NjengamaKristu, sijolise ekunikezeleni uThixo ixesha lethu, sisebenza ngokubambisana nemithandazo eyahlukeneyo, nangona kunjalo, kweli nqaku uyakufumana Umthandazo kuSanta Rita ezakusetyenziswa kwizihlandlo ezahlukeneyo.

Umthandazo kuSanta Rita

Umthandazo kuSanta Rita ukuphilisa umphefumlo wakho nangaphezulu

Umthandazo kuSanta Rita

Apha ngezantsi kweli nqaku uyakufumana imithandazo emine ukuba yenziwe ngexesha olifunayo, okoko nje unokholo nothando kuba ngale ndlela imithandazo iyakufezekisa oko ukufunayo ngaphambili.

# 1 Amatyala angenakwenzeka isikhalazo kuSanta Rita

Owu! Usikelelwe uSanta Rita umxhasi wezizathu ezingenakwenzeka. Wena owadlula kwiintlungu ezininzi kunye neembandezelo ezikwaziyoyisa ngokuzinikela kwakho kuKristu, Namhlanje ndize kukucela uncedo lwakho ebusweni beentlungu ezixinzezela umphefumlo wam. Nguwe kuphela, sithandwa sikaSanta Rita, onokoyisa ithamsanqa lam kwaye undincede ndiphumelele lo mlo ndiwuqhubayo ebomini.

Intliziyo yam elusizi ayinakukwazi ukuthwala uxinzelelo oluyicinezelayo kwaye yonke imihla iyazisokolisa ngamawaka amaxhala; USanta Rita wam othandekayo, wena owonyulwa nguBawo wethu ukuba ube ngumthetheleli wethu phambi kwezinto ezingenakwenzeka Ndivumele ngawe ndifikelele kubabalo oluvela kuthando lwakho kunye nokuzinikela kwakho.

Ndibonise indlela endimele ukulandela ngayo ukuze ndizuze inceba kaThixo ukuba iziphoso zam ziye zamcaphukisa. Ndiphe isipho soxolelo lwakho ngesityhilelo esinyanisekileyo. Umkhuseli ongcwele wabangenakuzinceda kunye nokukhathazeka.

Wena owawubekwe amabala ngenxa yomcebi nangenxa kaThixo, zimamele izicelo zam. Buyekeza ukuthembela kwam kumntu wakho ongcwele nayo yonke into el mundo Ndiya kwazisa inceba yakho, namandla akho amakhulu. Amen. "

Umthandazo # 2 oya kuSanta Rita: Ukuthintela ubhubhane kunye nembalela

«U-Rita oyiNgcwele usikelelekile, u-Saint ongenakwenzeka Ndibeka lo mthandazo ezandleni zakho yibonise intliziyo ka Yesu, ndiyathemba ngamandla akho oSanta ukuze uthethelele phambi koThixo kwaye ulawule ukusombulula le nceba ndiyifunayo kuwe.

Oo Santa wam, uzinikezele ngokungagungqiyo kwabagulayo Ndiyakucela ukuba undigcine kwizifo, ubhubhane nakwimbalela wena unyamezele impatho-mbi evela kumyeni wakho, sihlangule Indelelo, ubunzima kunye namashwa. Ungcwele Oyingcwele, onenceba kwabagulayo Bangenelele phambi koThixo uYise.

U-Rita oyiNgcwele Usikelelekile, ndikucela ukhuseleko kunye neentsikelelo kusapho Ndiza kukusikelela bonke ubomi bam, owu oNgcwele wam, uyindawo yam yokusabela Ndiyathemba wena kwaye nentliziyo yam iyavuya ekuphumleni kwakho okukhuselekileyo USanta Rita ngomlilo wothando lwakho kwaye umenze wangqina elonwabileyo lothando Embindini wokubandezeleka: Siphe ukuhlangana kwakho ziphuphume iintliziyo zethu ngobumnandi nothando. Amen "

Umthandazo kuSanta Rita

# 3 Ukuzola amaxhala

«U-Saint Rita ohloniphekileyo waseCascia Oko ukuthula kwakho nomonde Ukwazi ukuguqula amaKristu amaninzi, Ngosindiso lwemiphefumlo yabo. Nina nilandela umzekelo kaMama kaYesu Ubonile abantwana bakho bekhula kwaye besifa.

Wena othembekileyo Usishiyile umzekelo omkhulu kamama nenkosikazi. Usikelelekile ngenxa yokubandezeleka kwakho Ibala likaYesu Krestu, Ukuthwala amanxeba akho asikelelweyo phezulu ebunzi.

Sincede Ngcwele wokubandezeleka nentlungu Sicela ukuthethelela kwakho ngobuqaqawuli Phambi kweNkosi yethu uYesu Kristu, Unokholo oluninzi kunye nokuzinikela.

Ndicela undincede Ekubandezelekeni nasekubandezelekeni kwam, Kumanxeba am neentlungu zam, Kwilahleko yam kunye nokuphelelwa lithemba. Ndincede uhlonipheke uSanta, Ukuze usizi lwam lube luvuyo, Yomeleza ubizo lwam Yonina nenkosikazi.

Ndiyazi ukuba ngawe Uthobekile kwaye ungcwele, Ndizakuxolelwa ndincedwe Ngamandla kaYesu kwiSakramente. Ungazityesheli izicelo zam. Ingcwele yezizathu ezinzima, Ndiphe isikhungo endisibeka kuwe. Owu mnandi uSanta ovela eCascia. Amen. "

# 4 Umthandazo kuSanta Rita: ngamatyala angenakwenzeka kunye nalawo anomdla

«OoRita oNgcwele ozukileyo waseCasia! Ngomphefumlo ozele kukuzithemba ngenxa yeenzuzo eziqhubekayo ozifumanayo zivela ezulwini, ukuze kulunge abakhonzi bakho abathembekileyo, ndiza kubukho bakho namhlanje, ukuzokucela ukuba uthethelele phambi kweqabane lakho elithandekayo kunye noMhlawuleli wehlabathi, ukuze yiva kakuhle into endiyicelayo kumandla akhe amakhulu nenceba engapheliyo.

Kuwe, Rita ozukileyo ongcwele owafumana ikhondo lobomi bakho obude nobungcwele, iisampulu ezininzi kwaye eziphindaphindwayo zokuba ngumphefumlo olunge kakhulu wothando lwakhe, uya kukuzimasa, ukuba uyandithandazela ngalo moya unomdla osoloko wakukhuthaza.
xa waqubuda uthandaza, ezinyaweni zoMnqamlezo oyiNgcwele.

Nceda undincede ndifumane ... (ukwenza isicelo ngokholo)

Ukulungela kwakho ukuthobela ngokukhawuleza uluvo lwabazali bakho abathandekayo; yokurhoxa ngokungazingci phambi kobukrakra bomyeni wakho; Ukunyanzelwa kwesisa kunye neqhawe labantwana bakho abancinci nabathandekayo; lusizi olukhulu xa ubona ubunzima obufanele bangene kwindawo yokuhlala yakho, inkolo yenkolo; ngenxa yobuhlungu obukhulu obubangelwa liva ebunzini lakho; buza, Ngcwele oyingcwele, ndinike into efunwa ngumphefumlo wam ngokulamla kwakho nangomdla omkhulu.

Ukuba uyafuna, angandinika, kuba isandla sakhe sobuthixo sinamandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ukuba kungenxa yobuqaqawuli obukhulu bOsenyangweni kunye nokulunga komphefumlo wam, ngamana angabona ukuba isicelo sam simanyelwe kwaye sihoyiwe, nesiphumo esihle, ngesicelo sakho, ndinethemba lokufumana kumandla nokulunga kwakhe Intliziyo yooyise. Makube njalo.

I-Saint Rita de Casia, igqwetha lamatyala angenakwenzeka, aphelelwe lithemba kunye nalahlekileyo: thandazela ozinikeleyo kuwe. (eli binzana liphindaphindwe kathathu). "

Thandaza inkolo, isichotho, abathathu oobawo bethu, bathathu ooMariya nozuko abathathu. Okokugqibela, yenza umthandazo kunye nemithandazo yeentsuku ezintathu zilandelelana.

Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba xa usenza lo mthandazo ukhankanywe ngasentla, kufuneka ube nalo lonke uthando kunye nokholo kuyo yonke into ukuze iphumelele.

Ukuba ulithandile eli nqaku kwaye ufuna ukwazi imithandazo engakumbi yokubulela iNkosi yethu, siyakumema ukuba ufunde le enye malunga Umthandazo iNdumiso 91.