Ukuthandazela abafileyo

Ukuthandazela umfi. Kuyo sinokucela loo miphefumlo isendleleni yokuphumla okungapheliyo ukuze bafumane uxolo abaludingayo ngexesha elifutshane kakhulu.

Ngokuqinisekileyo abaninzi bethu babandezelekile ukufa yomntu osondele kakhulu, ayinamsebenzi nokuba wayelilungu losapho okanye umhlobo, into ebalulekileyo kukuba akasekho kulomhlaba, uye kubomi basemva kobomi.

Kuthiwa xa ungamthandazeli umfi, siyakulibala xa kufuneka sihambe ngaloo ndlela.

Abanye abantu bahlala bekhanyisa amakhandlela kwaye benze isibingelelo esikhethekileyo sokukhumbula umntu wabo xa bephakamisa imithandazo.

Nangona kunjalo, le nkolelo ihlala igxekwa kakhulu ngabo bangakuqondiyo kwaye bangaphantsi ngokomoya. Aba bantu abaviwa, ngaloo ndlela sigcina iintliziyo zethu zicocekile.

Yintoni ethandazelwa ngabafi? 

Ukuthandaza kwabafi

Kukho inkolelo yokuba, amaxesha amaninzi, abantu abaswelekileyo bebengalungiselelanga ukujongana neliya ilizwe, yiyo loo nto ke sisezandleni zokuphakamisa imithandazo yokuba umntu oswelekileyo afumane ukuphumla okungapheliyo.

Kukholelwa ukuba kuloo ndlela, umntu ofileyo unokuhlambulula umphefumlo wakhe ngengqondo engcwele efana nomthandazo.

Ngokwesiqhelo kulisiko ukwenza eminye imithandazo emva kokungcwatywa komntu oswelekileyo, nangona kunjalo akwanelanga ukuqhubeka nale imithandazo Ixesha elide kwaye oku kuyanceda ukulila kunye nentlungu ngokwahlulwa komzimba kwelungu losapho okanye umhlobo.

Kusenza siziva ngathi sidibene ngaphandle komgama. 

Ukuthandazela umntu oswelekileyo 

Thixo, nguwe wedwa umnini wobomi.

Usinika isipho sokuzalwa sinenjongo kwaye ngendlela efanayo xa siyifezekisile, usibizela kubukumkani bakho boxolo, xa ucinga ukuba injongo yethu kweli lizwe sele yenziwe.

Nokuba ngaphambili nasemva ...

Namhlanje ndinqwenela ukuvela phambi kwakho ngentobeko enzulu kwaye ngokuqinisekileyo isicelo sam siya kuvakala.

Namhlanje ndifuna ukubongoza umphefumlo womphefumlo (igama lomfi) obuye wambiza ukuba aphumle ecaleni kwakho.

Ndiwuphakamisela lo mthandazo, enkosi, kuba nakwezona zivunguvungu zimbi kakhulu uluxolo olungenasiphelo. Bawo wanaphakade, unike ukuphumla kwiparadesi yomphefumlo wakho kunye nobukumkani bakho kwabo sele bewushiyile lo moya emhlabeni.

UnguThixo wothando kunye nokuxolelwa, uxolele ukusilela nezono zalo mphefumlo ngoku esecaleni kwakho kwaye umnike ubomi obungenasiphelo.

Kwakhona ndiyakucela ubawo, kuba bonke abo kuye kwafuneka benze isijwili sokusuka komntu ongasasebenziyo, vula intliziyo yakho kwaye ubabameme nothando lwakho. Banike ubulumko, ukuze babe nokuqonda okwenzekayo.

Banike uxolo ukuze bazole ngexesha lobunzima. Banike i-discacity ukuba boyise ukudakumba.

Enkosi mhlekazi, ngokundimamela namhlanje ngalo mthandazo ukuba ndizinikezela kuwe ngokuzinikela, ukuze ngenceba noxolo, ubanike uxolo abo bangenalo ngelixesha.

Khokela amanyathelo abantu abaqhawula ngoku kwaye ubenze bonwabe ebomini.

Enkosi Bawo, amen.

Ngaba uwuthandile umthandazo wabafi?

Emva kokubhubha, kukho abo baqinisekisiweyo, ukuba omnye umzuzu wokuhlanjululwa unokuphila, ukuba ayisiyiyo yonke into elahlekileyo kodwa yokuba sinenye ithuba.

Kwilizwi likaThixo sibona ezinye izalathiso zokufumana ukuxolelwa kweli lizwe okanye apho liya kuza khona; UYesu Krestu ngokwakhe uyithetha kwenye yeentlanganiso zakhe ezingummangaliso. 

Yinyani apho singenakuphunyuka kuyo, ngaphandle kokuba siyatyala kwaye ngomso omnye umntu uya kusenzela ngendlela efanayo. 

Imithandazo yokuba ifile

Owu Yesu, indawo kuphela yokuthuthuzeleka kwiintlungu ezingapheliyo zentlungu, kuphela kwentliziyo yokuphelelwa lithemba okubangelwa kukufa.

Ewe, Ndikhoyo, owalibonayo izulu nomhlaba, kunye nabantu, bambona esentlungwini.

Wena, Nkosi, okhale ngezibongozo zesisa somntu osithandayo

Wena, owu Yesu! ukuba nemfesane ngenxa yesijwili sendlu eyaphukileyo, neentliziyo ezincumayo kuyo ngaphandle kokuthuthuzela;

Wena, Bawo onothando kakhulu, uvelana nazo iinyembezi zethu.

Zijonge, Nkosi, ukuba ligazi lini na lomphefumlo oxhwalekileyo, ngokulahlekelwa ngoyena mntu umthandayo, umhlobo othembekileyo, umKristu ozimiseleyo.

Zijonge, Nkosi, njengomrhumo esiwunikela ngomphefumlo wakho, ukuze ucoce ngegazi lakho elixabisekileyo kwaye uthathe ngokukhawuleza ezulwini, ukuba awukayonwabeli ngalo!

Zijonge, Nkosi, ukuze usinike amandla, unyamezelo, ukuvumelana nentando yakho kolu vavanyo lukhulu luhlukumeza umphefumlo!

Jonga kubo, oh kamnandi, owu Yesu onobuhlobo! kwaye basinike ithuba lokuba abo apha emhlabeni baphile baboshwe ngamxokelelwane omeleleyo wothando, kwaye ngoku sizilile ukungabikho komntu okwethutyana, sidibana kwakhona kunye nawe ezulwini, ukuze siphile ngomanyano ngonaphakade kwiNtliziyo yakho.

Amen.

Ngaphandle kwamathandabuzo, intle ukuthandazela izithandwa zakho.

Eyona mithandazo mihle yeyomntu oswelekileyo yileyo yenziwa ngokusuka entliziyweni nalapho sinokuvumela khona zonke izinto esizigcina entliziyweni.

Siyabuza kukuphumla kwakhe okungapheliyo, ngenxa Ndingafumana uxolo into oyifunayo

Kwelinye icala nathi sicela ukuba asizalise ngamandla kwaye sikwazi soyise ixesha elinzima esinokuthi sidlule kulo.  

Kukho eminye imithandazo enokuthi isebenze njengesikhokelo, ngakumbi kula maxesha apho amagama angaphumi ngenxa yentlungu nosizi.

Ukuthandazela abangasekhoyo kwisikhumbuzo sabo 

Owu Yesu olungileyo, othe ebomini bakho bonke wasenzela iinceba zentlungu zabanye, jonga ngenceba kwimiphefumlo yabo sibathandayo abasePuratori.

Owu Yesu, obathandayo bakho ngokuzimisela okukhulu, yiva ukutarhuzisa esikwenzayo kuwe, kwaye ngenceba yakho ubanike abo ubathathe ekhaya ukuba bonwabe ngonaphakade esifubeni sakho infinito Molweni.

Banike, Nkosi, ukuphumla okungapheliyo kwaye kwanga ukukhanya kwakho okungapheliyo kungabakhanyisela.

Imiphefumlo yabathembekileyo ihambile, ngenceba kaThixo, ingaphumla ngoxolo.

Amen.

Ukuba ufuna ukuthandaza kwilungu losapho, lo ngumthandazo ofanelekileyo ngabafi.

Ukukhumbula ilungu losapho okanye umhlobo osweleke ngomhla obalulekileyo, kwiimeko ezininzi, akunakuphepheka.

Kungenxa yokuba ibiyimicimbi yokubhiyoza kwaye ayisiyiyo loo mntu uziva elilize, nangona kunjalo kukho imithandazo okanye imithandazo ekhethekileyo ekufuneka yenziwe ngaloo mhla.

Ingaba usuku lokuzalwa, umtshato okanye ezinye omnye umhla obalulekileyo

Into ekhethekileyo malunga nayo yonke le nto kukungayilibali kwaye ubuze naphina apho ukhoyo ukuthula makube luxolo kwaye Qhubeka ubomeleza abo bashiye kwindiza yasemhlabeni.

Ngamanye amaxesha kulisiko ukudibana namanye amalungu osapho kwaye kuphakanyiswe imithandazo kwiyunithi, khumbula ukuba igama likaThixo lithi ukuba babini okanye abathathu babe sane bacele into egameni likaYesu, uBawo osezulwini uza kuyinika loo nto. isicelo esenziwe.

Umthandazo wamalungu osapho aswelekileyo (Katolika)

Thixo, wena uxolela uxolelo lwezono kwaye ufuna ukusindiswa kwabantu, siyabongoza ngenceba yakho ukuba ubancede bonke abazalwana kunye nezihlobo abasuke kulo mhlaba.

Banike ebukumkanini bakho ubomi obungunaphakade.

Amen.

Lo ngumthandazo wabantu abafileyo, kodwa mhle kakhulu!

Ukuthandazela ongasekhoyo yenye yezona nkcubeko zindala zineecawe zobuKristu el mundo, iye yaba yimfundiso yokukholelwa ukuba abafi bakwindawo abahlanjululwa kuyo ukuze bangene UBukumkani bamazulu.

Le yindawo yokuphumla eyenzelwe nguThixo ngokukodwa, oku kubonisa uthando olungenasiphelo iNkosi enalo ebantwini.

Yibani kunye njengentsapho Ukuthandazela ilungu losapho eliswelekileyo okanye ukucela i-Mass apho sinokwenza khona imithandazo ekhethekileyo kunye nemithandazo kunye nabahlobo kunye namanye amalungu osapho sisiko.

Oku kukwasebenza njengentuthuzelo, njengophawu lokuba asilulibalanga usapho lwethu kwaye ukuba siyaphinda sihlangane.

Ngaba imithandazo iya kumenza kakuhle umfi?

Ewe, ewe.

Injongo yomthandazo wabafileyo kukuba. Cela uncedo, uncedo, ukhuseleko kunye lonwabo ngenxa yaloo mntu ungekhoyo kuthi.

Iya kwenza kakuhle kuphela. Ukuba uthandaza ngokholo nangothando olukhulu kuya kuzisa izinto ezininzi ezintle, zombini zomntu oswelekileyo kunye nezakho.

Eminye imibuzo:

 


Abadlali beMidlalo yokuYila ungazivuli njani iijelo zeetelegram ze-iphone
Uwubeka njani umculo kwi-instagram
uyenza njani i-nfc kwi-iphone
Uyenza njani intliziyo ngekhibhodi yeselfowuni
uyisusa njani i-watermark kwitok tok
ungazivuli njani iijelo zeetelegram ze-iphone
uyenza njani i-nfc kwi-iphone
Uhlaziya njani i-youtube
Uyikhuphela njani i-minecraft yasimahla kwi-iphone
wazi njani ukuba umntu akahoyi imiyalezo
Ungayifumana njani idilesi ye-ip yomntu
Ungawasindisa njani amabali e-instagram ngomculo
Utshintsha njani i-imeyile ye-supercell id
ucima njani umfownelwa kwi-whatsapp
indlela yokubona umfanekiso weprofayile efihliweyo yewhatsapp
- Ungababona njani abantu bokugqibela abalandelwe kwi-instagram
ungabona njani ukuba ngubani obone ividiyo kufacebook
ukhangela njani amaqela kwitelegram
Ungayicima njani iakhawunti ye-facebook ngaphandle kwephasiwedi kunye ne-imeyile
uyifumana njani imali yasimahla kwibhola ekhatywayo yephupha
Ndazi njani ukuba ndidlala ixesha elingakanani lol
ukubuyisa njani imiyalezo ebhlokiweyo ku-whatsapp
ungazi njani ukuba inani elivaliweyo likubizile
ukubhala iileta kwikhibhodi yefowuni
indlela yokubukela idisney kunye netv
uyifumana njani kwakhona iakhawunti ye-Instagram
indlela yokukopa abafowunelwa ukusuka kwi-iphone ukuya kwi-sim
indlela yokufumana iphasiwedi ye-facebook ngaphandle kokuyitshintsha
indlela yokuhambisa iifayile ukusuka kwi-mac ukuya kwihard drive yangaphandle
indlela yokufumana umntu kufacebook ngeefoto
- uyithumela njani i-sms kwinombolo endivimbileyo
Ungayisebenzisa njani ikhibhodi ebuyisiweyo ye-lenovo
wazi njani ukuba ngubani onenombolo yam kwincwadi yeefowuni
Indlela yokuseta ixesha kwi-instagram
undifihlela ukuba ndilandela ngubani kwi-instagram
wazi njani ukuba ngubani ocime umyalezo kwi-instagram
Ungayicacisa njani ividiyo
wazi njani ukuba ii-sms zivaliwe
Ubeka njani i icon kuGoogle kwidesktop
indlela yokufumana kwakhona ii-akhawunti zongqubano
uyifumana njani kwakhona iakhawunti yocingo esusiweyo
Uyifunda kanjani imiyalezo ye-instagram ngaphandle kokuyibona
Ungayikhubaza njani i-lte
indlela yokubona ukuba mingaphi imiyalezo ekhoyo engxoxweni
udlala njani ezimbini ngotshintsho lweNintendo
- indlela yokuvula kwi-telegram
Ungazicima njani izinto ezigcinwe kwi-instagram
wazi njani ukuba ngubani obona amabali ngokungaziwayo kwi-facebook
Ungababona njani abantu bokugqibela abalandelwe kwi-instagram
wazi njani ukuba ngubani osemva kweprofayile ye-instagram
ukumamela umnxeba kwakhona
uqhagamshela njani kwi-wifi ngaphandle kokwazi igama eligqithisiweyo
indlela yokuvula ifowuni evaliweyo ngumsebenzisi
uyifaka njani i-whatsapp kwi-smartwatch
Uyikhupha njani ikhonkco losapho
ungayikhupha njani i-cd
wazi njani ukuba umntu akahoyi imiyalezo
Uzibona njani iiyure zomdlalo kwi-ps4
wazi njani ukuba umntu ukwi-intanethi ku-whatsapp
Uyenza njani iposti kaFacebook inokwabiwa
- indlela yokwazi ukuba ngaba abantu ababini bayancokola kufacebook
indlela yokufumana iifoto ze-snapchat
ubukele njani bukhoma kwi-instagram ungakhange ubonwe
Usuku lokugqibela emhlabeni lokuthenga mahala
udlala njani kwi-intanethi 2vs2 fifa
ungazi njani ukuba i-sms ifundiwe kunye ne-android
Ungayicima njani ifoto kwiposti ezininzi kwi-instagram
ulifaka njani inani kwisibali-manani
Ungasonyusa njani umthamo wee-headphone zeBluetooth
uqhagamshela imouse kunye nebhodibhodi kwi-ps4
Ubajonga njani abahlobo abasandul
Utshintsha njani iiakhawunti kwi-fortnite
Idlalwa njani i-fifa ezimbini kwi-ps4
Ndingayibiza njani inombolo endivimbileyo
ukujoyina iqela le-whatsapp ngaphandle kwemvume

Ukuyeka kokudala
Trucoteca.com
a ukwenza njani
Indawo yamaQhawe
IK-4