Umthandazo kuSanta Barbara. Uhluthwe phakathi kwabanye abafazi belizwe uSanta Barbara uyakufanelekela ukunconywa ngenxa yokuba wabona ubungqina bentiyo yalomntu ebefanele ukuba uyamthanda. Phakamisa enye umthandazo kuSanta Barbara Inokusinceda kwiimeko ezininzi kwaye nakwabo siphelelwe lithemba. 

Ubomi bakhe emhlabeni ukholo luzele yintlungu kunye ukubandezeleka nangona kunjalo, waqhubeka idabi esilwa idabi lakhe kwaye nangona ukoyiswa kotshaba lwakhe kwakusondele, wafikelela isithsaba sobomi esithenjiswe kwabangcwele abathembekileyo abalwa ngeentliziyo zabo.

Umfazi wokholo olungagungqiyo, owomeleleyo, othembekileyo kunye nomhlobo wethu ngamaxesha Yintlungu.

Umthandazo kuSanta Barbara

Umthandazo kuSanta Barbará

Wayehlala emhlabeni ngamaxesha enkulungwane yesithathu eAsia Minor.

Ebomini bakhe wabandezeleka kakhulu ngenxa yeenkolelo zakhe zonqulo njengoko zazichasene nezo zosapho lwakhe. Imbali ithi uyise wayelutshaba olunamandla inkolo yamaKrestu ngelo xesha, unqulo awayelubiza ngokukhululekileyo uBarbara.

Yayinguye, uDioscoro, utata wakhe, owamvalela kwigumbi elide kakhulu njengesohlwayo sokungafani kwakhe kwinkolo.

Ngexesha ebemgcina ezivalelekile uthembekile elukholweni, abhaptizwe kwaye ashumayele inkolo yakhe ngamaxesha onke.

Kuyatshiwo oko inqaba Wayenefestile enye kuphela kwaye wayalela ukuba kuvulwe ezinye ezimbini njengophawu lwe ubathathu emnye.

Xa utata wakhe wabuya, wamtshutshisa kwaye wafumana impatho-mbi kunye nokuthotywa kwaye yayinguDioscoro ngokwakhe owanqumla intloko yakhe ngekrele lakhe phezu kwentaba. Kuthiwa emva kolu gonyamelo kwabetha imitha evela ezulwini yaza yathatha ubomi bakhe.

Umthandazo weSanta Barbara ufuna imali 

Inamandla uSanta Barbara, umlo, ndincedise ukuphumelela eli dabi.

Wena ongakhange uwele kwisilingo sobubi, wena obanga uthando lwakho, yonke imbandezelo, uphuma unqobekile, ndiyakucela ke ukuba uthethele uTHIXO, NKosi yethu, ukuba undincede ndikwazi ukujongana nalo mzuzu apho Avavanya khona.

Ngamana, ukusuka kwindawo yakhe yokuhlala entle, andinike yona amandla ngokwaneleyo apho okuhle kuya kuba okuphumeleleyo.

(Yenza isicelo sakho seMali sokuqala)

Owu Nkosi, ukuba unike uSanta Barbara amandla amangalisayo okumelana nezikrelemnqa ezinkulu kunye neentlungu zokuhlala uthembekile kuWe, sicela ukuba, njengaye, somelele ebunzimeni kwaye sithobeke kwinkqubela phambili ukuze sifezekise njengombono wakhe ongapheliyo.

NgoYesu Krestu, iNkosi yethu.

(yenza isicelo sakho sesibini seMali)

Usikelelekile uBarbara, obutyeshele ubunyulu bakho obucocekileyo ngeenjongo zegazi lakho luthando lweNkosi, undikhusele kwisaqhwithi, imililo, intlekele nayo yonke intlekele yeli lizwe.

Ndihlangule ukufa ngesiquphe. Ndingenelele eNkosini ukuze indincede ndiphumelele kobu bomi, ndihlale kubuhlobo obungcwele kwaye ndifikelele esiphelweni seentsuku zam ngoxolo kubabalo lukaThixo.

(yenza isibongozo sakho sesithathu semali)

Amen.

Lo mthandazo weSanta Barbara ngemali unamandla!

