Ukusebenza komthandazo we Irosari epheleleyo, kuyimfuneko ukubalisa nganye yeemfihlelo zayo, ezingama-20 (amashumi amabini). Ukongeza koku, kubalulekile ukuba ngamnye umthandazo wabo ngamnye uthandazwe, ukuqala kuMthetho woKhuphiswano, uBawo wethu, Dumisa uMariya, Uzuko nesichotho.

irosari epheleleyo

IRosari epheleleyo kubo bonke

Okwangoku Ingcwele yeRosari Yenziwe ngeemfihlakalo ezi-4 (ezine), nganye kuzo ilungelelaniswe namaxesha amahlanu (amahlanu). Iimfihlakalo zezi: Ukuzonwabisa, ukuqaqanjelwa, ubuqaqawuli kunye nokuKhanya. Ngaphandle koku, ngamanye amaxesha kuthathelwa ingqalelo ukuba ngokubalisa ezintathu (5) zazo, irosari ibiya kuba igqibile, ukuba nje aba baNwabile, abaLusizi kunye noZuko.

Kuphela Iimfihlakalo eziqaqambileyo NgooLwezine, kodwa iveki yonke abanye. Ukuba ufuna ukutsiba ukuKhanya, kuya kufuneka wenze uLwesine ozukileyo.

Ukuthandaza iRosari eNgcwele (epheleleyo)

Ukuqala ngeRosari eNgcwele, kuya kufuneka uqale ngePhawu loMnqamlezo, uMthetho weContrition, iCreed, uBawo Wethu, ooMariya abalishumi kunye noZuko. Iqala ngeMfihlelo eziVuyayo.

Iimfihlelo ezivuyayo

Iimfihlelo ezonwabisayo zonke ezo zinxulumene nokuzalwa kunye nobuntwana bukaYesu Krestu. Kananjalo yeyokuqala kwiimfihlakalo ezintlanu.

Imfihlelo yokuqala: Ukubhengezwa kuMariya

Ingelosi uGabriyeli yathunyelwa kwisixeko saseGalili, esibizwa ngokuba yiNazarete, ukuba sitshatele iNtombikazi kwindoda eyaziwayo nguYosefu. Igama lale Ntombi yayinguMariya.

 • Thandaza uBawo wethu.
 • Landela ishumi (10) Isichotho Marys.
 • Thandaza uGloria, a umthandazo kwiNtombi Enyulu yeFatima kunye ne-Ejaculation.

Imfihlakalo yesibini: Ukutyelelwa kweNtombikazi enguMariya kumzala wakhe uSt Elizabeth

UMariya wahamba ezintabeni wangena kwisixeko sakwaYuda, esiya kutyelela uZakariya kunye nomzala wakhe uElizabhete. Xa uElizabhete wabona umbuliso kaMariya, waxhuma luvuyo ngenxa yentsikelelo yomntwana esibelekweni sakhe, ngalo mzuzu uSanta Elizabeth wayegcwele kwaye esikelelwe nguMoya oyiNgcwele. Ngelo xesha wadanduluka ngovuyo "Usikelelekile wena phakathi kwabo bonke abafazi kwaye sisikelelekile isiqhamo esiswini sakho."

irosari epheleleyo

Bhala oku kulandelayo ukuze uqhubeke:

Imfihlakalo Yesithathu: Ukuzalwa kukaYesu

UKumkani u-Caesar Augustus wabhengeza ukuba wonke umntu kufuneka abhalise. Ingxelo yokuqala eyaziwayo yenzeka kwisixeko saseCirino kunye nomlawuli waseSyria. Emva koko, uJoseph wavuma ukuya kwisixeko saseNazarete ukuya kudibana nomfazi wakhe, uMaria, eBhetelehem. Ngaloo mihla ke wazala umntwana wakhe wamazibulo; UMaria walusongela olu sana ngezithandelo waza walubeka emkhumbini, kuba babengenandawo ifanelekileyo yokuhlala. Ndwendwela esi sithuba silandelayo ukuze ufunde ngakumbi ngolwazi Iimfihlakalo zeRosari.

 • Thandaza uBawo Wethu, Isichotho sikaMarys, iGloria, umthandazo kwiNtombi Enyulu kaFatima kwaye ekugqibeleni u-Ejaculation.

Imfihlakalo yesine: Ukunikezelwa kukaYesu etempileni

Ekupheleni kweentsuku ezisibhozo (8), usana lukaYesu lwanikwa igama, ngendlela iNgelosi uGabriyeli eyayimbize ngayo ngexesha lokukhulelwa esibelekweni sikaMariya. Xa iintsuku zokuzihlambulula zazaliseka, zakhokelela ekubonisweni kukaYesu, ngendlela eyamiselwa kuMthetho kaMoses.

 • Thandaza uBawo wethu.
 • Landela ishumi (10) Isichotho Marys.
 • Thandaza iGloria, umthandazo kwiNtombi Enyulu kaFatima kunye ne-Ejaculation.

Imfihlakalo yesihlanu: Umntwana olahlekileyo u-Yesu wamfumana etempileni

Abazali bakaYesu babesiya minyaka le eYerusalem njengesiqhelo ukuya kubhiyozela imithendeleko yePasika. Xa uYesu wayeneminyaka elishumi elinambini (12), abazali bakhe bamshiya yedwa ngelixa babebhiyoza, emva kweentsuku ezintathu (3) baqonda ukuba uYesu ulahlekile kwaye wafunyanwa etempileni ethetha nabaprofeti.

 • Thandaza uBawo wethu.
 • Landela ishumi (10) Isichotho Marys.
 • Thandaza iGloria, umthandazo kwiNtombi Enyulu kaFatima kunye ne-Ejaculation.

Iimfihlakalo ezibuhlungu

Iimfihlakalo eziLusizi zichaza ukuthanda kukaYesu.

Imfihlakalo yokuqala: Ubuhlungu bukaYesu eGadini

UYesu waya egadini wathi kubo bonke abafundi bakhe "Hlalani apha ngelixesha ndithandazayo." Emva kokuthabatha oonyana bakaZebhedi noPetros, waqala ukuba buhlungu nokudakumba okukhulu; Ngelo xesha wathi: "Umphefumlo wam ulusizi, phantse ukuya ekufeni, hlala nam."

Bhala oku kulandelayo ukuze uqhubeke:

 • UBawo Wethu.
 • Ishumi Isichotho Marys.
 • IGloria.
 • Umthandazo kwiNtombi Enyulu kaFatima.
 • Ukuchithwa.

Imfihlakalo yesibini ebuhlungu: Ukutyakatywa kukaYesu kubotshelelwe kwikholam

UBharabhas wakhululwa nguPilato, wamnikela ukuba abethwe. Bhala oku kulandelayo ukuze uqhubeke:

 • UBawo Wethu.
 • Ishumi Isichotho Marys.
 • IGloria.
 • Umthandazo kwiNtombi Enyulu kaFatima.
 • Ukuchithwa.

Ilandelwa yimfihlakalo yesithathu: isithsaba ngameva, imfihlakalo yesine, uYesu endleleni eya eKalvari ngomnqamlezo, kunye nemfihlakalo yesihlanu: ukubethelelwa emnqamlezweni nokufa kukaYesu.

Iimfihlakalo ezizukileyo

Ezi Mfihlakalo zizukileyo zithathwa njengeyokugqibela kwiRosari eNgcwele, zijongana nokuvuka kukaYesu.

 1. Imfihlelo yokuqala: Uvuko lukaYesu
 2. Imfihlakalo yesibini: Ukunyuka kukaYesu ezulwini
 3. Imfihlakalo yesithathu: Ukuhla kukaMoya oyiNgcwele
 4. Imfihlakalo yesine: Ukunyuka kukaMariya ezulwini
 5. Imfihlakalo yesihlanu: Ukuxhonywa kukaMariya

Iimfihlakalo eziqaqambileyo

Ezi Mfihlakalo zivumela amaKatolika ukuba abonakalise ubomi beNkosi yethu uYesu Kristu.

 1. Imfihlakalo yokuqala: Ukubhaptizwa kukaYesu kuMlambo iYordan
 2. Imfihlakalo yesibini: Umtshato eKhana
 3. Imfihlakalo Yesithathu: UYesu nobukumkani bamazulu
 4. Imfihlakalo yesine: Ukwenziwa kumila kumbi kukaYesu Kristu

Ukufikelela kwiRosari eNgcwele kubalulekile ukuba ucengceleze iSalve, emva koko iitali zeNtombikazi kaMariya kwaye ekugqibeleni, oku kulandelayo kufuneka kubhengezwe:

Nkosi, yiba nenceba
Nkosi, yiba nenceba

 

UKristu unenceba
UKristu unenceba

Nkosi, yiba nenceba
Nkosi, yiba nenceba

UKristu uyasiva
UKristu uyasiva

UThixo uyasiva
UThixo uyasiva

Utata wezulu,
Yiba nenceba kuthi.

 

UMoya oyiNgcwele,
Yiba nenceba kuthi.

Ubathathu Emnye Ongcwele,
Yiba nenceba kuthi.

 

irosari epheleleyo