Umthandazo kuSanta Catherine waseSiena

Umthandazo ku-Katherine oMkhulu iSiena eneenjongo ezininzi.

Waziwa njengomnye woogqirha bokholo lwamaKatolika, ngenxa yoko uyakwazi ukusinceda kwimiba enento yokwenza nempilo kwaye nokuba sempilweni ngokwasemphefumlweni nangokomoya. 

Wayengumbhali kunye nomshumayeli welizwi likaThixo emhlabeni kwaye ehlala enentliziyo egqibeleleyo egcwele uthando lukaThixo ukunceda abo basweleyo. 

Kwiminyaka edlulileyo iyenye yeengcwele ukuba kwinkolo yamaKatolika ihlonitshwa ngakumbi kwaye oku kungenxa yamandla amakhulu nemimangaliso eyaziwayo. 

Ukuthandaza Saint Catherine of Siena Ngubani na Saint Catherine?

Umthandazo kuSanta Catherine waseSiena

Uzalelwe kwintsapho enkulu, eyintombi yomtshato wama-23.

Babengabeklasi ephantsi ephakathi eyayingamvumeli ukuba afumane imfundo elungileyo, nangona xa wayeneminyaka eyi-7 wagqiba kwelokuba azinikele ekuziphatheni aze enze isivumelwano sobumsulwa azalisekisayo kude kube sekupheleni kweentsuku zakhe. 

Wahlala ke wade waneminyaka engama-33 kwaye nguTata uPius II owamazisa njengeSanta de Icawe yobuKatolika Ngomhla wamashumi amabini anethoba ku-Epreli, 29.

Kule minyaka imbalwa ilandelayo waba yintshatsheli e-Italy, wafumana isihloko sokuba nguGqirha weCawe emva koko wabizwa ngokuba yinxalenye yabaPatron Saints baseYurophu.

Ingcwele ishiye umbhalo obalulekileyo okokuthi unanamhla uthathwa njengowona msebenzi ubalulekileyo weCawa yamaKatolika. 

Umthandazo ku-Saint Katherine ukuze akhuseleke

Yintombi ezukileyo ka-Catherine waseSiena osetyhini ogqibeleleyo osikelelwe kakhulu nguThixo!

Isixhobo sOsenyangweni ukwenza imimangaliso, ilangatye elikhanyayo lecawe, isidalwa esinikezwe izipho ezingenakuthelekiswa nanto, zamantombazana anengqondo kunye anobukrelekrele ngenkalipho kunye nesibindi sama-paladins.

Veza amandla akho ahamba kangakanani, mahlwaye kaThixo, esamkela yonke inzondelelo yokuqhubela phambili kwiimfanelo zokuhambisa ivangeli, ngakumbi ukuthobeka, ubuqili, umonde, ububele kunye nokukhuthala ekwenzeni imisebenzi yelizwe lethu.

Usikelelekile kwaye uyathandwa yiNkosi, ulungile u-Katherine oMkhulu ngenxa yolo lonwabo lufumene ekubeni ukwazi ukujoyina uThixo ngokungcwele kwaye uzuze kuYe ubabalo lokukwazi ukonwaba ngemimangaliso yakho eqhubekayo kwabaninzi abafuna uncedo abayicelile Ukulunga kwakho kobuThixo kukunceda ngokungxamisekileyo kubomi bam bokomoya, kusapho lwam, ekhayeni lam:

(yenza isicelo)

Thatha ezandleni zam zamandla uxinzelelo lwam olufunekayo kunye nolangazelelo kwaye ulusondeze kwiNkosi yethu ukwenzela ukuba ifumaneke ngokukhawuleza.

Ndiyanicenga ukuba nindinike ukhuseleko kunye nokukhuselwa, kwaye ukuba ndilingise amandla enu ukuba ndikhule kulwazi lokuphela koThixo oyinyaniso kwaye ndifikelele kwithamsanqa elilungileyo labanyuliweyo.

Amen.

Ukuba ufuna ukukhuselwa, yile Umthandazo kuSanta Katherine weSiena ukulungisa.

Inokukunomdla:  Umthandazo kuSanta Martin wasePortres

USanta Catalina njengomxhasi we-Italiya neYurophu ungasinika oko inkuselo nathi Nokuba uphi emhlabeni

Ububi kunye amandla amabi Zikwimo engqongileyo kwaye zenza abantu ukuba bazalise ngezi vibes ezimbi zokwenza ml, kungoko umthandazo wokuzikhusela ubaluleke kakhulu kwaye kuyacetyiswa ukukwenza okungenani yonke imihla.

