[ad_1]

Umtshato sisiko apho umanyano lwabantu abatshatileyo luphambi koThixo noluntu lube semthethweni. Kwiminyaka emininzi umtshato wawubaluleke kakhulu kubafazi, kuba ngaphandle kwempembelelo yomyeni, babengenalo nelizwi. Kodwa akusoloko kulula ukufumana iqabane elifanelekileyo ukufezekisa le njongo. Ukuba le yimeko yakho, njani ukwenza Umtshato ongxamisekileyo kwaye ekugqibeleni utshintshiselane ngamakhonkco?

Nokuba ixesha liyatshintsha kwaye amasiko atshintsha, uluntu luyaqhubeka nokunyanzela abantu basetyhini ukuba bafumane umyeni olungileyo kunye nomtshato ohloniphekileyo. Into esihlala sisiva yile: "Ngaba uza kuhlala kumakazi?" Ayifani !?

Usenokuba ulufumene uthando lobomi bakhe, kodwa siyakholelwa ukuba akakakulungelanga ukuzibophelela kwaye ufuna inkuthazo efanelekileyo. Kungenxa yoko le nto sithandaza ngamandla ngomtshato ongxamisekileyo. Kwenze oko ngokholo oluninzi!

Bona kwakhona:

Umthandazo wokutshata uthando lwakho ngokungxamisekileyo

UThixo uYise, Nyana, noMoya oyiNgcwele. Nkosi Thixo, ngegama likaYesu. Ndikubuza, ngalo mzuzu, (okokuQala) undikhumbula kakhulu.

Nantoni na ephazamisayo isicelo somtshato ((sokuqala) ofuna ukundenzela sona (esokuqala) egameni likaYESU, ukuba ngeloxesha (okanye lowo) uziva enesidingo esinzulu sokundibona, ukuthetha nam , Ukuphinda uyiqonde imeko yethu yonke kwaye uthathe isigqibo sokuba ufuna ukuhlala nam, uhlale nam ngonaphakade.

Iikwayara ezisi-9 zeeNgelosi zivuthele igama lam (okokuqala) ezindlebeni zika (zokuqala) ukuze ungaziva ukhululekile de uthi awusenakuphila ngaphandle kwam, kwaye ukuba uyandithanda kwaye uyandithanda. Uyazisola ngayo yonke into oyenzileyo, ufuna ukunditshata kamsinya.

Ukuba oku kungathandeki ngalo mzuzu kwaye kuhlala kunjalo.
Mayibongwe iNkosi yethu uYesu Krestu, ayidumise!
Thixo Somandla, Kumkani wendalo iphela: Umhlaba, isibhakabhaka nolwandle,
Mdumise kwakhona Ingelosi enkulu uMichael, uGabriel noRafael.

Ngamana lo mnqweno wam ungqiniswa kukukhanya kweNkosi uYesu, kwaye mayenzeke kanye ngoku. Kwi-Tixo eNgcwele: uYise, Nyana noMoya oyiNgcwele, yaphula ikratshi, ukungakhathali, ukuzingca kunye noloyiko oluzinze entliziyweni ka (ukubeka oonobumba bokuqala).

Ndiyayicela iNkosi yethu uYesu Krestu ukuba ikhusele uthando lwethu, ukuze ingaze ibenzakalise abanye kuthi, nokuba indlela (yokuqalisa) iphambuke kwiimpembelelo ezimbi.

Ndicela iingelosi ezi-3: UMikayeli, uGabriel noRafael, ukuba bajike (babeke oonobumba) babantu abamenza ukuba anikezele kum (bebeka oonobumba bokuqala), kwaye bambuyisele kum, ndithembele ngokupheleleyo ngokuziphatha kwam, igama kunye nembeko

Oko (faka ii-oqobo zakho) zikhuselwe kwaye ungaziva ungabinako ukutsala umnqweno wakhe nabani na ngaphandle kwam (beka zokuqala zakho). Owu mfundisi-ntsapho! Ndicela uziva ngalo mzuzu (ndibeka oonobumba bokuqala) ngumnqweno ongathandekiyo wokundifowunela, ukuba undikhangele kwangoko.

Kodwa, Nkosi, ukuba ayisiyiyo intando yakho, okanye ukuba ayiyonto eyonwaba nobabini, ndiya kwamkela ukurhoxa (okanye), kuba ndiyazi ukuba amagqabi awawi ngaphandle kokuba oku kuyintando yakhe kwaye kuyachongwa. Kodwa ukuba akukho sithintelo kule meko, yonke into mayizaliseke ngokukhawuleza xa ndipapasha esi sigwebo.

Kwakho (kokuqala):
Ndiyinzaliseko yalo mnqweno, ndiyinto oyithandayo.
Ndilangazelela kwakho.
Ndiluthando lwakho olugqibeleleyo
Ndiyimpumelelo yakho
Ndiyintliziyo yakho
Amen!

Ukupapashwa komthandazo wokutshata ngokungxamisekileyo

Kuya kufuneka upapashe lo mthandazo ngomtshato ongxamisekileyo kangangeentsuku ezili-9, udumisa igama loThixo uYise, uYesu unyana noMoya oyiNgcwele, kwaye unombulelo wokungenelela kweengelosi ezinkulu: UMikayeli, uGabriel noRaphael. Umnqweno wakho uzalisekisiwe, ukuba kungenxa yolonwabo lwakho!

Ngaba uwonwabile umthandazo ongxamisekileyo womtshato? Jonga ezi ngcebiso zothando ngokungxamisekileyo. Fumanisa umhle ukuthandazela umtshato kunye novelwano lukaSan Antonio ngethamsanqa emtshatweni.

Jonga imithandazo yethu yokutshata kunye nayo yonke iminqweno yakho apha.

(umsebenzi (d, s, id) {
Ngaba js, fjs = d.getElementsByTagName (s) (0);
ukuba (d.getElementById (id)) {buyela;}
js = d.createElement (s); js.id = iid;
js.src = "https://connect.facebook.net/pt_BR/sdk.js";
fjs.parentNode.insertNgaphambi (js, fjs);
} (uxwebhu, 'script', 'facebook-jssdk'));

// iscript sokubhala ngaphezulu kweethegi ekwabelaneni nge-url
Isabelo somsebenziOverrideOGMeta (overrideUrl, overrideTitle, overrideDescription, overrideImage) {
FB.ui ({
indlela: 'share_open_graph',
Uhlobo_lwesenzo: 'og.sares',
isenzo_iipropathi: JSON.stringify ({
into: {
'og: url': ngaphezuluUrl,
'og: isihloko': ngaphezulu kwesihloko,
'og: inkcazo': ukubhala ngaphezuluInkcazo,
'og: umfanekiso': overrideImage
}
})
},
umsebenzi (impendulo) {
// Isenzo emva kwempendulo
});
}