Usifundise ukuxhomekeka kuThixo, ukukholelwa ukuba izithembiso zakhe zizalisekisiwe kwaye siphila kokuninzi nokuncinci. Utsho ohluphekileyo Inokusinceda siphumelele.

Ukuthandazela imali ukuba ize kuthi ngeli xesha lentlekele kubalulekile kwaye ukucela uSanta Barbara ngokholo sisenzo sentobeko ekufuneka siyenze yonke imihla.

Kukho imithandazo okanye imithandazo Banokusikhokela ukuba sibuze ngendlela eyiyo. Nangona kunjalo, into ebalulekileyo kunye nesiqinisekiso ekuphela kwaso ekufuneka sazi ukuba umthandazo wethu uviwe kukugcina ukholo luhleli.

Umthandazo uSanta Barbara usikelelwe luthando 

Umlo wamazulu, usikelelekile uSanta Barbara, ulamkele izibongozo zam zothando ukuze ..

(yitsho igama lakho nelomntu wakho othandekayo)

Dibanisa umzimba kunye nomphefumlo, ubakhusele ukuze kungabikho mntu ungena endleleni yabo lonwabo kunye nomanyano. Osikelelekileyo uBarbara oNgcwele uthambisa iinwele zika (phinda amagama) qeda ukunxanwa kwabo kunye infinito Uthando ngeminqweno yabo elungileyo yobulungisa obungenakwenzeka kumlo wokukhusela aba bathandi banaphakade (phinda ulichaze igama lakho nelalowo uthandayo).

Amen.

UTHANDO yenye yezizathu ezibangela uvuyo nosizi zixhaphakile kususela ekuqaleni kwexesha kude kube namhlanje.

Uthando lukayise kaSanta Barbara lwakhatywa kwintombi yakhe kwaye oku kwamkhokelela ekubeni enze isenzo esimanyumnyezi njengokucheba kwentombi yakhe.

Akukho mntu ungcono kunaye, owathiywa ngubani ongafanelekanga ukuba ayenze, ukuqonda iintlungu zethu kwimeko yokungaphindiswa uthando.

Lo mthandazo unokusinceda sikhulule kumandla amabi ukuze uthando lufikelele kuthi kwaye lusimangalise.

Umthandazo oya kwi-Santa Barbara usikelelekile ukhuseleko 

Ntombi enguBarbara, ntombi esikelelekileyo, enamandla amakhulu, wanga uThixo angaba nawe, nam uhambe kum ngokulunga.

Ngekrele lakho ophumeleleyo, ndikhulule ebubini, ukungabikho kokusesikweni, umona, namehlo amabi. Ngamandla ombane, ndikhusele ezintshabeni zam, ndizukise umlilo we-cannon yam kwaye ikhuphe inokoyisa.

Ngendebe yendebe yakho kunye newayini gcina amandla omzimba kunye nomoya wokulwa nzima nokulwa.

Yamkela iiapile zam kunye nee-daisies njengomnikelo endihlala ndihlala ndicinga ngawo kwikhaya lam, kwaye ndiyakucela, ungaze undiyeke kwaye uza kum qho xa ndisithi ndikhusela ukholo lwam, umhlaba wam, usapho lwam kunye nosapho lwam. umzabalazo; kwaye ke ekukuphela kwexesha undikhokelela ebuqaqawulini njengawe.

Amen.

Lo ngumthandazo omnandi wokuba uBarbara osikelelekileyo ukukhusela uSanta.

Isixhobo esinokuthi sisisebenzise xa siyifuna, umthandazo nawo usisihlangu sethu kwaye ungabi nxamnye neengozi kuphela kodwa uchasene nazo zonke izinto ezimbi ezikhoyo ebomini bethu okanye kwezo ntsapho zethu. 

Kukho ubungqina obuninzi bamakholwa athembekileyo afumene impendulo ngexesha elifanelekileyo kuSanta Barbara ngexesha lentlungu, xa sicela ukukhuselwa thina okanye ilungu losapho liyasebenza.

Iintshaba 

Owu uthixo! kude necala lam, ebomini bam, ezi zinto zikhohlakeleyo nezingathandekiyo ezilangazelelayo.

Ndiza kuwe, uSanta Barbara ukuba ndibadidanise, bohlukane nam ukuze bangabi nako ukundenzakalisa kwaye ndiyakhala kunye nokholo ndikunika ubomi bam.

