Kwakunjani ukudalwa kwehlabathi ngokwebhayibhile. Kuyo yonke imbali, iinkcubeko ezahlukeneyo zizamile ukuphendula ngemvelaphi yehlabathi. Kwelinye icala, inzululwazi izama ukusikhanyisela ngalo mbandela. Nangona kunjalo, elona bali liviweyo kwaye lafundwa kakhulu kulo lonke elaseNtshona amawakawaka eminyaka lelona libalisiweyo eBhayibhileni.

Nangona kuyinyaniso ukuba namhlanje akukholeleki ukukholelwa oko el mundo inokudalwa ngeentsuku ezisi-7, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba ibhayibhile ayingomsebenzi wokoqobo kodwa yincwadi. Ke sinokufumana iinyaniso ezinkulu malunga nokudalwa kwehlabathi.

Kwakunjani ukudalwa kwehlabathi ngokwebhayibhile

NgokweBhayibhile, ukudalwa kwehlabathi kwakunjalo isenzo sikaThixo. Ngelizwi lakho, Thixo wenza zonke izinto zendalo yonke kwaye wanika ubomi kuzo zonke izidalwas. Ekuqaleni kwendalo, umhlaba wawungenabume, kwabakho ubumnyama kuphela, amanzi angalawulekiyo noMoya kaThixo wahamba kuwo. Emva koko, ngeveki, uThixo wenza umhlaba esiwaziyo.

Usuku lokuqala ukudalwa kwehlabathi ngokwebhayibhile

Usuku lokuqala ukudalwa kwehlabathi ngokwebhayibhile

Usuku lokuqala ukudalwa kwehlabathi ngokwebhayibhile

Ngomhla wokuqala wokudalwa kwehlabathi, uThixo wathi "Makubekho ukukhanya" kwavela ukukhanya. Ukukhanya nobumnyama kwahlukana, kwaye uThixo wabiza ixesha kunye usuku lwe ukukhanya kunye nenxalenye yexesha kwi i-noche mnyama. Le yindlela eyaqala ngayo imini yokuqala.

Ekuqalekeni uThixo wadala amazulu nehlabathi.

Ke ehlabathini kwakusenyanyeni, kuselubala; kwakumnyama phezu kwamanzi enzonzobila.UMoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo.

Waza ke wathi: “Makubekho ukukhanya. kwaye kwabakho ukukhanya.

Wakubona ke uThixo ukukhanya ukuba kulungile, wahlula uThixo phakathi kokukhanya nobumnyama.

Wathi uThixo ukukhanya yimini, wathi ubumnyama bubusuku. Kwahlwa kwasa kusasa ngenye imini.

IGenesis 1: 1-5

Ngosuku lwesibini

UThixo wadala izulu emhlabeni

UThixo wadala izulu emhlabeni

Ngosuku lwesibini, UThixo wadala isibhakabhaka (iatmosfera) ngasentla komhlaba. Isibhakabhaka sisebenze ukwahlula amanzi kwimeko yolwelo, kumphezulu womhlaba, emanzini akwimo yegesi. Wafika njalo umjikelo wamanzi.

 

Wathi uThixo, Makubekho isibhakabhaka phakathi kwawo amanzi, sahlule amanzi kuwo amanzi.

Wenza uThixo isibhakabhaka, wawahlula amanzi angaphantsi kwesibhakabhaka kuwo amanzi angaphezu kwesibhakabhaka. Kwaba njalo ke.

Wathi uThixo isibhakabhaka ngamazulu. Kwahlwa kwasa, yaba lusuku lwesibini.

IGenesis 1: 6-8

Ngosuku lwesithathu

Ngomhla wesithathu uThixo wadala umhlaba

Ngosuku lwesithathu uThixo wadala umhlaba

Ngosuku lwesithathu, UThixo wadala umhlaba owomileyo. Amanzi awugubungela wonke umhlaba, ngenxa yoko uThixo wabayalela ukuba babuye umva, beshiya inxenye yomhlaba ibhencekile. UThixo wayibiza indawo eyomileyo mhlabeni kunye namanzi iinambuzane. Le yindlela i amazwekazi kunye neziqithi.

Ngemini enye, uThixo wawugubungela umhlaba nge uhlaza. Zonke iintlobo zezityalo zihlumile emhlabeni, zohlobo ngalunye, isityalo ngasinye sinamandla okuvelisa kwakhona.

Wathi uThixo, Amanzi aphantsi kwamazulu makahlanganisane ndaweni-nye, ukuze ome. Kwaba njalo ke.

Wathi uThixo okomileyo ngumhlaba, wathi intlanganisela yamanzi ziilwandle. Wabona uThixo ukuba kulungile.

Wathi uThixo, Umhlaba mawuphume uhlaza, imifuno evelisa imbewu; umthi weziqhamo ovelisa iziqhamo ngohlobo lwawo, nokuba imbewu yawo ikuwo, emhlabeni. Kwaba njalo ke.

Umhlaba wavelisa ke utyani obuluhlaza, utyani obuvelisa imbewu ngokwemvelo yayo, kunye nomthi ovelisa iziqhamo, embewu ikuyo, ngohlobo lwayo. Wabona uThixo ukuba kulungile.

Kwahlwa, kwasa: yangumhla wesithathu.

IGenesis 1: 9-13

Usuku lwesine

Ngosuku lwesine uThixo wadala iinkwenkwezi

Ngosuku lwesine uThixo wadala iinkwenkwezi

Ngosuku lwesine uThixo wadala izidalwa zasezulwini ukuphawula ukuhamba kwexesha (iintsuku, iinyanga, iminyaka ...). Wazalisa isibhakabhaka (isithuba) nge iinkwenkwezi kwaye ndadala inkwenkwezi enkulu kunomhlaba ( ilangaUkuqaqambisa usuku. UThixo wadala i inyanga, incinci encinci, ukukhanyisa ebusuku.

 

Wathi uThixo, Makubekho izikhanyiso esibhakabhakeni samazulu, zibe kwahlula imini kubusuku; ibe yimiqondiso yamaxesha, yeentsuku neminyaka;

mazibe zizikhanyiso esibhakabhakeni samazulu, zikhanyise emhlabeni. Kwaba njalo ke.

Wenza uThixo izikhanyiso ezikhulu zazibini, esona sikhulu isikhanyiso ukuba silawule imini, esona sincinane isikhanyiso ukuba silawule ubusuku; wenza neenkwenkwezi.

Wazibeka uThixo esibhakabhakeni samazulu, ukuba zikhanyise ehlabathini,

zilawule imini nobusuku, zahlule ukukhanya ebumnyameni. Wabona uThixo ukuba kulungile.

Kwahlwa, kwasa: yangumhla wesine.

IGenesis 1: 14-19

Usuku lwesihlanu

Ngomhla wesihlanu uThixo wadala izilwanyana zasemanzini

Ngomhla wesihlanu uThixo wadala izilwanyana zasemanzini

Ngosuku lwesihlanu, uThixo wadala i izilwanyana zasemanzini. UYALELE kwaye amanzi ayezaliswe ziintlanzi nezinye izilwanyana zasemanzini, ezinkulu nezincinci. UThixo wadala iintaka, ezambeka ukuba aphile emhlabeni kwaye abhabhe esibhakabhakeni. UThixo wazisikelela iintaka nezilwanyana zasemanzini, waza wayalela ukuba zande zizalise ihlabathi.

 

Wathi uThixo: Amanzi makavelise imiphefumlo ephilileyo, neentaka eziphaphazelayo emhlabeni, esibhakabhakeni sezulu.

Wadala uThixo oominenga mikhulu, nayo yonke imiphefumlo ephilileyo enambuzelayo, awanyakazela ngayo amanzi ngohlobo lwayo, neentaka zonke ezinamaphiko ngohlobo lwazo. Wabona uThixo ukuba kulungile.

Wabasikelela uThixo, esithi, Qhamani, nande, niwazalise amanzi aselwandle; nande iintaka emhlabeni.

 Kwahlwa, kwasa: yangumhla wesihlanu.

IGenesis 1: 20-23

Usuku lwesithandathu

Ngomhla wesithandathu uThixo wadala izilwanyana zasemhlabeni kunye nomntu

Ngomhla wesithandathu uThixo wadala izilwanyana zasemhlabeni kunye nomntu

Ngosuku lwesithandathu, uThixo wadala izilwanyana zasemhlabeni. Zonke iintlobo zezilwanyana eziphila emhlabeni kwaye ezingabhabhaziyo zadalwa ngaloo mini, nganye inamandla okuvelisa kwakhona.

 

Wathi uThixo, Umhlaba mawuphume imiphefumlo ephilileyo ngohlobo lwayo: izinto eziphilileyo, iinyoka, nezinto ezizitho zine zomhlaba ngohlobo lwazo. Kwaba njalo ke.

Wenza uThixo izinto eziphilileyo zomhlaba ngohlobo lwazo, neenkomo ngohlobo lwazo, nazo zonke izinambuzane zomhlaba ngohlobo lwazo. Wabona uThixo ukuba kulungile.

IGenesis 1: 24-25

Kwakunjani ukudalwa komntu ngokwebhayibhile

Ngoko ke uThixo wathetha kuye waza wagqiba kwelokuba enze isidalwa esikhethekileyo, ngokomfanekiselo wakhe nangokufana naye, ukuze silawule zonke izilwanyana awayezidalileyo. Ngaloo ndlela bavela indoda nomfazi.

UThixo wayisikelela indoda nomfazi waza wabayalela ukuba baqhame, bazalise kwaye balawule umhlaba. Zonke izilwanyana zomhlaba, zasemanzini kunye nezilwanyana ezibhabhayo zaziphantsi komyalelo wakhe. NoThixo naye wanika izityalo ukuba zibe kukutya kwabantu nazo zonke izilwanyana. Le yindlela uThixo awagqiba ngayo ukudala ihlabathi.

 

Ke kaloku wathi uThixo: Masenze umntu ngokomfanekiso wethu, ngokufana nathi; kwaye ulawule kwiintlanzi zolwandle, iintaka zezulu, amarhamncwa, umhlaba wonke, nezilwanyana zonke ezinambuzelayo emhlabeni.

Wamdala ke uThixo umntu ngokomfanekiselo wakhe; wamdala ngokomfanekiselo kaThixo; wadala indoda nenkazana.

Wabasikelela ke uThixo, wathi kubo, Qhamani, nande; Gcwalisa umhlaba, uboyise, ulawule kwiintlanzi zolwandle, iintaka zezulu, nazo zonke izinto eziphaphazelayo emhlabeni.

Wathi uThixo, Yabonani, ndininikile yonke imifuno evelisa imbewu, esemhlabeni wonke, nayo yonke imithi eneziqhamo ezivelisa imbewu; Iya kuba yeyakho yokutya.

Kuzo zonke izinto eziphilileyo zomhlaba, nakwiintaka zonke zezulu, nakwinyakanyaka yonke enyakazelayo emhlabeni, enomphefumlo ophilileyo, yonke imifuno eluhlaza ibe kukudla. Kwaba njalo ke.

Wakubona uThixo konke akwenzileyo, nanko, kulungile kunene. Kwahlwa, kwasa: yangumhla wesithandathu.

IGenesis 1: 26-31

Ngomhla wesixhenxe ukudalwa kwehlabathi ngokwebhayibhile

Kwakunjani ukudalwa kwehlabathi ngokwebhayibhile

Ngomhla wesixhenxe uThixo waphumla kwaye wayisikelela indalo yakhe

Ngosuku lwesixhenxe, UThixo waphumla. Wanelisekile, kuba yonke into awayeyidalile yayilungile. UThixo wawusikelela umhla wesixhenxe waza wawungcwalisa kuba yayingumhla wokuphumla.

Agqitywa ke amazulu nehlabathi, nawo wonke umkhosi wezo zinto.

Wawugqiba ke uThixo ngomhla wesixhenxe umsebenzi wakhe awawenzayo; waphumla ngomhla wesixhenxe kuwo wonke umsebenzi wakhe awawenzayo.

Wawusikelela uThixo umhla wesixhenxe, wawungcwalisa; ngokuba waphumla ngawo kuwo wonke umsebenzi awayewenzile.

IGenesis 2: 1-3

Nokuba kungokoqobo okanye kukuzekelisa, ibali lendalo lisibonisa ukuba umhlaba wadalwa nguThixo. Yayingengombandela wamabona-ndenzile. Ukudalwa kwehlabathi kukwabonisa ukuxabiseka kwethu njengezidalwa ezenziwe ngokomfanekiso kaThixo kunye nendima yethu njengabalawuli nabakhuseli bomhlaba. UThixo uyakholiswa yindalo yakhe kwaye ufuna ukusisikelela ngokuphumla.

Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku liyakunceda uqonde njani ukudalwa kwehlabathi ngokwebhayibhile. Ukuba ngoku ufuna ukwazi kwakutheni ukuze uThixo aphumle ngomhla wesixhenxe, qhubeka ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.