Imikhuleko ye-6 yokuheha abathengi

Imikhuleko yokuheha abathengi. Ngokuwa okuqhubekayo kokuthengisa emakethe yezitolo yaseBrazil, esinye sezinkomba zezinkinga zomnotho izwe elihamba kuzo, abathengisi bakhethe ezinye izindlela zokuqinisekisa ukweqisa, okudlula imikhankaso yendabuko yokuthengisa. Enye yazo imithandazo yokuheha abathengi futhi ngenxa yalokho imali eningi.

Amandla ale mithandazo asevele aqinisekisiwe ngabathengisi abaningana nabathengisi abazimele ezimweni ezihlukile. Kusuka kuzixazululo zezinqubo zokuqothuka ukuze ufinyelele ukukhula okufiselekayo.

Imikhuleko yokuheha abathengi, ebonakaliswa kwamanye amazinga akhuphuka ngenxa yobunzima, isibonelo esisodwa ukungasebenzi. Ngakho-ke ukufudumeza ukuthengisa, kudinga abasebenzi abaningi futhi kudale imisebenzi eminingi. Umkhakha wezentengiso uphakathi kwalawo anamathuba amaningi, izikhala ezivame ukuhlotshaniswa nokuhamba kokuthengisa.

Imikhuleko yokuheha abathengi

Ukuze sigweme ukubhebhetheka kwesimo esibucayi futhi siqinisekise ukuthi ukubanjwa kwemibhalo yangonyaka ozayo kuyachuma, senza ukukhetha imisho enamandla kakhulu ukuheha abathengi nemali. Bheka ngezansi nge Imikhuleko ye-6 yokuheha abathengi:

Umkhuleko wokuheha abathengi

Inamandla umkhuleko kufanele wenziwe ku-a isonto. Khanyisa ikhandlela ngaphambi kokuthi uqale wenze isiphambano ngamanzi angcwele ebunzini lakho uma usuqedile. Ungakhohlwa ukubusisa isibusiso esesitholile.

'Ubaba wami othandekayo! Ngayo yonke inhlonipho efanele nokukholwa, ngihlala ebukhoneni bakho obucele ukukucela ukuthi ubusise yonke indawo yempilo yami futhi uphendule lo mthandazo ngendlela ekhethekile ukuheha abathengi abaningi futhi ukhuphule ukuthengisa kwami.

Nkulunkulu wami, Nkosi yami, angikucele ukuba wehle eMana! Ngiyanicela emsebenzini nangegama lakho lokukhululayo, egameni likaJesu Kristu, ngicela ungihawukele, uthethelele zonke izono zami futhi uchithe ngamandla empilweni yami yobuchwepheshe neyezezimali, kanye nokwethemba, umdlandla, ithemba, imicabango emihle, ukubekezela, ukuhlakanipha , uthando, ukuchuma, ukukwazi ukuphatha ngenhlonipho nangokwethembekile onke amaklayenti wami wamanje nawesikhathi esizayo iNkosi ebeka indlela yami.

Ubaba othandekayo! Namuhla ngicela iNKOSI ukuthi iyale izingelosi zayo ukuba ibusise wonke amabhizinisi ami, ukubusisa umgwaqo wami, ibhizinisi lami, ikhaya lami, iphrojekthi, inkampani, izethulo, ezentengiso, imboni.

Busisa idolobha lami, busisa isifunda sami, busisa izwe lami, ubusise izwe lami, ususe ngamandla amandla wonke umona, iso elikhulu, ikhwalithi engeyinhle, usizi, iminyango evaliwe, ukuswela ubuqambi, isibindi, iso elibi, amanani, ukuntuleka kokholo, ukunganaki, ukulula , ukuntula ukuzethemba, izithiyo, ubuvila, izithiyo, ukulahlwa, ukuntuleka kwenhlangano, ukungathembeki, ukunyundela, ukungathembeki, inkohliso engemihle, inhlamba, noma isiphi isithiyo noma ifindo, ubuthakathi, umlingo omnyama, ukuhleka, imithandazo ephikisanayo nanoma yiluphi uhlobo lwamandla kusuka ebubini, ebubini obuye buchazwe ngokomqondo, bufisa noma kuthunyelwe empilweni yami yobuchwepheshe kanye nezezimali ukuvala iminyango yokuchuma kwami, ukuze amakhasimende angenqabe, ajike noma anyamalale. ngicela, kusukela manje wonke amandla aphambene nokuziphendukela kwemvelo ami asuswe.

