Ukuba mncane nokuzibandakanya emsebenzini weNkosi kuyinto ebaluleke ngempela, ikakhulukazi kulezi zikhathi lapho yonke into ibonakala iyinkimbinkimbi kakhulu. Ubusha buyaguquka njalo futhi kubalulekile ukwazi labo Amavesi eBhayibheli abasebasha abangamaKatolika ukuthi sinakho noma nini lapho sikudinga. 

Imibhalo yamandla, isikhuthazo, isibonelo nezikhuthazo ezikhethekile kubantu abasha abathathe isinqumo sokukhonza iNkosi. Yonke le mibhalo igcinwe emibhalweni engcwele futhi kufanele sibe nelukuluku futhi silambele izwi lakhe, simazi ngokujulile.

Amavesi eBhayibheli abasebasha abangamaKatolika

Namuhla sidinga ubusha ukuthi baphendukele kubona iNkosi, sigcwele izono eziningi kakhulu, zilahlekile ezifisweni zomhlaba futhi bambalwa kakhulu yilabo abathatha isikhathi sokusondela kuNkulunkulu futhi lokhu kufanele kube yisizathu sokukhathazeka ngomphakathi wonke . 

Uma ufuna ukusondela kuNkulunkulu futhi uyinsizwa noma usumkhonze kepha ufuna igama elikhethekile kuwe, ngokuqinisekile le mibhalo izosiza kakhulu osukwini lwakho nosuku. 

1. UNkulunkulu usekela abancane

1 Samuel 2: 26

1 Samuel 2: 26 "Futhi uSamuel omncane wayekhula, wamukelwa phambi kukaNkulunkulu naphambi kwabantu."

Kulesi sigaba sebhayibheli sitshelwa ngensizwa ethile eyakhulela ethempelini ngoba umama wayo ngesikhathi ebeletha wamnika iNkosi noSamuel njengoba ingane yayazi ukuthi kuyini ukuba inceku kaNkulunkulu. Indaba eyisibonelo yabo bonke abasebasha abangamaKatolika anquma ukukhonza uNkulunkulu kusukela esemncane. 

2. UNkulunkulu ungakithi

UMathewu 15: 4

UMathewu 15: 4 “Ngoba uNkulunkulu wayala ukuthi: Hlonipha uyihlo nonyoko; futhi: Noma ngubani oqalekisa ubaba noma umama, uzofa engenakuphikwa ”.

Lokhu kwaziwa njengomyalo wokuqala ophethe isethembiso futhi kuyajabulisa ukuthi awenziwanga kubantu abasha kuphela kodwa kuwo wonke umuntu jikelele. Kodwa-ke, abantu abasha balifanele leli gama njengoba abaningi babo bedlula ezigabeni ezinzima bese iNkosi ibashiya ngezeluleko nangesithembiso sempilo ende. 

3. Thembela emandleni kaNkulunkulu

IsiLilo 3:27

IsiLilo 3:27 "Kuhle kumuntu ukugqoka ijoka kusukela ebusheni bakhe."

Ubusha kuNkulunkulu noma bungaba umthwalo kepha kuyakujabulisa ukukusiza ezinsukwini lapho amandla nesibindi sethu kubonakala kungamaphesenti ayikhulu. Ubusha buhle futhi uma sizinikela ukuze siphile ngaphansi kwemiyalo kaNkulunkulu nezinqumo zokholo lwethu lapho-ke sizoba nentsha ebusisekile ngaso sonke isikhathi. 

4. Intsha inosizo lukaNkulunkulu

1 Thimothi 4:12

1 Thimothi 4:12 "Makungabikho noyedwa kini onobusha bakho, kepha yiba yisibonelo samakholwa ezwini, ekuziphatheni, othandweni, emoyeni, okholweni nasebumsulwa."

Izikhathi eziningi ngokuba mncane futhi sithi sifuna ukukhonza esontweni noma ukunikela izinhliziyo zethu eNkosini, asithathwa ngokungathi sína futhi, kunalokho, siyimbangela yokuhlekisa, kepha lapha iNkosi isinikeza izeluleko futhi isikhuthaza ukuthi sithathe isinqumo sokumlandela noma sisebancane. 

5. INkosi isivikela sonke

I-119 AmaHubo: 9

I-119 AmaHubo: 9 “Insizwa iyoyihlanza ngantoni indlela yayo? Ngokugcina izwi lakho. ”

Indlela yomuntu osemusha ongumKatolika kanye nawo wonke umuntu owenza ukholo lwenhliziyo, kudingeka ihlanzwe njalo ngoba ivame ukungcola bese siyakhubeka. Kule ndima uNkulunkulu usibuza umbuzo futhi asinike impendulo yakhe. Ukuphela kwendlela yokusula indlela yethu ukugcina izwi likaNkulunkulu. 

6. UNkulunkulu weluleka abasebasha

Jeremiya 1: 7-8

Jeremiya 1: 7-8 “Futhi uNkulunkulu wathi kimi: Ungasho ukuthi: Ngiyingane; ngoba uzoya kukho konke engikuthuma kona, futhi uzokusho konke engikuthuma kona. Ungesabi phambi kwabo, ngoba nginawe ngizokukhulula, kusho uNkulunkulu ”.

Ukuphepha kungalethwa kithi ngaso sonke isikhathi, noma ngabe sineminyaka emingaki, kepha lapho sisemncane, lokhu kungazethembi kubonakala sengathi kufuna ukuthatha imicabango yethu. Kumele siqiniseke ukuthi iNkosi ihamba nathi yonke indawo futhi isiqondise ukwenza izinto ngendlela efanele, uyasiqinisa. 

7. uNkulunkulu ungakithi

1 KwabaseKhorinte 10:23

1 KwabaseKhorinte 10:23 “Konke kuvumelekile kimi, kodwa akuyona yonke into elula; konke kuvumelekile kimi, kepha hhayi konke kuyakha ”.

Le ndima yeBhayibheli izama ukusitshela ukuthi yize singenza konke, ukusho ukuthi sinesifiso futhi amandla ukwenza yonke into noma ngabe lokhu noma angazi lutho oluhle, asikwazi ukukwenza ngoba akuhambisani nathi. Sihlukile ngoba sihlukaniswe nobusha bethu ukuba sikhonze uNkulunkulu. 

8. Hlala njalo ngokukholwa

Thithu 2: 6-8

Thithu 2: 6-8 “Inxusa nentsha ukuba ihlakaniphe; ukuzethula kukho konke njengesibonelo semisebenzi emihle; ekufundiseni ukukhombisa ubuqotho, ukungathí sina, izwi elizwakalayo nelingenakungeneka, ukuze ophikisana naye abe namahloni, futhi angasho lutho okubi ngawe. ”

Isikhuthazo sokuthi asidingi ubusha kuphela kepha nganoma yisiphi isikhathi. Umbhalo wasebhayibhelini ongawunikela kumngane noma awunike isihlobo. Kuchaza ngokucacile nangemininingwane ukuthi indlela esiziphatha ngayo akufanele ibe kanjani esontweni kuphela kodwa nangaphandle kwayo. 

9. Kholelwa emandleni kaKristu.

Taga 20:29

Taga 20:29 "Inkazimulo yabancane ingamandla abo, nobuhle babadala bungubudala babo."

Intsha, ezimweni eziningi, inamandla, iqinile, isibindi futhi ayesabi lutho, kepha asebekhulile nalokho abakushiyile ukujabulela impilo enhle. Lokhu kungenzeka kuphela lapho sinikezela iminyaka yethu emihle kakhulu kwinkonzo yeNkosi futhi sibanjwa yizifiso zenyama. 

10. Vuma ukukholwa enhliziyweni yakho

2 Thimothi 2:22

2 Thimothi 2:22 “Balekela nezinkanuko zobusha, uqhubeke ubulungiswa, ukukholwa, uthando nokuthula, nalabo ababiza iNkosi ngenhliziyo ehlanzekile ”.