Ngamaxesha okusa nakwiqela losapho iba sisithethe sokomoya esiya kusikhathalela yonke imihla yosuku. 

Umthandazo ku-Katherine oMkhulu ukuze ufumane ubulungisa

Owu Santa Catalina wam, zeziphi izinto ezingenakwenzeka oye wazifezekisa, ungoyena uthandekayo kwaye unothando lomkhathaleli wethu, ndicela uncedo lwakho ukuze ubuyise onke amathemba am ...

Ndicenga uncedo lwakho olukhulu ukuze uThixo ophakathi kwentliziyo yam nonyana wakhe, uYesu, kunye nabo bazimisele ukundithuthuzela, ndinibize nina nizimisele ukuvula iingalo zam ukuze nindikhuthaze nindinike isiqabu nesisombululo xa yonke into ibonakala ilahlekile.

U-Catherine oThandekayo, ntombi inamandla kwaye izele luthando, namhlanje ndiyavuka ndiyokufuna ukhuseleko lwakho lwasezulwini, ngoba andiyonto ngaphandle kwenkxaso yakho nekaThixo.

Umfazi wam omnandi kwaye othandekayo, ukukhanya okukhethekileyo okulele kwiindawo eziphakamileyo, sebenzisa yona ukukhanyisa indlela yam.

Ndithuthuzele kwaye undincede ukunciphisa intlungu endizithweleyo emphefumlweni.

Ndibongoza ngentliziyo yakho enkulu ukuba uve isicelo sam.

Ndithobekile ndicocekile kwaye ndisikelelekile ngu-Saint Catherine wamandla angenamkhawulo awanikwa nguThixo, ndicela undinike uncedo lwakho kunye nokulamlela kobu bunzima, ngethemba endikubeke ezandleni zakho ezimnandi nezisikelelekileyo: ndincede

(Ufuna ukufumana ntoni)

Ndiyabulela ngokungazenzisiyo ngokumamela izibongozo zam, kuba ndiqinisekile ukuba umthandazo wam uviwe nguwe, kwaye nangona kunzima kakhulu ukuyisombulula, ndinezokhuseleko kanye ezandleni zakho, ngokuqinisekileyo iya kuzalisekiswa, njengoko kungekho mntu uhlala edaniswa cela ubabalo lwakho, nokuba akunakwenzeka.

O Usikelelekile u-Katherine oDala, nina enibhenela ekunokwenzeka, thandazeleni kuThixo ngesidingo sam kunye nosizi, ndibuyisela lonke ithemba lam kulo mthandazo, ndiyathemba ukhuseleko lwenu oluhlala luhleli.

UCatalina wam othandekayo uyawusikelela umphefumlo wam, ungayeki ukundikhokelela ngeendlela ezahlukeneyo.

Ndiza kukulandela ndinokholo olukhulu, ukuthobeka kunye nokuzimisela.

Injalo le. Makube njalo. Makube njalo. Kuya kuba njalo.

Thandazela umthandazo kaSanta Catherine Ubulungisa ngamaxesha esidingo.

Inokukunomdla:  Umthandazo weSanta Ignatius kaLoyola

Ukusukela ebengumntwana, wadlula kubunzima ngenxa yokuba kwinqanaba eliphakathi eliphakathi nelokuba lilungu losapho olukhulu.

Yazi ngokusondeleyo ukuba yintoni ekuhambeni kobunzima oba kukungabikho kokusesikweni emehlweni kaThixo, yiyo loo nto umanyano lwethu iba ngumntu esinokuthembela kuye ukuba asincede kwiimeko ezinento yokwenza nokusebenzisa ubulungisa basemhlabeni okanye kokomoya. 

Umthandazo kuSanta Catherine waseAlexandria wothando

Santa Catalina wena onokwenza abantu abaninzi baxolelanise ...

Ndenzele isisa esincinci, ufumane uthando, yenza intliziyo yam intle kwaye iyinyani, esenza uthando, entliziyweni yam lungangena kwaye luzalise uvuyo.

Ndifuna ukwazi uthando lokwenene, uvakalelo lokwenyani, uSanta Catalina wena unamandla amakhulu ...

Ndiphe olo thando, mabe isicelo sam kuwe, ukuze ndifumane intsikelelo yakho, u-Saint Catherine uyakuthanda, wothando olugqibeleleyo kwaye akanabuxoki, wena unesidima kwaye umenyezelwa yiyo yonke into el mundo iphelele.

Yiya kum kwaye undinike ithuba lokufumana intsikelelo yakho, ndifuna ukuba uthumele imithandazo yam kwakhona.