Ungase futhi uthande:  Umkhuleko ukuze uvimbele amandla amabi

Nkosi, baba waphakade! Ngicele ukuthi ngithumele uMoya wakho oNgcwele empilweni yami, kwangathi iNkosi ingangithululela izibusiso zaKho ezinhle kakhulu, ingezelele ukholo lwami, inginike ukuhlakanipha, ubuhlakani, ukuxhumana kalula, injabulo, uzwela, isibindi, amandla, nobuciko. .

Kumahhala manje, baba, zonke izindawo zempilo yami yobungcweti futhi zingenza ngiphumelele kahle ukuze yonke imali yami, amaphrojekthi, amabhizinisi, amabhizinisi, izinsizakalo, imikhiqizo, iphothifoliyo yamakhasimende, izinkontileka, ukutshalwa kwezimali kanye nanoma yimuphi umsebenzi okhokhelwayo ophumelele

UNkulunkulu uYise uSomandla, ngibonga kakhulu ngokuthola ukukhululeka kwami ​​ngokomsebenzi nangokwezezimali, ngokungivula yonke iminyango yemakethe, ngokukhulisa abathengi bami ngokuyisimangaliso nangokuqinisekisa ukuchuma kwebhizinisi lami.
Ngiyathembisa, Baba, ukuhlanganyela le nkhulumomphendvulwano nawe, ngiyathembisa, Baba, ukusiza labo abadinga usizo ongibeka endleleni yami. Amen!

Umkhuleko wokuheha abathengi ngokuphuthumayo

Ekupheleni kwalomthandazo, thandaza umthandazo weNkosi amahlandla amathathu futhi umbonge ngokugcwalisa isifiso sakhe. Lokhu kuzoyiqinisa ngokwengeziwe.
'Nkosi Nkulunkulu Somandla, ngisize ngiphumelele. Namuhla ngithandazela usizo lomuntu siqu nobungcweti kwebhizinisi lami elincane elicishe lihluleke.

Ngithandaza ngokholo olukhulu nethemba lokusiza ukuheha abathengi, imali nempumelelo engaphezulu ukugcina ibhizinisi lami (igama lebhizinisi lami).

Bengilokhu ngiphatha kahle amakhasimende ami ngendlela engafani nokwethembekile, ngakho-ke ngicela ubulungiswa ukuthi babuye nabo futhi ngibe nabo.
Ngicela iNkosi isihe ngokuhlupheka kwami. Kuya ngebhizinisi lami ukuthi ngiphile, ngisekele izingane zami ngekhwalithi yempilo edingekayo ohambweni lwabo emhlabeni. Ngiyabonga ngokuzwa umkhuleko wami. ' Amen!

Umkhuleko wokuheha abathengi kanye nebhizinisi leSeicho-No-Ie ukuze likhule

Le filosofi yaseMpumalanga inomunye wemicabango yayo yokuchuma, okubalulekile kuyo yonke indawo yezimpilo zethu. Njengoba siphumelela, siyavela futhi sifaka isandla ekuziphendukeleni kobuntu. Ngakho-ke, lapho ibhizinisi lethu likhula kahle, wonke umuntu obandakanyeka kulokhu kukhula naye ujabulela amandla afanayo.

'Angikhohlwa ukubonga uNkulunkulu ngentuthuko onginike yona. Konke ukuthambekela okudingekayo sekusezandleni zami. Ukukholwa kwami ​​kulawula yonke ingcebo esemhlabeni. UNkulunkulu uyangiphendula ngaphambi kokuba ngikubuze okuthile. Ngakho-ke zonke izinto ezinhle engizifunayo zisezandleni zami. UKristu wafundisa: "Noma yini oyicelayo emthandazweni, kholwa ukuthi uzoyithola futhi uzoba nayo".

Sonke isifiso sesigcwalisekile emhlabeni wemibono futhi siyabonakala endizeni yezinto ezibonakalayo. Sengikutholile emhlabeni wemibono engikufunayo, futhi ngizokuthola kulo mhlaba ozwakalayo, ngoba umbono ngamunye uyenzeka.

Ungase futhi uthande:  Umthandazo Wezingane

Ngiqinisekile ngalokho futhi ngibonga uNkulunkulu. Sengiyabona ukuchuma kwebhizinisi lami futhi ngichichima injabulo. Ngiyajabula ngoba ngibonile ukuthi nginamandla okuzuza konke ngokwemicabango yami.

Ngimbonga ngokungapheli uNkulunkulu ngempilo kanye nengcebo engiyitholile. Ngibonga kakhulu. Ngibonga kakhulu. Ngibonga kakhulu'!

Umthandazo wePigeon ukuheha abathengi nemali.

Isithunywa esiphakathi kwezwe lama-orishas nomhlaba, ijuba lendlulamanzi laziwa ngamandla alo okuphazamisa ubudlelwano bothando, kepha bambalwa abantu abaziyo ukuthi amandla okuheha imali nokuchuma likhulu ngokulinganayo.

Ngenxa yokuthi liphethwe yizindawo zokunqamula, amathuna, iminyango nezicabha zokungena nokuphuma, lo mthandazo uba namandla ngokwengeziwe uma kwenziwa kwenye yalezi zindawo. Ijuba likaMaria Padilha kumele linikezwe.

I-Cute Pigeon Maria Padilha hambo, ungavumeli imali ukubalekela. Ngikhombise amandla akho, yenza uhambo lwakho futhi ungilethele imali eningi, kungaba ngama-raffles, imidlalo futhi ikakhulukazi ngomsebenzi wami. Ngikhombise amandla akho, yenza uhambo lwakho futhi ungilethele imali eningi (igama lakho).

Uphi manje futhi uma enomunye umuntu othi igama lami (igama lakhe). Ngifuna futhi ngidinga imali eningi yokuza kimi, ukuze imali ingeyami ngokushesha okukhulu: Ngibopha imali, ngibopha imali, ngibopha imali, ukuze imali ifike kimi ngokushesha okukhulu (igama lakhe). Leyo mali ifisa ukuba nami naphakade. Ngifuna ubophe imali, ubophe imali, ubophe imali kimi (igama lakho). Yenziwe ngaphansi kwezinyawo zami, ngaso sonke isikhathi ngibe nami, esikhwameni sami, esikhwameni nasendlini ukuze mina (igama lakhe) ngiyisebenzise njengoba ngifuna futhi nginakho konke engikufunayo, egameni leNdlovukazi enkulu uMaria Padilha, Mina (igama lakhe) Ngithola imali eningi

UMaria Padilha, shiya imali eboshelwe kimi kuze kube phakade zonke izinsuku zeminyaka. Imali mayize kimi ngokushesha okukhulu, woza ugijime uzongithola, ungaphumuli uze ube ngowami.

Sengathi isifiso sami sokuba nemali eningi singagcwaliseka ngokushesha. Umzuzu ofanayo usuvele wenzekile! Ngakho-ke, makube njalo.

Umkhuleko wokuheha imali ngokuphuthumayo

Izikhathi eziningi isidingo sethu siphuthumayo kangangokuba sidinga a umkhuleko wokuxazulula inkinga ngokushesha. Umusho olandelayo ulawula lo mphumela.

Ah Nkulunkulu Mdali womhlaba omkhulu lo, ngilapha ukuzonxenxa impilo yami yezezimali. Sengathi umfula wengcebo ungangizungeza ukusuka ngaphezulu kwekhanda lami kuze kufike ezinzwaneni zezinyawo zami.

Thululela kimi isipho somcebo ukuze ngibone inkazimulo yakho futhi ngimemezele ubukhona bakho nomaphi lapho ngiya khona. Sengathi ingelosi yemali ingivakashele futhi ifake ezandleni zami umoya wenhlanhla ukuze konke engikuthintayo kuphumelele!

Ungumnikazi wegolide nesiliva, ngakho-ke uze uqhamuka emagumbini omane omhlaba ukuzongenzela isibusiso sempahla eningi. Ubonakalisa kimi ubukhulu bakho futhi ungenza nginqobile, nginqobile futhi ngicebise, ngoba unguNkulunkulu ongezayo, ophindaphindayo futhi ongezayo.

Ungase futhi uthande:  Umkhuleko onamandla wokulala: yazi imithandazo emithathu enamandla

Ngamandla wegama likaJesu Kristu, ngiphakamisa izwi lami futhi ngiprofethe ukuthi kusukela kulo mzuzu imali izofika ngazo zonke izindlela, ezindaweni eziphakeme kakhulu. Kusukela manje kuqhubeke, ikusasa lami libekwa uphawu ngoba ngingumntwana kaNkulunkulu odale yonke ingcebo yomhlaba futhi ngizoceba kakhulu.

Lokhu ngiyakucela futhi nginqume ukuthi kuzokwenzekani ngegama likaJesu Kristu. Amen Qeda ngoBaba wethu futhi umbonge.

Umkhuleko wokuheha abathengi kanye nemali evela eSan Cipriano

Umthakathi osephenduke ungcwele uqoqa ulwazi lwama-universe amabili, ngakho-ke owakhe imikhuleko inamandla: Amandla asezulwini, ahambisana namandla emvelo, awanqobeki. Ngokholo olukhulu, yisho lokhu nomaisabelo seSan Cipriano ngemali ubone ekusebenzeni ukwanda kwamakhasimende akho nokuphindaphindeka kwemali.

'Gcina i-San Cipriano, uthole imali eningi, ingcebo nenhlanhla, uhlale nami kuze kube phakade. ISan Cipriano ingilethela imali eningi, ingcebo nemali eningi.

Njengoba iqhude licula, imbongolo iyaduma, ukukhala kwensimbi, ukukhala kwembuzi, ngakho-ke wena, San Cipriano, uzongilethela imali eningi, ingcebo nenhlanhla.

Njengoba ilanga liphuma, imvula iyana, ake uSt. Cyprian athole imali, ingcebo nenhlanhla phezu kwami ​​(igama lakhe), makube njalo.

Ngenwe ngaphansi konyawo lwami lwesobunxele, ngamehlo amabili ngibona imali, ingcebo nenhlanhla, ngamathathu nginemali, ingcebo nenhlanhla. NgeNgelosi yami eyi-Guardian ngicela ukuthi imali eningi, ingcebo kanye nemali enkulu ifike kimi.

Njengenyoka ekhasa nokuthi leyo mali, ingcebo nenhlanhla kuphela izizwa isondele kakhulu kimi, engakwazi ukuhlala nalabo abangayifanelanga, lokho engahlali namuntu ngaphandle kwami, ehlangabezana nazo zonke izidingo zami Noma yini engiyifunayo, sebenzisa engikufunayo, ungaze ungenze ngihlupheke ngokungabi nakho.

Ukuthi uma ngilala futhi ngivuke kuhlale kunemali, ingcebo nemali enkulu ngaphakathi kwendlu yami, isikhwama sami semali, ephaketheni lami, ibhizinisi lami noma ngabe ngikuphi.

Kwangathi imali, ingcebo nengcebo kungekude nami. Ngakho-ke makube njalo. Ngamandla weSt. Cyprian, kuzoba njalo. Kwangathi inani elikhulu lemali, ingcebo kanye nemali enkulu kungafika ukuze ube nenduduzo, udumo, amandla, ezempilo, ukusiza labo abadinga usizo futhi ngaleyo ndlela bajabule.

Ngibuza iSpecial Cyprian, ukuthi imali, ingcebo nengcebo kusangifuna namuhla, ngicela lokhu emandleni amaNhliziyo amaMnyama ama-XNUMX abukela iSaint Cyprian, makube njalo. Kwangathi imali, ingcebo nemali engafika ekhaya lami, impilo yami, ibhizinisi lami nebhizinisi lami. Ukuthi izitha azisiboni, zisibone, noma kungaba njalo, kuzoba, seziwe.

Kwangathi i-Saint Cyprian kanye neMiphefumulo Emithathu Emnyama bangamphatha futhi balalele isicelo sami. Amen!

Bheka futhi:

Ungase futhi ube nentshisekelo kulokhu okuqukethwe okuhlobene:

Uma uqhubeka nokusebenzisa le sayithi uyakwamukela ukusetshenziswa kwamakhukhi. ulwazi oluthe xaxa

Izilungiselelo zekhukhi zale webhusayithi zilungiselelwe "ukuvumela amakhukhi" futhi ngaleyo ndlela zikunikeze ulwazi olungcono kakhulu lokuphequlula. Uma uqhubeka nokusebenzisa le webhusayithi ngaphandle kokushintsha izilungiselelo zakho zekhukhi noma uchofoza u-"Yamukela" uzobe unikeza imvume yakho kulokhu.

vala