeka. Kulabo abenqaba uJesu, kuzoba usuku lokulahlwa ngenxa yezono. Kepha ngathi, kusho ukuthi sizohlala noNkulunkulu ingunaphakade, eMbusweni wobulungiswa, ukuthula nenjabulo.

Sithemba ukuthi le ndatshana ikusiza ukuthi uqonde ukuthi ukubuya kwesibili kukaJesu kuzoba njani. Uma manje ufuna ukwazi kungani kubalulekile ukuya esontweni nokuthi lithini ibhayibheli ngalesi sihloko, qhubeka upheqa Thola.online.