Wena, umkhuseli obalaseleyo wamadoda, umntu owusikeleleyo lowo ukubizayo kunye nomKristu onesisa ovula isifuba sakho ngezinto ezilungileyo, ndinike uncedo lwakho, kuye ndingena kuye kwaye ndiza kuphuma kuye ndinegazi lentliziyo yakho, ukuzikhulula kubo .

Shenxisa kum umona kunye nokungcatsha, ndikhusele, ndiyakucela ebubini nasezintshabeni, ukuba ububi bungandichukumisi kwaye intiyo ingandenzakalisi, gcina ummelwane ongendawo kunye nomhlobo ongendawo, ukudanisa iintshaba zam ukuze zingandichaphazeleki, ndincede ukulawula nabani na endifuna kakubi ukuze ndikwazi ukuphumelela nakweyiphi na imeko endikhathazayo.

Ungabavumeli ukuba baphazamisane nohambo lwam lobuKristu kwaye ukuba bayazingisa, esihogweni sisohlwayo njengendawo yabo.

Ndikhulule ndingcwele uBarbara osikelelekile kubo bonke ububi, ndikhulule ndingcwele uBarbara osikelelekileyo kuzo zonke iintshaba, ukhusele ubomi bam kwingozi ukuze ndiphile ngoxolo noxolo. NguYesu kunye neNtombi Enyulu.

Makube njalo.

Thatha ithuba lamandla alowo uthandekayo weSanta Barbara umthandazo weentshaba.

Sonke sinayo iintshaba zethu nakwindlu yethu. Siyayibona kwimbali yeSanta Barbara njengoko uyise wakhe wamhlaselayo ekufeni.

Awunangxaki yokuhlaselwa ngokuthe ngqo ngale ndlela kodwa ngekhe uxhomekeke kwiintshaba.

Umthandazo wolawulo lweentshaba eziphakamayo ukuya eSanta Barbara kunokuba kuphela kwendlela esinokuzikhulula ngayo kwintshutshiso nakwingozi.

Ukulawula iqabane elingathembekanga

Usikelelwe uSanta Barbara wena onokwenza abantu abaninzi baxolelane, undenzele inceba encinci, ndiya kufumana uthando, ndenze intliziyo yam icace kwaye iyinyani, yenza uthando, entliziyweni yam ungangena undizalise ngolonwabo, ndifuna Ukwazi uthando lokwenene, uvakalelo lokwenyani, uSanta Barbara wena onamandla amakhulu kuyo, ndinike olo thando, mabe isicelo sam kuwe, ukuze ndifumane intsikelelo yakho, uSanta uyamthanda, wothando olugqibeleleyo ngaphandle kobuxoki, wena ukuba unesidima kwaye umangalisiwe yiyo yonke into el mundo Yiza kum kwaye undinike ithuba lokufumana intsikelelo yakho, ndifuna elinye ixesha kuwe lokuthumela imithandazo yam.

Imithandazo yam kuThixo ukuze enze ubomi bam buzaliswe luthando, buzaliswe luxolo, ungabenza ummangaliso uSanta Barbara, ndikucela ukuba undinike uthando, uthando olungakumbi kunye nothando olungakumbi, uvuyo oluninzi, iminqweno emihle, okulungileyo. ngcamango, izenzo ezilungileyo, ndincede ndiphumelele kuyo, uthando, luya kuba kum njengenyathelo, indlela, Santa Barbara, onokwenza yonke into, ndinike kwaye wenze imvakalelo yokwenyani yothando ize kum, ndithembe amandla akho. kunye nokulunga kwakho, amen.

Olu hlobo lomthandazo lisagxekwa kakhulu abanye abacinga ukuba sisenzo sokuzingca esenziwa ngokuzingca ukuba wenzakalisiwe okanye washiywa. Kodwa oku akuyonyaniso.

Ukuthandazela ukufumana ubukhosi phezu komntu okanye imeko ethile sisenzo sothando esiveliswa kukuphelelwa ngumnqweno wokufuna amandla angawenzi. 

Umthandazo owenziwe ngokukholelwa uyakuhlala ufumana impendulo oyicelayo, nokuba ungasicela ntoni na, Umthandazo ka-Santa uBarbara osikelelekileyo unamandla.

Eminye imibuzo: