Namhlanje siza kuthetha umthandazo womnqamlezo ongcweleKuwo wonke lo myalezo siza kukubonisa zonke iinkcukacha ezihambelana nalo mthandazo unamandla, ukuze ucele ukukhuselwa nguYesu Krestu.

umthandazo-we-ngcwele-umnqamlezo-2

Nkosi Yesu, wanga uthandeka uMnqamlezo wakho oyiNgcwele ngonaphakade kwaye singaze siphike.

Umthandazo woMnqamlezo oyiNgcwele

La umthandazo womnqamlezo ongcwele Ungumthandazo onamandla kakhulu, ukutsho ngokholo nangethemba kungenza ukuba iminqweno yethu izaliseke. Abantu abafunda lo mthandazo bakhuselekile, kuba ngumthandazo okhuselayo.

Imvelaphi yoku umthandazo womnqamlezo ongcwele akwaziwa, kodwa kwaqala ukufunyanwa ngo-1503 kubekwa phezu kwengcwaba likaYesu Krestu. Yayithunyelwe nguPopu kuMlawuli uCharles ngelo xesha wayephuma nomkhosi wakhe esiya kulwa neentshaba zakhe, kwaye lo mlawuli wawuthumela kwi-Saint Felix eFrance.

Umthandazo woMnqamlezo oyiNgcwele ngokwelizwi likaThixo

Injongo yalo mthandazo kukukhusela lowo uwucengcelezayo. Nabani na owazisa lo mthandazo, amamele omnye umntu owufundayo okanye owuphetheyo, akazukufa ngokungalindelekanga, okanye arhaxwe, okanye atshiswe, akukho tyhefu iya kuba namandla okumtyhefa, akazukuwela ezandleni ezimbi zeentshaba zakhe, kwaye ngekhe woyise emfazweni.

Okwangoku umfazi esiva umntu efunda le nto umthandazo womnqamlezo ongcweleNokuba uyayifunda okanye uyiphathe nje, uya kuba ngumama kanaphakade kwaye xa umntwana ezalwa, kufuneka uyibeke ngasekunene kwayo ukumkhusela kwiziganeko ezingapheliyo. Nabani na ophethe lo mthandazo kunye naye akayi kubandezeleka Isifo sokuwa Kwaye xa ubona umntu onesifo, beka lo mthandazo kwicala lakhe lasekunene kwaye uzombona ukuba uvuka njani ngokulula.

Ngokunjalo, umntu obhala lo mthandazo, nokuba ngowakhe okanye owabelana ngawo nabanye uya kusikelelwa, ngokwelizwi leNkosi, kwaye nabani na ohlekisa okanye owala umthandazo uya kunikwa isohlwayo. Iintsapho ezigcina lo mthandazo ekhaya ziya kukhuselwa kwiingozi zombane kwaye nabani na owufundayo mihla le uyakufumana isityhilelo esivela kuThixo kwiintsuku ezintathu phambi kokufa.

Siyakumema ukuba undwendwele inqaku lethu kwi Umthandazo wokuhlangulwa, kwaye uya kufumana oko ukufunayo ukuze uzikhusele.

  • Isivakalisi 1

“UThixo uSomandla, obebethelelwe emnqamlezweni ngenxa yazo zonke izono zethu, yiba nam.

Umnqamlezo oyingcwele kaYesu Krestu, yiba nenceba kuthi

Umnqamlezo oyingcwele kaYesu Krestu, ndenzele inceba

Umnqamlezo oyingcwele kaYesu Krestu, yiba lithemba lam.

Umnqamlezo oyiNgcwele kaYesu Krestu, susa zonke izixhobo

Umnqamlezo oyingcwele kaYesu Kristu, galela konke ukulunga kwakho kum.

Umnqamlezo oyiNgcwele kaYesu Kristu, susa bonke ububi kum.

Umnqamlezo oyiNgcwele kaYesu Krestu, menze ukuba alandele indlela yosindiso.

Umnqamlezo oyiNgcwele kaYesu Krestu, ndihlangule kwiingozi zomzimba.

Umnqamlezo oyingcwele kaYesu Krestu ndiyakuthanda ngonaphakade.

Umnqamlezo oyingcwele kaYesu Krestu, yenza umoya ombi kunye nokungaphumeleli uhambe kum.

UYesu wandikhokelela kubomi obungunaphakade. Amen. "

umthandazo-we-ngcwele-umnqamlezo-3

Umnqamlezo oyingcwele kaYesu Krestu, sinike ukholo kwizithembiso zoMsindisi wethu, sithembele kukusa okutsha kwaye usinike amandla ezilingweni ukuze utshaba lusabe kuthi.

