[ad_1]

Ngaba usebenze nzima emsebenzini wakho, unikwe konke okusemandleni akho, wenze ixesha elongezelelweyo kwaye akukho nto inokuphakanyiswa? Iprojekthi yokugqibela awayethatha inxaxheba kuyo yayiyimpumelelo kwaye yazisa imali eninzi kwinkampani kwaye yadlala indima ebalulekileyo ukuyenza ukuba ibe yeyokwenyani kwaye, nangona kunjalo, ayizange ivunywe. Into ekufuneka uyenzile ukuthandazela ukomelela emsebenzini.

Thandaza omnye wale mithandazo emi-4 ukuba uvuke emsebenzini okanye zonke ngeentsuku ezisi-7 unokholo olukhulu kwaye ubomi bakho abusoze bube njalo.

Umthandazo wokuba ufumane unyuselo lomsebenzi eSt George

“George Oyingcwele, yindoda enesibindi, isibindi kunye nophumeleleyo. Vula iindlela zam Ndincedise ekufumaneni umsebenzi wam wangoku.

Ndenze ndiqwalaselwe kakuhle ngabo bonke, kwaye nokuba ndingalinganisa wonke umntu, abaphezulu, oogxa kunye nabangaphantsi, ndibuye ndihlonelwe.

Ngamana uxolo, uthando kunye nemvisiswano zihlala zibakho entliziyweni yam, kusapho lwam nakumsebenzi wam.

Ndinyamekele mna kunye nam, usikhusela rhoqo, usivula kwaye ukhanyise iindlela zethu, usincede sidlulise uxolo, uthando nemvisiswano kubo bonke abasingqongileyo. Amen.

Umthandazo wokuchuma emsebenzini nasebomini.

“UThixo onguMongami noBawo ongunaPhakade

Ndiyabulela kuThixo Ndiyaphila, ndisisityebi kwaye ndonwabile! Ingqondo yam, iingcinga kunye neemvakalelo zigqibelele kwaye zisempilweni kwaye zikhanya. Ulonwabo kunye nobutyebi yinxalenye yeseli nganye kunye neatom emzimbeni wam. Lonke uloyiko, iingxwabangxwaba kunye neenkolelo zangaphambili ziyaqhekeka, ukomeleza ixabiso lezempilo, ubutyebi nolonwabo.

Ubutyebi bukhona kubomi bam bemihla ngemihla ngendlela yendalo kunye nethemba. Ubutyebi bokwenyama, ubutyebi bengqondo, ubutyebi bokomoya, ubutyebi beemvakalelo nobutyebi bezinto eziphathekayo. Ubutyebi, njengayo yonke enye into kwindalo iphela, ikwangamandla. La mandla anombala wegolide. Ndiphefumla la mandla wegolide kwaye ndiziva ngathi ndihlasela ubom bam bonke.

Ndiyaphumelela kwaye ndiphumelele kushishino, ndizolile kwaye ndinobunkunkqele.

Ndiyawuqonda umthetho wobutyebi. Indalo sisibingelelo senkonzo kwaye ndiyazibandakanya kuyo. Ndiyinto yokuchuma.

Ke yenzeka ebomini bam ngoku. Amen.

Umthandazo wokunyuka emsebenzini kunye nokuzivocavoca

“UThixo uYise uSomandla, umdali wezulu nomhlaba, uyandinceda ukuba ndibenethamsanqa emsebenzini wam kwaye ndanethamsanqa kuyo yonke into enxulumene naye.

Ndincede ngamandla akho agqwesileyo ukuze uphumelele emsebenzini kwaye ugqibezele ngempumelelo yonke imisebenzi enxulumene nayo, ukuhlangana nayo yonke imiceli mngeni yemihla ngemihla kwaye ugqibezele yonke into abacebisi bam abacebisa yona kum.

Yenza umsebenzi wam ube lula, kulula kwaye ufikeleleke kwizakhono zam kwaye uyandivumela ukuba ndenze yonke into endiyifunayo ngaphandle kokubandezeleka okanye ntlungu.

Kuyandinceda ukuba ndoyise yonke imiceli mngeni, zonke iingxaki kunye nobunzima obuya kuthi umsebenzi buwanyanzeleke kum kwaye bundinceda ukujongana noogxa bam ngokuchanekileyo.

Yenza ukuba umsebenzi wam uhambe kakuhle, ubudlelwane buhle kwaye ukusebenza kwam yeyona nto ilungileyo.

Ndinceda ukuba ndibenayo amandla ukubonisa zonke izakhono zam kwaye kwenza umsebenzi wam ube lula kwaye ulungele zonke izakhono zam.

Amen.

Iindumiso 79: Yiba nokuxabiseka emsebenzini wakho kwaye zibonakalise izakhono zakho

Owu Thixo, izizwe zingenelele kwilifa lakho. Bayenze inqambi itempile yakho engcwele; IYerusalem yahliselwa ekubeni ngamabhodlo.

Banika imizimba yabakhonzi bakho ukuba babe ngamadlelo eentaka zezulu, Nenyama yabakho benceba, Inkomo zomhlaba.

Baphalaza igazi labo njengamanzi ngeenxa zonke kwiYerusalem, kwaye kungekho mntu wokungcwaba.

Senziwe ingcikivo kubamelwane bethu, Isigculelo nesicukucezo kwabasingqongileyo.

Koda kube nini, mnumzana? Uya kuba noburhalarhume ngonaphakade? Ngaba inzondelelo yakho iyavutha njengomlilo?

Thulula ingqumbo yakho ezintlangeni ezingakwaziyo nakwizikumkani ezingalixelanga igama lakho. ngokuba zimdlile uYakobi, zayigqiba igumbi lakhe.

Sukhumbule ubugwenxa babazali bethu, Ububele bakho mabusifikele ngokukhawuleza, kuba siphantsi kakhulu.

Sincede, Thixo ongumsindisi wethu, ngenxa yozuko lwegama lakho; Sihlangule uxolele izono zethu ngenxa yegama lakho.

Yini na ukuba izizwe zithi: Uphi na loThixo wakho? Ngamana impindezelo yegazi elaphalalayo labakhonzi bakho yabonakala ezintlangeni.

Makwenziwe isimbonono sababanjwa phambi kwakho; Ngokobukhulu bengalo yakho bagcina abagwetyelwe ukufa.

Kwaye kubamelwane bethu, beka ezingubeni zakho izihlandlo ezisixhenxe ihlazo abakungcikiva ngalo, Nkosi.

Ke thina bantu bakho, zimvu zedlelo lakho, siya kubulela kuwe ngonaphakade; kwizizukulwana ngezizukulwana siya kuvakalisa iindumiso zakhe.

Ukongeza kokuthandazela umsebenzi, unganxibelelana nenye yeetotistas zethu ukuze ufumanise ukuba zinjani iimeko zobomi bakho bokusebenza. Banokucebisa ukuba zeziphi iindlela onethuba elihle lokuphumelela.

Ukunikezelwa kwengqikelelo ye-Tarot yezeMisebenzi kunye neengcebiso zeengcali zethu, unokwenza izigqibo ezithembisayo ngakumbi, eziza kwandisa amathuba akho okukhuthazwa.

ukuthandazela ukomelela emsebenzini

// iscript sokubhala ngaphezulu kweethegi ekwabelaneni nge-url
Isabelo somsebenziOverrideOGMeta (overrideUrl, overrideTitle, overrideDescription, overrideImage) {
FB.ui ({
indlela: 'share_open_graph',
Uhlobo_lwesenzo: 'og.sares',
isenzo_iipropathi: JSON.stringify ({
into: {
'og: url': ngaphezuluUrl,
'og: isihloko': ngaphezulu kwesihloko,
'og: inkcazo': ukubhala ngaphezuluInkcazo,
'og: umfanekiso': overrideImage
}
})
},
umsebenzi (impendulo) {
// Isenzo emva kwempendulo
});
}