Izifiso zentsha ziyisitha esiqine kakhulu yingakho singeke sihlale sibhekene nazo kodwa kufanele sibaleke ngaso sonke isikhathi. Mhlawumbe ukuthi kube nokuziphatha okungathandeki kulolu cingo kuyimbangela yokuhlekwa usulu kodwa yazi ukuthi umvuzo uvela kuNkulunkulu hhayi kubantu 

11. Cela usizo lukaNkulunkulu lapho kunesidingo

I-Psalm 119: 11

I-Psalm 119: 11 "Inhliziyo yami ngiwagcinile amazwi akho, ukuze ngingoni kuwe."

Akukho lutho olungcono kunokugcwalisa izinhliziyo zethu ezisencane ngamazwi eNkosi. Lawa mazwi atholakala ezwini likaNkulunkulu futhi kubalulekile ukuthi siwafake ekujuleni kwethu ukuze kuthi lapho sidinga leyo mibhalo noma amazwi asinike amandla nokuthula, ngaphezu kokusidedisela kude nesono. 

12. Ukukholwa kunqoba zonke izithiyo

Efesu 6: 1-2

Efesu 6: 1-2 “Bantwana, lalelani abazali benu eNkosini, ngoba lokhu kulungile. Hlonipha uyihlo nonyoko, okuwumyalo wokuqala onesithembiso. ” 

Akukhona nje kuphela ukuthi ulalela abazali bethu kodwa futhi ulalela uNkulunkulu, lokhu kungukuziphatha okuqala ekhaya lethu, lapho ulalela abazali bethu ugcwalisa izwi likaNkulunkulu futhi uyena ozophatha isithembiso sakhe. Kuyinto enhle ukuthi silalela abazali nabazali bakaNkulunkulu, singakulokothi sikukhohlwe lokhu. 

13. uNkulunkulu uyithemba

I-Psalm 71: 5

I-Psalm 71: 5 "Ngoba wena, Nkosi Nkulunkulu, ulithemba lami, nokulondeka kwami ​​kusukela ebusheni bami. "

Omncane esizinikezela ekukhonzeni iNkosi, kungcono kakhulu. Ukuba nokuphila okunikezwe uNkulunkulu owasidalayo, owasinika impilo, osiphelezela ngaso sonke isikhathi futhi osithandayo ngaphandle kwemibandela, ungotshalomali olungcono kunazo zonke. Sengathi angaba amandla ethu nethemba lethu kusukela sibancane. 

14. Ngizohlala ngiseduze kweNkosi

Joshuwa 1: 7-9

Joshuwa 1: 7-9 "Qina nje, ume isibindi kakhulu, uqaphele ukwenza ngokomthetho wonke akuyala ngawo inceku yami uMose; ungaphambuki kuye ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo, ukuze uphumelele kukho konke okwenzayo. Le ncwadi yomthetho ayisoze yaphuma emlonyeni wakho, kepha uzindle ngayo imini nobusuku, ukuze ugcine wenze njengakho konke okulotshwe kuyo; ngoba lapho uyophumelela endleleni yakho, futhi konke kuzokuhambela kahle. Bheka, ngiyakuyala ukuthi wenze umzamo futhi ube nesibindi; ungesabi noma wethuke, ngoba uNkulunkulu wakho uyoba nawe nomaphi lapho uya khona ”. 

Iseluleko esiphelele futhi esikhethekile futhi esisimemo sokusigcwalisela amandla akho okubhekana nobunzima. Kufanele silwele futhi sibe nesibindi, njengamaKhatholika asemasha kunezingqinamba eziningi okufanele sibhekane nazo futhi yilapho lo mkhandlu uthatha amandla. Masingadluleli phambili Izindlela zikaNkulunkulu Ngoba uyinkampani yethu. 

Hlanganisa amandla lawa mavesi eBhayibheli ngeseluleko kwabasebasha abangamaKatolika.

Funda futhi le ndatshana ku Amavesi ayi-13 esikhuthazo y Amavesi ayi-11 othando lukaNkulunkulu.