  • Isivakalisi 2

'' S.anta cruz, umnqamlezo weenkuni ezingcwele, apho uYesu Kristu waguqa khona, ukuze andisindise kwaye andinike ukukhanya okungunaphakade

Phambi kwakho ndiyazithoba kwaye ndibongoza iNkosi yam uYesu Krestu ukuba indinike izinto zokomoya kunye nezam ezifanelekileyo. Yaphakanyiswa ngaphambili el mundo Usisibane esikhanyayo esihlanganisela kuwe kumakholwa athembekileyo, ukucula iingoma zobuqaqawuli kuYesu Krestu, kuThixo-umntu othi, engumnini wayo yonke into edaliweyo, wazivumela ukuba abethelelwe emnqamlezweni kuwe ngentlawulelo uhlanga loluntu.

Imfihlakalo emangalisayo yokuhlengwa kwehlabathi kusebenze kuwe, ukusukela ngoko ikhulula ababhaptiziweyo kwityala langaphambili.

Unokuzibiza ngokuba ungunyana kothixo ongunaphakade kwaye unqwenela uzuko lwasezulwini.

Usikelelwe wena! Ngonaphakade ngonaphakade,

Ubuphakathi kwabahedeni uphawu lokungcikivwa kunye nengqumbo, kwaye namhlanje ungumfuziselo womKrestu kwaye unethemba lokuxolelwa ngumbingelelo obalaseleyo weNkosi yam uYesu Krestu, esinethemba lokumkhonza nembeko yanaphakade. Amen ''

  • Isivakalisi 3

“Yesu Krestu, ube ngumsindisi wethu ngokubethelelwa emnqamlezweni kwiNgcwele, sicela ukuba usikhokele, usibonise iindlela zobomi bethu sikhululekile kwiingozi neentshaba zomphefumlo wethu. 

Siyakucela ukuba uvumele iinkuni ezintle zoMnqamlezo wakho oNgcwele, owanikezela ngentlawulelo yobungcwele kulo lonke ihlabathi, ukuba uvelise ngonaphakade iziqhamo ezintsha zosindiso, indumiso nobabalo, njengaleyo ndiyicelayo kuwe ngoku: (Okwangoku kufuneka wenze isicelo sakho).

Sawubona, Mhle umnqamlezo ongcwele, wena uqokelele uMsindisi wethu ezingalweni zakho. Isichotho, isixhobo esinqabileyo sokukhulula kwam kunye neyam lonwabo ubomi.

Sambe phezu kwethu ukhuseleko lwakho, lo gama ndidla ubomi emhlabeni, ndivule iingcango zeNkosi UBukumkani bamazulu undamkele egameni lakho. Amen."

Injongo yomthandazo woMnqamlezo oyiNgcwele

Baninzi abantu abachitha ubomi babo bephindaphinda imithandazo abayifunda kubazali babo, izalamane, ababingeleli, phakathi kwabanye. Kodwa enyanisweni abayazi intsingiselo yawo, ebaluleke kakhulu, kuba kufuneka sizazi izibonelelo ezisinikwa ngumthandazo kwaye ukuba isicelo sethu sihambelana naloo mthandazo, kuba ukuba azingqinelani, asizukufumana uncedo lukaThixo ukuba sicela kakhulu.

Nangona esi sivakalisi sivumela uxolelo yezono, ikwasetyenziswa ngamarhamente amaninzi njengokhuselo ukufaNgamanye amagama, bayayicengceleza ukuze bangafani nokufa okuvela ngenxa yesiganeko esithile okanye isizathu.

Njengoko sibonile, intsingiselo yomthandazo, ngokwelizwi likaThixo, kukusikhusela kulo naluphi na ugonyamelo, nokuba luvela kusapho okanye kubahlobo, ukusikhulula kwiintlungu kunye ukubandezeleka, kunye neemfazwe ezinokubakho ebomini bethu. Lo mthandazo uvumela ukuphiliswa kunye nokuxolelwa kwezono zakho ngoYesu Krestu. Okokugqibela, ibonisa indlela elungileyo eya eNkosini, ekubeni nale umthandazo womnqamlezo ongcwele Ucela uncedo lwakhe, ukuba akukhokele kwindlela yokukhanya.

Ndiyakumema ukuba ubukele le vidiyo ilandelayo ukuze wazi ngakumbi nge umthandazo womnqamlezo ongcwele: