La Inkosi yemimangaliso umthandazo Kungumthandazo ukuba umfanekiso kaYesu uhlonelwe eLima, ePeru, ngekhulu leshumi elinesithandathu wenziwa kuye yikhoboka elalisuka eAngola. Lo ngomnye wemifanekiso eyaziwa ngabantu abambalwa ngoYesu Krestu kwaye apha ngezantsi siza kukunceda ukuba wazi kwaye uqonde imithandazo ekhoyo kuye.

Umthandazo-inkosi-yemimangaliso-1

Ummangaliso wobomi

Umthandazo weNkosi yeMimangaliso, Ibali elisemva kweli nani

INkosi yeMimangaliso okanye yaziwa njengeNkosi yePachacamilla, yayipeyintwe kwisibingelelo esikhulu seNgcweliso yamaNazaretha, kudonga lwe-adobe, eLima, ePeru, ehlonelwa kweli lizwe nakwiindawo ezininzi emhlabeni.

Ukubhiyozelwa kwayo yenye yezona zithethe zibalulekileyo nezaziwayo ePeru, ithathwa njengelinye lawona maninzi abhiyozelwayo kwihlabathi liphela. Uninzi lwamarhamente akhe okanye amakholwa kule Ngcwele anolusu olumnyama okanye iAfro-American, kuba yayipeyintiwe ngumntu onemibala, embindini weLima.

Umfanekiso wokuqala owenziwe yiNkosi yeMimangaliso yenziwa likhoboka laseAngola, eligama linguBenito okanye uPedro Dalcón njengoko kubonisiwe ngelo xesha ngonozakuzaku nembali uPorras Barrenechea. Kwiminyaka kamva, amanani kaMariya, uThixo uYise kunye noMary Magdalene afakwa kumfanekiso.

Inyani ebaluleke ngokwenene malunga neli nani yinto yokuba abalandeli bakhe bamnike ukuphela kweziganeko zendalo ezibangele iintlekele zendalo ngaphakathi elizweni. Umzekelo omkhulu wanikwa ngonyaka we-1.746, xa uLima wehlelwa yinyikima enkulu, eyakwaziyo ukutshabalalisa indawo enkulu yezakhiwo kwaye yathatha ubomi babantu abaninzi.

Ngexesha elinye leempendulo, abalandeli bathatha isigqibo sokuthatha lo mngcelele, imeko eyabangela ukuba umhlaba uyeke ukungcangcazela kwaye uqalise ukuzinikela okukhulu kwabantu basePeru.

Emva koku, abasemagunyeni bathatha isigqibo sokwakha indawo engcwele apho bonke abalandeli beza kunqula khona, beyila kwaye besakha iBandla lamaNazarete. Ulwakhiwo namhlanje olutyelelwa ngamawaka abazinikeleyo abasuka kumazwe kwihlabathi liphela, ngakumbi nge-28 ka-Okthobha minyaka le.

Umthandazo weNkosi yeMimangaliso

Ungcwele weNkosi yeMimangaliso, ndize phambi kwakho ukuba ndikuxelele iingxaki zam kunye nokungonwabi kwam. Njengalo mfazi weza kuwe ukuba achukumise ingubo yakho kwaye waphiliswa ngokukholelwa kuwe.

Ngesi sizathu, namhlanje siqubuda kuwe kwaye sikubongoza ngokusuka emazantsi omphefumlo wethu ukuba usiphilise kwaye udambise zonke izifo zethu, ngelixa usebenza ngendlela engaqondakaliyo, uphilisa abagulayo abakholelwa kubukho bakho.

Kungenxa yokuba uyabazi ubuthathaka bethu kunye neembandezelo zethu, ukuze ukwazi ukuzigcina emagxeni akho. Ndinike ubabalo esize kulo ukuzokucenga.

Siyazi ukuba uyahlupheka ukusibona silusizi, sihluphekile kwaye siphazamisekile, njengomhlambi ongenaso isikhokelo, kodwa ungumalusi wethu, isikhokelo sethu kwaye asinakuziva sididekile ukuba usendleleni.