Imithandazo yam kuThixo ukuze enze ubomi bam buzaliswe luthando, luzele luxolo, ungayenza ngokungummangaliso uSanta Catalina ...

Ndicela ukuba undinike uthando, uthando olungakumbi kunye nothando, uvuyo, uvuyo olukhulu, iminqweno emihle, iingcinga ezilungileyo, izenzo ezilungileyo, ndincede ndiphumelele kuyo, uthando luya kuba ngathi linyathelo, indlela ...

U-Katherine oNgcwele, wena onokuthi wenze yonke into, ndixhase kwaye ube nemvakalelo yothando yenene uze kum, ndithembe amandla akho kunye nokulunga kwakho.

Amen.

Kuya kufuneka endaweni yegama lomntu owuthandileyo kumthandazeli uSanta Catherine waseAlexandria wothando.

Inokukunomdla:  Umthandazo kuMntwana oyiNgcwele ka-Atocha

Yaziwa ngokuba ngumxhasi walawo mabhinqa athe ngaphandle komlingani othandana naye, ootitshala kunye nabafundi.

Ebomini wayenobulumko obukhulu, isibindi, amandla, ubuqili kunye nobukrelekrele. Inayo yonke into eyimfuneko ukusinika uncedo oluyimfuneko kwimicimbi yengqondo.

Inokusinceda ukuwela indlela yethu naloo mntu simiselwe ukuba asifumane, okanye ukuba siyimfuneko, iyasinceda nokugcina imvisiswano kumakhaya apho uthando lusengozini yokufa.

Siza kuhamba siye phambili umthandazo wokuphelelwa lithemba umntu YeSanta Catalina de Siena.

Ukuphelelwa lithemba ngendoda

Usapho lwam oluKhulu olusikelelekileyo,

Wena umhle njenge ilanga, mhle njenge la luna, kwaye zintle njengeenkwenkwezi.

Ukuba ungene endlwini ka-Abraham, kwaye wawaphanzisa amashumi amahlanu amawaka amadoda, anobukroti njengeengonyamazana, uthambisa intliziyo ye (utsho igama lomntu) kum.

(Chaza igama lomntu) xa athe wondibona, uya kundishiya, nokuba ulele, akasayi kulala, ukuba uyatya, angadli.

Akazolunga xa engafiki azothetha nam.

Uya kundikhalela, kuba uya kuncwina, njengoko uMariya uMfazi egcuma ngunyana wakhe osikelelekileyo.

(Chaza igama lomntu kathathu, ukubetha inyawo lasekhohlo emhlabeni),

Ngaphantsi konyawo lwasekhohlo ndinakho nokuba mathathu, okanye ngamagama amane, okanye ngentliziyo yakho.

Ukuba uzolala, awuzukulala, ukuba kuzofuneka utye, awuzukutya, awuhlali xesha lide ungakhange uze nam uzothetha kwaye undixelele ukuba uyandithanda, kwaye undinike konke okuhle onako.

Uya kundithanda phakathi kwabo bonke abafazi ehlabathini, kwaye ndiya kuhlala ndibonakala kuwe rose elihle nelitsha.

Amen

Fuente

Ucinga ukuba, lo mthandazo kuSt. Catherine wokuphelelwa lithemba ngendoda ingummangaliso!

Lo umthandazo Ayisiyiyo isixhobo sokuxhaphaza abantu ngokuchasene nentando yabo, endaweni yoko iba sisenzo sothando kunye nokholo oluvela ezulwini lusikelele oko sihlala sibuna ngezenzo zethu. 

Indoda esele igoduke, ithathe isigqibo shiya ikhaya okanye ubudlelwane bothando Unokubuya enomdla wokuba abe nokushiye kwakhona. Eso sesona sizathu siphambili salo mthandazo ukhethekileyo. 

Ngaba iSt. Catherine yaseSiena inamandla?

Nanini na xa unokholo uyakwazi ukusinceda nakweyiphi na imeko apho sifuneka khona.

Nokuba imeko inzima kangakanani okanye ayinakwenzeka kangakanani na imeko, esikuyo, sinokuhlala sibuza ngokholo olomeleleyo ukuba lo mmangaliso uvela ngenxa yomona kungekudala kunokuba silindele. 

Soloko uthatha ithuba Amandla omthandazo ku-Katherine oNgcwele waseSiena!

Eminye imibuzo:

 

Fumana Indlela Yokwenza
Fumana iNucleus
Iinkqubo zeSpanish kunye nesiLatini
Ukongezwa