Umthandazo ku-Saint Charbel

Umthandazo ku-Saint Charbel. Kuyatshiwo ukuba uSt. Charbel wakwazi ukunika ithemba emuva kumama omncinci owayegula sisifo esibi. Imbali isixelela ukuba lo mfazi wayephulukene nokholo kwaye ngenye imini umfundisi wamcebisa ukuba enze Umthandazo wokuba singcwele kwi-charbel ukukunceda kwingxaki yakho yempilo.

Nangona kunjalo, lo mfazi wayeqinisekile ukuba akukho mntu umamelayo kwimithandazo yakhe, kwilinge lokugqibela, ngoku phantse ngaphandle kwamandla, waphakamisa lo mthandazo kwaye wafumana umangaliso awayewulinde kakhulu. 

Yomelele, inamandla kwaye sisixhobo sethu kuphela kuloo maxesha xa amathemba abonakala ngathi ayanyamalala, umthandazo uyinto yonke kunye nokunye.

Umthandazo ku-Saint Charbel

Umthandazo ku-Saint Charbel

Phambi kokuba sithandaze sithandaze iSanta Charbel kufuneka simbone ukuba ngubani lo Msulwa.

Xelela ibali ebeligama lakhe Youssef Anton Makhlouf kwaye wazalwa kwidolophu yaseLebhanon ngo-1828.

Wazinikezela kwinkolo, wazinikela kuyo umzimba nomphefumlo kwaye wayesaziwa njengeMaronite kwaye wathi akungena kwenye yezi monasteries wafumana igama likaCharbel kwaye ngo-1859 wamiselwa njengombingeleli.

Ukusuka apho Waqhubeka nobomi bakhe bonke ezinikele elukholweni, i Iidayos, icawe y l Umthandazo. Umshumayeli welizwi owayekwangumntu ogula ngengqondo. 

Kwiminyaka elishumi elinesithandathu wayehlala kwisikolo saseSan Maron kwaye walibala malunga nosapho, indlu, abahlobo kunye nomhlaba wakhe.

Ngexesha lokufa kwakhe, abanye abantu bathi kwingcwaba lakhe, elalikwindawo yamangcwaba kwikhaya lakhe lo monakalo, kwaphuma izibane ezimangalisayo, into eyayihlala iintsuku ezininzi.

Ebomini ndandinesiphiwo sokuphiliswa endisinikwe nguThixo kwaye emva kokusweleka kwakhe wayeqhubeka ephilisa abantu.

Amakholwa aqala ukutyelela ingcwaba lakhe emva kosuku olunye xa esuswe ngenxa yezibane, aqaphela ukuba ulusu lwakhe luyakhuthuza kwaye igazi liphuma emzimbeni wakhe.

Ukususela ngoko kuye kwakho abantu abaninzi abaye bafumana ukuphiliswa kwizifo ezimbi.

Umthandazo ku-Saint Charbel wamatyala anzima

Owu ngcwele ezukileyo!
ubizwe nguThixo ukuba uhlale wedwa,
ndimiselwe uthando kuphela,
nokokuziphendulela,
kwaye iphefumlelwe kukukhanya koMthendeleko,
Uwuthwele umnqamlezo wakho ngomonde nangokushiya,
Khanyisa indlela yethu ngokholo lwakho,
kwaye nangomoya wakho womeleza ithemba lethu.
Unyana kaBarbara othandekayo unyana kaThixo,
ukuba kwi-hermrod, ngaphandle kwayo yonke into esemhlabeni
kunye nentlupheko yokwenene kunye nokuthobeka,
Ukhe wakuva ukubandezeleka komzimba nomphefumlo
Ukungena ezulwini kamnandi
sifundise ukukhokela ubunzima ebomini
unyamezelo kunye nenkalipho,
kwaye usisindise kubo bonke ububi
Asinakuma
Ingcwele yeBarbara, saint ngokungummangaliso
Umlamli onamandla kubo bonke abasweleyo,
Ndiza kuwe ngokuzithemba kwentliziyo yam
ukucela uncedo noncedo lwakho kule meko inzima,
Ndicela undikhawuleze undibabale
endikudinga kakhulu namhlanje,
(yenza isicelo)
Ilizwi elinye livela kuwe kuthando lwakho, Yesu
uMsindisi wethu noMhlanguli wethu,
Kwanele ngaye ukuba abe nenceba kum
kwaye uphendule ngokukhawuleza kwisicelo sam.
I-Barbara eNgcwele
wena owawumthanda kakhulu i-Ekaristi eNgcwele,
nokondla ngeLizwi likaThixo
kwiVangeli eNgcwele,
ukuba uyiyekile yonke loo nto
eya kukusahlula eluthandweni lukaYesu Kristu ovusiweyo
nakuMama wakhe osikelelekileyo, iNtombi Enyulu enguMariya,
Ungasishiyi ngaphandle kwesisombululo esikhawulezayo,
kwaye usincede sazi uYesu kunye noMariya ngakumbi nangakumbi,
ukuze ukholo lwethu lukhule,
ukukukhonza bhetele, kwaye ke ukuva ilizwi likaThixo,
kwaye ufeze ukuthanda kwakhe kwaye uphile eluthandweni lwakhe.
Amen.

Ukusuka kwimeko yokuqala eyaziwayo yomama oselula efumene ummangaliso wokuphiliswa xa wayecinga ukuba akukho themba, le Ngcwele iye yaba ngokungummangaliso kumatyala anzima, ezo ekucingelwa ukuba azinasisisombululo.

Kuyamangalisa nasemva kokuba efile, kuba ioli enamafutha amandla ayo okuphilisa avela emzimbeni wakhe.

Icawa yama Katolike igcina olu lwelo kwaye yaziwa njengeziziqwenga zikaSn Charbel, oyingcwele wamatyala anzima. 

Umthandazo ongummangaliso ku-Saint Charbel wothando 

Othandekayo Bawo uCarbel, wena okhanyayo njengenkanyezi ekhanyayo esibhakabhakeni seCawe, ukhanyise indlela yam, kwaye uqinise ithemba lam.

Ndicela ubabalo (…) lokundithandazela phambi kweNkosi ebethelelwe emnqamlezweni, oye waqubuda kuyo. U-Saint Charbel, umzekelo wokunyamezela nokuthula, ndithethelele.

Owu! Nkosi Thixo, Wena ungcwalise uSanta Charbel kwaye umncedile ukuba athwale umnqamlezo wakhe, ndinike isibindi sokunyamezela ubunzima bobomi, ngokuzeka kade umsindo nangokuyeka ukuthanda kwakho okungcwele, ngokuthandazela uSanta Charbel, ukuze ube nobabalo ngonaphakade…

Owu! Bawo uSan Charbel ongathandaniyo, ndigulela kuwe ngayo yonke intembelo yentliziyo yam.

Ukuze ngokuncenga kwakho ngamandla phambi koThixo, undinike ubabalo endikucelayo kuwe ...

(beka iodolo yakho yothando)

Ndibonise uthando lwakho kwakhona.

Owu! Saint Charbel, igadi yexabiso, ndithethelele.

Owu! Thixo, Wena unike uSt. Charbel ubabalo lokufana nawe, ndixhase uncedo lwakho, ukuze ndikhule kubuKristu.

Ndibabale, ndihlale ndibulele kuwe ngonaphakade.

Amen

IHeralddsChristCR

Uyithandile i- umthandazo Ummangaliso kuSanta Charbel ngenxa yothando?

Ulahlile uthando lwesibini, usapho kunye nabahlobo ukuze azinike uthando olunyulu nolunomdla ngakumbi kuThixo.

Kungenxa yoko le nto iSt Charbel nayo yenziwa izicelo zothando, kuba yena ngaphezu kwakhe wonke umntu uyalwazi uthando lukaThixo olona lolona nyulu lukhona.

Uncedo  ukusombulula iimeko ezinzima kusapho kwaye ukwazi ukufumana uthando lokwenyani, oku akukhathaleki ukuba mangaphi amathemba onawo okanye ukuba onke alahlekile, yingcali kwiimeko ezingenakwenzeka.

Umthandazo weSanta Charbel yabagulayo 

Owu! Ingcwele eNgcwele.

Wena, ochithe ubomi bakho wedwa, kwindawo ethobekileyo kwaye ehoxisiweyo.

Ukuba anizange nicinge ngehlabathi okanye ngovuyo lwalo.

Ukuba ngoku uhleli ngasekunene kukaThixo uBawo.

Siyakucela ukuba usithethelele, ukuze Esolulele isandla esisikelelekileyo kwaye asincede. Khanyisa iingqondo zethu. Yongeza ukholo lwethu.

Yomeleza ukuthanda kwethu ukuqhubeka nemithandazo kunye nokukhunga phambi kwakho nabo bonke abangcwele.

Owu uCherbel oMkhulu! Ngothethelo lwakho olunamandla, uThixo uYise usebenza imimangaliso kwaye wenza nemimangaliso yaphezulu.

Ukuphilisa abagulayo kwaye kubuyise isizathu sokuphazamiseka. Oko kubuyisela ukubonwa kweemfama kunye nokuhamba kwabanesiphene.

Thixo uBawo uSomandla, jonga kuthi ngenceba, usinike ubukhazikhazi esikunibongolela bona, ngenxa yothethelo olunamandla lwe-Saint Charbel, (Apha yenza isicelo) kwaye sincede senze okuhle kwaye siphephe ububi.

Sicela ukucela uncedo ngamaxesha onke, ingakumbi ngelixa lokufa kwethu, Amen.

Bawo wethu, Hail Mary kunye noGloria Saint Charbel basithandazela.

Amen

Thatha ithuba Amandla omthandazo wommangaliso eSt. Charbel yabagulayo kwaye ucele ubabalo

U-Saint Charbel wabethwa emva koko wamiswa njengophantse wangqinwa ngamawaka-waka eemeko ezingummangaliso kwihlabathi liphela zibalelwa kuye.

Ukusuka kummangaliso wakhe wokuqala owaziwayo wayebonisa ukuba isipho awasiziswa kuye sangazange wasishiya nomzimba wakhe emva kokuba efile.

Umthandazo weSt. Charbel wokugula uyagula ngokungummangaliso, icawa yama Katolike igcina ubungqina bamakholwa aliqela abathi bafumana umangaliso kuSt. Charbel kwaye mihla le bongeza amanye amabali abantu abaye baphinda babomeleza ukholo lwabo ngenxa yokuba Kwenye yezi mmangaliso.

Umthandazo omangalisayo womsebenzi

'Nkosi Yesu, umthetheleli kuzo zonke iingxaki ezinzima, ndifumanele umsebenzi apho ndizalisekisa khona njengomntu kwaye usapho lwam alusweli ngokwaneleyo kuwo nawuphi na umba wobomi.

Yigcine ngaphandle kweemeko kunye nabantu abachasayo.

Ukuya kuye kuya rhoqo ndiphucula ubomi bam kwaye ndikonwabela impilo kunye namandla.

Kwaye yonke imihla ndizama ukuba luncedo kwabo bandingqongileyo kwaye ndiyathembisa ukusasaza ukuzinikela kwakho njengombulelo wenceba yakho. '

Amen.

Lo mthandazo weSanta Charbel yomsebenzi unamandla amakhulu!

Kwiimeko zomsebenzi ungaya nakule ingcwele enokusinceda ukusombulula iimeko ezinzima

Iimeko ezinzima kubomi bokusebenza zinokuba ziimeko apho esona sisombululo sisiso kunokuba kukuyeka ukusebenza kunye nokungasebenzi.

I-San Charbel inokusinceda siphume nakuphi na ukungaqondi, okuxhaphake kakhulu kwiindawo zomsebenzi, nokuba yeyiphi inqanaba lobunzima. 

Imithandazo inamandla kwaye kwezi meko zomsebenzi kuyacetyiswa ukuba uzenze ngaphambi kokuqala kosuku oza kunika ngalo, ngale ndlela i-vibes ezimbi zihamba kwaye ubushushu bunokulawulwa ukwenzela ukuba xa kuvela imeko ingasingathwa ngeyona ndlela. .

Eminye imibuzo:

Usenokuba nomdla kulo mxholo unxulumeneyo: