Iza kuba njani iYerusalem entsha? IJerusalem entsha imele ubomi bethu obutsha ngonaphakade. Iya kuba nobuqaqawuli kwaye iya kukhanyiselwa bubukho bukaThixo. Ukuchazwa kweYerusalem Entsha eBhayibhileni kukufuzisela ukusinceda siqonde izinto zokomoya.

Indlela eya kuba yiyo iYerusalem Entsha ngokutsho kweBhayibhile

IYerusalem entsha izakuba njani

IYerusalem entsha izakuba njani

IYerusalem eNtsha ichazwa kwisiTyhilelo 21 nesama-22 njenge isixeko esikhulu kwaye esihle kakhulu, esingenasiphako. Ikhuselekile kwaye yakhiwe ngamatye anqabileyo kunye neentsimbi. Akukho nto imbi iya kungena kwisixeko esinamasango ali-12. Akusayi kuphinda kubekho lusizi, intlungu okanye iintlungu kwiYerusalem entsha. Ivela eZulwini, emva koMgwebo wokuGqibela kunye nokuhlaziywa kwezinto zonke.

Imilinganiselo yeYerusalem Entsha

Kwi-apocalypse kaYohane ubalisa ukuba iya kuba yintoni imilinganiselo yeYerusalem entsha ngokuchaneka okumangalisayo:

 • Shape: Ityhubhu.
 • Ebanzi: I-2222,4 km.
 • Mde: I-2222,4 km.
 • Ubukhulu bodonga: Iimitha ezi-70.

Ifanekisela ntoni iYerusalem entsha?

IJerusalem entsha imele ubomi obungunaphakade kubukho bukaThixo. Esi sisiphelo sabo bonke abo basindiswa nguYesu. Izinto ezahlukeneyo zesixeko zisinika "imikhondo" malunga nokuba buya kuba njani obu bomi bumangalisayo:

 • Unyulu njengomtshakazi: akusayi kuba sabakho sono; siyakuhlanjululwa ngokupheleleyo nguYesu; akukho nto ingahlambulukanga ingabudla ilifa ubomi obungunaphakade.
 • 12 amasango ezizwe zakwaSirayeli: Kwakungenxa yabantu bakwaSirayeli awathi uThixo wabasikelela bonke abantu ngokuza kwe-El Salvador eyavula iingcango zobomi obungunaphakade.
 • Iziseko ezili-12 zabapostile: imfundiso ye abapostile ngoYesu sisiseko seCawa.
 • Ubungakanani besixeko: IYerusalem entsha inkulu! Kukho ngaphezu kwendawo eyaneleyo wonke umntu kubomi banaphakade.
 • Udonga olungqingqwa: imele ukhuseleko; Ubomi obungunaphakade bukhuselekile yaye siya kukhuselwa ekwenzakaleni.
 • Yakhiwe ngegolide namatye anqabileyo- Ubomi obungunaphakade buhle kwaye buhlala buhlala, abuyi kuphela, kwaye ubuhle bayo abuyi kuphelelwa.
 • Ukukhanya kukaThixo: ubuqaqawuli bukaThixo buya kubonakala bucace, bubakhokele bonke abantu ngamaxesha onke.
 • Amasango ahlala evulekile: Ubomi obungunaphakade buquka wonke umntu othanda uThixo, wabo bonke abantu, angangena.
 • Umlambo nomthi wobomi: bonakalisa ukubuyiselwa kunye nokuphilisa, ukuhlaziywa kunye nobuninzi bobomi - yonke into ivela kuThixo.
 • Itrone kaThixo: sohlala sisondele kuThixo, ebukho bakhe.

Konke oku kusibonisa ukuba ubomi obungunaphakade bulunge kakhulu! IYerusalem entsha iya kuba ngcono kakhulu kunokuba sicinga.

Ithini iBhayibhile ngeYerusalem eNtsha

Indlela iYerusalem entsha eza kujongeka ngayo kwaye imele ntoni

Indlela iYerusalem entsha eza kujongeka ngayo kwaye imele ntoni

Sandisa ndikuMoya entabeni enkulu, ephakamileyo, sandibonisa iYerusalem enkulu engcwele; Ubukhazikhazi balo babufana nelona litye linqabileyo, njengelitye leyaspisi, elinjengekristale.

Uyilo

Ubunodonga olukhulu, oluphakamileyo, neengcango ezilishumi elinambini; naphezu kweengcango izithunywa zezulu ezilishumi elinazibini, namagama ebhaliwe, engawezizwe ezilishumi elinazibini zoonyana bakaSirayeli; ngasempumalanga iingcango zintathu; emantla ngamasango amathathu; emazantsi iingcango ezintathu; Iingcango ezintathu zasentshona.

Udonga lomzi lunamatye eziseko alishumi elinamabini, kuwo ingamagama abapostile abalishumi elinababini bayo iMvana. Lowo ubethetha nam wayenengcongolo yokulinganisa, eyenziwe ngegolide, ukuba awulinganise umzi lowo, namasango awo, nodonga lwawo.

Isixeko simiselwe isikwere, kwaye ubude baso bulingana nobubanzi baso; Wawulinganisa umzi lowo ngengcongolo, wazitadiya ezingamawaka alishumi elinamabini; ubude, ukuphakama nobubanzi bayo bayalingana.

Walulinganisa nodonga lwalo, ikhulu elinamanci mane anesine leekubhite, ngokomlinganiso womntu, osisithunywa sezulu.

imathiriyeli

Into eludongeni lwawo yiyaspisi; Umzi lowo ubuyigolide engcwengekileyo, njengegilasi ecocekileyo; neziseko zodonga lomzi zazivathiswe ngamatye onke anqabileyo. Isiseko sokuqala yiyaspisi; eyesibini yisafire; eyesithathu yiagati; elesine yiemeraldi; eyesihlanu ibherilo; eyesithandathu yaba yikarnelian; eyesixhenxe yikrizolite; elesibhozo libe yikrizoli; elesithoba yitopazi; eleshumi yikrizoprosi; eleshumi elinanye laba yihiyakint; eleshumi elinesibini yiametiste.

Izixhobo

Amasango alishumi elinamabini aziiperile ezilishumi elinambini. ucango ngalunye lwaluyiperile. Isitrato somzi yigolide engcwengekileyo, njengegilasi ebonakalelayo;

Andibonanga tempile kuwo; kuba iNkosi uThixo uSomandla yitempile yawo, nayo iMvana.

Isixeko akukho mfuneko yokuba ilanga nenyanga kukhanye kuso; kuba ubuqaqawuli bukaThixo buyasikhanyisela, nayo iMvana isisibane sayo.

Iintlanga ezibe zisindisiwe ziya kuhamba ekukhanyeni kwawo; ookumkani bomhlaba baya kuzisa kuwo uzuko nembeko yabo.

Iingcango zalo aziyi kuvalwa emini, kuba akusayi kubakho busuku khona.

Kwaye baya kuzisa uzuko nembeko yeentlanga kuwo.

Akukho nto ingahlambulukanga eya kungena kuyo, okanye eyenyanyekayo nobuxoki, kuphela ngabo babhaliweyo encwadini yobomi yeMvana.

Emva koko wandibonisa umlambo wamanzi obomi ococekileyo, okwekristale, uphuma etroneni kaThixo neyeMvana.

Embindini wesitrato sesixeko, nangapha nangapha komlambo, kwakukho umthi wobomi, ovelisa iziqhamo ezilishumi elinambini, unika isiqhamo sawo inyanga nenyanga; aye amagqabi omthi lowo engawokuphilisa iintlanga.

Akusayi kuba sabakho nasinye isiqalekiso; itrone kaThixo neyeMvana iya kuba kuyo, abakhonzi bayo bayikhonze, babubone ubuso bayo negama layo liya kuba semabunzini abo.

Akuyi kuba sabakho busuku khona; abafuni sibane, nakukhanya kwelanga, ngokuba iNkosi uThixo ibakhanyisela; baya kulawula ngonaphakade kanaphakade. ISityhilelo 21:10 - 22:5

Ibaluleke kangakanani iYerusalem eBhayibhileni?

Xa uDavide wazisa ityeya yomnqophiso eYerusalem waza uSolomon wakha itempile, iYerusalem yaba sisazulu sonqulo lukaThixo kwaSirayeli. EBhayibhileni, IYerusalem imela indawo yobukho bukaThixoIsixeko ngokwaso asinamandla akhethekileyo, luphawu nje. Onke amandla akuThixo, ohla ebudlelaneni nathi.

Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku liyakunceda wazi ukuba iya kuba njani iYerusalem entsha. Ukuba ngoku ufuna ukwazi ukuba linjani ihlabathi lemimoya ngokutsho kweBhayibhile, qhubeka ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.