Ngokusinda ukufa y la resurrección, es la mayor ganancia y empuje para nuestra victoria. Sobre todo aquellas situaciones marcadas por isono, la injusticia, el dolor, el egoísmo, la muerte y violencia.

Siyathemba ukuba umoya wakho oyingcwele uhamba nathi ekuphumeleleni kokulungileyo ngaphezu kobubi kwaye njengengqina elithembekileyo lothando ebomini bethu.

Oyena Ngcwele uYesu Krestu ebethelelwe emnqamlezweni, siyasikelela, siyakudumisa kwaye siyabulela ngokukhuselwa ngentsikelelo yakho rhoqo, egameni likayihlo, lonyana wakho neloMoya oyiNgcwele. Amen.

Ukuba uyalithanda eli nqaku, siyakumema ukuba undwendwele kwaye ufunde ngentsingiselo ye amazwi ayi-7 kaYesu, eya kukunceda ufunde ngakumbi ngalo mbandela.

Umthandazo-inkosi-yemimangaliso-2

Inkqubo yeNkosi yeMimangaliso

Umthandazo wokuzinikezela kwiNkosi yeMimangaliso

Bawo Nkosi yeMimangaliso, ndize phambi kwakho ngenxa yokuba ndikuthanda kwaye ndikubulela ngazo zonke iintsikelelo neentsikelelo oye wakwazi ukundinika zona ngalo lonke elixesha.

Bawo Nkosi yemimangaliso, ndiyazisola ngazo zonke izenzo zesono endizenzileyo kwaye nento endiye ndakwazi ukukubethelela yona entliziyweni yam, ndiyathembisa ukuqala ubomi obutsha, kude nesono ngasinye neempazamo endizenzileyo.

Bawo Nkosi yemimangaliso, ndifuna ukukuthanda kwaye udibana nesinye sezizalwane zam ukuze nabo baqale ukufumana ezi mvakalelo zisingise kuwe.

Bawo Nkosi yemimangaliso, ndiyakucela njengeqhenqa leVangeli ekuthandayo: Nkosi, ndiphilise undigcine esonweni, nakwezinye izifo ezindijikelezileyo.

Bawo Nkosi yemimangaliso, ndiyaguqa phambi kwakho ndizingcwalisele inkonzo yakho njengelungu elinye losapho lwakho, ndinemisebenzi yam, abantu endibathandayo, iingxaki, izifundo novuyo.

Bawo Nkosi yeMimangaliso, ndifuna ukuhlala yonke imihla nawe emhlabeni, emva koko ndiqhubeke ecaleni kwakho ezulwini, O Mama woNcedo olungapheliyo! thumela ukuzahlulela kwam kunyana wakho. Amen.

Umthandazo wentembeko yeNkosi yeMimangaliso

Enkosi Nkosi yeMimangaliso, ngokukhetha intombazana yaseIndiya ukuqala ibali kuyo yonke iLatin America, ukuyiguqula yaba sisixhobo esikhethekileyo nesimangalisayo. Laa mfazi owayekhumbula ukubaluleka kwenkululeko yendoda phambi komfanekiso.

Uvelisa kuthi inkumbulo yokwenene yevangeli, ngalo lonke ixesha siguqa phambi kwakho Nkosi yeMimangaliso, ukukubulela okanye ukucela ubabalo kuwe.

Yamkela ukholo lwethu phambi komfanekiso wakho, oboniswe ngeendlela ezahlukeneyo, kwiVangeli, uMthendeleko, emnqamlezweni wakho naxa sizifumana siphambi komnye nomnye wabazalwana bethu, ngakumbi abo bahluphekileyo kunye nabo bonke abo basokolayo. ukufezekisa amaphupha abo kunye neminqweno yabo, ukufezekisa ubomi obunesidima kule moya yasemhlabeni.

Iyakhuthaza kwaye isikelele imihla yethu yemihla ngemihla, kunye nobomi bethu bobuKristu kunye noncedo esilunika omnye nomnye wabazalwana bethu, ngeenkonzo zethu. Amen.