Omnye Umthandazo kuMoya oyiNgcwele ucele uncedo Sisiko elenziwa ukuze kusekwe unxibelelwano olunzulu ngokwasemzimbeni, kunye nomgangatho ophakamileyo osekwe kwindiza engaphaya komhlaba.

Ukuthandaza-kumoya-oyingcwele-ukucela uncedo-1

La Umthandazo kuMoya oyiNgcwele woncedo: Uyintoni umthandazo kwaye uyintoni uMoya oyiNgcwele?

Kumntu okholwayo umzuzu womthandazo ubalulekile kwaye ungcwele, lonke ukholo kunye nenkolelo yokuba umntu unento, ibonakaliswa ngamandla, imithandazo kunye nethemba elinikezelweyo kwindawo ethi, ngaphandle kokuyibona, yazi ukuba ikhona. Umthandazo unokwenziwa nangaliphi na ixesha, kuba umela umnqweno wokuviwa ukuba umntu okholwayo unawo.

UMoya oyiNgcwele uyinxalenye kaBathathu Emnye oyiNgcwele kunye noYise (uThixo) kunye nonyana (uYesu Krestu), ophethe ubuthixo obufanayo nezinye iindawo zikaBathathu Emnye oyiNgcwele. Umoya oyingcwele uchazwa njengomoya ovusa ukholo lobuKristu emhlabeni.

Bakho abambalwa abakholwayo abathandazayo phambi kwezinto ezintathu ezenza uBathathu Emnye oyiNgcwele ngenxa yokuphakama kunye nobuthixo obungaphaya kokuqonda okufayo. Kukho ukunikezelwa okuninzi ngomthandazo kuMoya oyiNgcwele, umcela impilo, impumelelo, ubukrelekrele kunye nemimangaliso.

La Umthandazo wekholwa kuMoya oyiNgcwele ucela uncedo

Njengoko kusaziwa, ubomi benziwa ngamava kunye neemeko ezichaza ubukho kwaye zimncede kulwakhiwo lwemihla ngemihla. Amanye amava ayanelisa kwaye anomvuzo, amanye abuhlungu kwaye anzima. Iimeko ezixinzelelekileyo nezomeleleyo zezo zenza ukuba umntu azive ecinezelekile, esoyika, okanye ngandlela thile engonwabisi kwimeko yakhe. Kule meko, abantu bafuna indawo yokusabela okanye inzolo ngandlela thile.

Nanku kuza ifayile ye- Umthandazo kuMoya oyiNgcwele ucele uncedo, kuba abanye abantu bafumana indawo yokusabela kunye noxolo kwinkolo. Ngale ndlela, bavakalisa imithandazo yabo kuMoya oyiNgcwele ngokubanzi becela uncedo kwiimeko ezinzima nezomeleleyo. Akukho ndlela ifanelekileyo yokwenza umthandazo kuba kukho amawaka eendlela zokuwucacisa kunye namawaka eenjongo zokucela uncedo okanye inkxaso, eyona nto ifunekayo kumarhamente kukuba nokholo kwaye ukholwe.

Xa ukhupha ondikhonza uMoya oyiNgcwele ndicela uncedo, ithemba lifakwa lokuba isiganeko siza kuphucula okanye senzeke. Umoya ugxile kubume boMoya oyiNgcwele kwaye umsebenzi ofunekayo uyacelwa ukuba uphucule imeko yangoku. Ihlabathi Ingakhuthazwa lukholo njengoko sesinye sezona zipho zinamandla zisuka kumzuzu wokungena kwakho emhlabeni. Unokuba nomdla Umthandazo oya kuSanta Barbara.

Ukuthandaza-kumoya-oyingcwele-ukucela uncedo-2

La oisibonelelo kuMoya oyiNgcwele sicela uncedo

Nangona kusithiwa akukho ndlela ifanelekileyo, nanku umzekelo thandaza kuMoya oyiNgcwele uncedo, Kuyimfuneko kuphela ukuba nokholo kwaye ucengceleze oku kulandelayo:

«Owu uThixo uyasithethelela,

ngoMoya wakho oyiNgcwele. Ndikhala kuwe ndicela uncedo.

Ndithandaza kuwe njengokukhanya nenceba,

nangalo lonke ukholo ndiyakucela ukuba umamele eyam

uxwebhu lwezikhalazo; Ndiyanicenga ngako konke

inkolelo yam.

Ukujongana nawe njengomncedi, njengothixo 

inceba, ndincede ndizive ndinoxolo;

Kutheni iimeko ezininzi zifikile

Ubomi bam bokundiphatha kakubi. Umoya othuthuzelayo 

Ndicela amandla okundinceda 

thandaza wam. Ngenxa yobuninzi bamandla akho,

kwaye inceba yakho indimithisile.

Ewe uphila, ndiyakubuza ukuba ungathuthuzela njani kwaye 

silindile, ngenelela kule meko njengoko 

umncedisi

Kungenxa yokuba kuwe sifumana eyethu 

izicelo, kuba ungumntu oqondayo kwaye

usoloko enathi.

Yiba nethemba lobuthixo, ndikhala kunye

amandla kunye nokuqiniseka ngokupheleleyo ukuba

ngalo mzuzu uyathethelela mna 

Bongoza kwaye undithuthuzele.

Isicelo endisenzayo ngentembelo, 

kuba ungumntu oneziqu ezithathu. Kwaye uyayiva eyam 

Ingxolo. Ukulunga kwakho kubandakanya intliziyo yam, yam 

ingqondo, umphefumlo namandla.

Ndikhala kuwe njengomthombo ongapheliyo we 

inceba kubakhonzi bakho. Awuthobi 

izicelo ezinyanisekileyo, ngaphandle kwabo 

bayakholelwa kuwe.

Njengoko uthuthuzela, ngokusebenzisa

iimpendulo; Thuthuzela intliziyo yam nomphefumlo wam.

Bamkele ubomi bam ngenceba, iyaphuphuma

Umphefumlo wam wenceba yakho, uxolo lwakho

engenakuphela; nguwe onako

tshintsha ubomi bam bonke nazo zonke iingxaki zam.

Ngenxa yokuba ubabalo lwakho lunditshutshisa kakhulu 

indlela. Guqula kweli lizwe uye kum

intlanganiso. Ndinike amandla anje

njengokuba wanika inkosi yam uYesu.

Ndiyakhala kakhulu, kuba

Ndidinga uncedo olukhawulezileyo oluvela kuwe. ndiyakubuza

ngokuba uncede abasweleyo

embindini wokuhamba kwayo.

Ndincede phakathi kweengxaki ezininzi,

ejongene nobomi bam.

Owu Bawo oyiNgcwele, ndiyakhala ndinethemba elipheleleyo,

ukholo kunye nokuzithemba ukuba ulungile

indlela entle.

Intliziyo yam iyabongoza

yemithandazo yam.

Ndiyakucela, ndicela inceba, kwaye ndicela kunye

iyonke, ukholo, ukuba uzolise lonke uloyiko lwam.

Nceda umkhonzi wakho, kuba ndifuna lakho

amandla kunye nenceba yakho. Owu ndincede ndingene

ingxaki yam.

Rhoqo, kuba ubuthathaka bam

zikhulu kwaye iingxaki zam zinamandla; kodwa

womelele kunayo nayiphi na ingxaki,

awusijongeli phantsi isibongozo

ukukhala ngokunyanisekileyo.

Ke uThixo uya kundinika yonke into

Intliziyo yam iyakulangazelela,

Ndincede. Ukusukela, ndinokholo eNkosini.

Ndibuyela kuwe, oh umoya kaThixo kwaye unike eyam 

isicelo, kwangaphambili, ndiyabulela ngayo yonke into 

Intliziyo yam, ngenxa yokuba unguMoya olungileyo 

indlela entle. Kwaye inceba yakho ikhathaza eyakho 

isicaka.

Ndiyakudumisa, kuba ndiqinisekile

ugcwalise isicelo sam, enkosi

ukuba nemfesane kule ntliziyo 

ukhathazekile.

Indumiso yamkela kuba ulungile;

Nenceba yakho ingunaphakade.

Amen. "

Ukukholelwa kukwenza

Ukubaluleka kokukhuthaza isipho sokukholelwa kubalulekile kuba yeyona nto ihambisa umoya, hayi kuphela kwicandelo lenkolo. Kubalulekile ukukholelwa kubuchule bakho kwaye akukho mida yokufezekisa into oyifunayo.