Yenza a ukuthandazela abagulayo inokuba nefuthe elihle kwaye elinamandla amakhulu kwabo bahlangabezana nolunye uhlobo lokugula. Yiyo loo nto namhlanje sikubonisa imithandazo ethile yokucela ukuphiliswa kwabo bonke abantu abagulayo.

ukuthandazela abagulayo-2

Umthandazo wokuphilisa abantu abaphethwe sisifo

Ukuthandazela abagulayo ngamaxesha anzima

Imithandazo inceda abantu ukuba bafune uThixo, yiyo loo nto kwimeko yokubandezeleka kunyanzelekile ukuba ucele ukuphiliswa kwabantu abayifunayo ukuthandazela abagulayo. Izifo zihlala zityhala abo babandakanyekayo ekufuneni uThixo.

Kungenxa yokuba ukholo lwabantu luvumela olunye uluvo ngesi sifo, oko kukuthi, uninzi lwabantu abanesifo baphila kabuhlungu okanye banokunciphisa unqulo lwabo lukaThixo ngandlela thile, kodwa kunokubanceda abo bantu baqonde izinto ezixabisekileyo abanazo ubomi babo kwaye baqonde okungabalulekanga, bebuyela ekukhangelo kweNkosi.

Imithandazo kuThixo yokuphilisa umzimba nomphefumlo, phakathi kwethu sinakho:

 1. Okwangoku senza umthendeleko:

UYesu Krestu, igazi lakho kunye nomzimba wakho ziqulathe ubunyulu kwaye ziyaphilisa, ukuba igazi lakho lijikeleze amalungu am agulayo kwaye umzimba wakho uphilise umzimba wam ogulayo, ukuze bandinike ithuba lokonwabela ubomi obusempilweni kwaye bomelele, ukuba oko kuyintando yakho. Amen.

 1. Ukunyanga izifo ezinganyangekiyo:

Nkosi Somandla, Thixo onamandla onke, ngothando onalo kubo bonke abantwana bakho nangenceba yakho usiphilise kuzo zonke izifo, ngakumbi ezo zifo ezifanele isayensi yabantu ukuba ayinakunyangeka. Siphe uncedo lwakho ukugcina umphefumlo wethu ucocekile, ukhululekile kuso sonke isono. Amen.

 1. Ukusikelela amayeza:

Yesu, wena unike umntu ubukrelekrele, ukuba afumanise kwaye afunde ngeemfihlelo zendalo, ndiyakucela ukuba usasaze intsikelelo yakho kula mayeza kufuneka ndiwathathe ukunyanga isifo sam, ukundinceda ndiphilise umzimba wam kwaye ndisuse okungalunganga iziphumo. Ndiyabuza wena, Nkosi yam, Thixo wam, ngonaphakade kanaphakade, Amen.

Umthandazo wabagulayo Yintoni ingcwele?

Kukho abangcwele abanokuthi abagulayo kunye neentsapho zabo bazinikele kubo ukuba bathethelele phambi kukaThixo, becela ukuphiliswa kunye nokunika amandla kubo bonke abantu abajamelene nomzuzu ombi wezempilo, ukunciphisa ukubandezeleka kwabo kunye nentlungu.

ukuthandazela abagulayo-3

Umthandazo wabathandazeli babagulayo

Imithandazo eya kubathetheleli abangcwele babagulayo

1. Umthandazo kuSanta Pantaleon

U-Saint Pantaleón wayengumfana ozinikele ekuphiliseni abagulayo, waba ngugqirha kwaye xa utata wakhe waswelekayo waqalisa ukwenza umsebenzi wakhe phambi kwabo bantu bawudingayo kwaye bengakwazi ukuwuhlawulela, wayehlala ephilisa amahlwempu kunye nabangqiba. Phakathi kwamabali aziwayo malunga nale ngcwele, kwathiwa ngokubeka izandla zakhe wambuyisela ukubona emfama, waphilisa umntu ofe uhlangothi. Waba ngcwele xa wayenqunyulwa intloko eneminyaka engama-29.

Ukucela uSanta Pantaleon ukuba aphilise umntu ogulayo, kuyacetyiswa ukuba igama lakhe liphindwe kathathu ngomfanekiso wesanta, ukongeza ekukhanyiseni amakhandlela amathathu aluhlaza, abonisa ukuphilisa ngokwasemzimbeni nangokomoya. Emva koko yenza esi sivakalisi silandelayo:

Wena ngcwele, owayephila kwaye ehlupheke kuqala ukungabikho kokusesikweni kwabantu kwaye uyazi ngokupheleleyo indlela engaqondakaliyo yesifo kwaye ukufa. Nceda abagulayo nabasweleyo. Philisa izilonda zabo, uphilise amanxeba abo ukuze impilo ibuyele kubo kwaye ungaze ubalahle. Bayibenjalo".

2. Umthandazo kwi-Saint Peregrine

U-Saint Peregrine ngcwele oxhasa abaguli abanomhlaza, endaziyo ukuba ujika aye kulamla kwiNkosi yamandla onke. Wayengumbingeleli omkhulu iminyaka emininzi, ngenye imini wavela imithambo ye-varicose eyakhokelela kumhlaza elunyaweni, oogqirha bagqiba kwelokuba bamnqumle umlenze ukuze bangawuniki umhlaza ithuba lokusasazeka, kodwa ngobusuku bangaphambi kokwenza utyando, wanikela ngomphefumlo wakhe ethandaza kuthixo, xa wayevuka ngosuku lotyando unyawo lwakhe lwaphila. Kungenxa yesi sizathu le nto ethathwa njengomgcini oyingcwele yabaguli abanomhlaza.

Abantu abanesifo somhlaza, i-AIDS, izifo zolusu okanye abanamanxeba angavulekiyo banokuthandaza umthandazo olandelayo kwi-Saint Peregrine yokuphiliswa kwabo:

UMagnificent Saint Peregrine, enkosi ngemimangaliso yakho, unikwe igama "Onamandla", nditsho "uMsebenzi oMangalisayo." Wena, mkhulu, ofumene imimangaliso yamandla onke, kwabo bantu bachaphazelekayo abaye bakucela ukuba ubancede. Kwiminyaka emininzi ubukhe waphathwa ngumhlaza, sisifo esiphazamisa ubukho bethu.

Uzinikele ngokupheleleyo eNkosini, xa inzululwazi yoluntu ingasenanto yokwenza. Usikelelwe nguThixo, ukuba usabele abathobekileyo ukuphilisa. Ngoku ndicela uThixo ngawe ukuba abaphilise bonke aba bantu ndibabeke ezandleni zakho. (Igama labagulayo). Bangenelele phambi kweNkosi ukuze baphiliswe ngokukhawuleza, Amen.

Abakhuseli abangcwele babantu abaphethwe sisifo esithile:

 • I-Saint Vitus, umphathi wabantu abanexhala.
 • ISan Drogón, inceda abantu abaneengxaki zokudakumba.
 • UYohane oNgcwele kaThixo, nceda abantu abaneengxaki zentliziyo.
 • ISan María Rafael Arnaiz Barón, umkhuseli wabantu abanesifo seswekile.
 • San Liborio, umxhasi ongcwele wabantu abanamatye ezintso.
 • USaint Andrew, umkhuseli wabantu abanengxaki yokuxhuzula.
 • Saint Lucia, nceda abantu abangaboniyo
 • San Blas, inceda abantu abaphethwe zizifo zokuphefumla.
 • USaint Remigius weReims, umkhuseli xa kukho ubhubhane.

Imithandazo inokuvumela abantu abaphethwe sesi sifo kunye namalungu osapho ukuba bakhuphe kwaye balahle iimvakalelo ezingalunganga ezibangenayo, ukuze bafumane intuthuzelo kunye nesiqabu.

Unokuba nomdla: Umthandazo wanamhlanje wangokuhlwa

Ukuze ufunde okungakumbi malunga nokuthandazela abagulayo, ndiyakumema ukuba ubukele le vidiyo ilandelayo: