Irosari Yiyo umthandazo wamakatolika ngokwesiko eyilelwe ukuhlonipha iimfihlakalo ezimashumi mabini zikaYesu Krestu neNtombikazi enguMariya. Icawa ihlala iqonda iziphumo ezizodwa zerosari kwaye, ngokufunda kwayo ekuhlaleni kunye nokusebenza rhoqo, iye yanikezelwa ezona zinto zinzima. Emva koko, siza kuthetha Ingcwele yeRosari kubunzulu obukhulu ngakumbi, hlala nathi apha.

irosari engcwele

Yintoni iRosari eNgcwele?

Sinokuthi iRosari ngumxholo ovela kwisiLatin «IRosarĭum«. IRosari eNgcwele isetyenziselwa ukubiza uhlobo lomthandazo olwenziwa ngawo onke amaKatolika, kwaye ngendlela efanayo, zizinto ezisetyenziselwa ukuphuhlisa umthandazo omnye. Irosari inokuhlonipha iimfihlelo ezahlukeneyo zeNtombikazi kaMariya neyeNkosi yethu uYesu Kristu. Ndwendwela nebhlog elandelayo, Umthandazo wokubulela uThixo.

Iimfihlakalo

Kubalulekile ukuqaqambisa ukuba iimfihlakalo kufuneka zibandakanye imixholo emihlanu, nganye kuzo imele ubomi bukaYesu Krestu neNtombikazi enguMariya, ongumama kaYesu. Kwimowudi yokuthandaza, iirosari imele iiroses ezinikezelwa kwiNtombikazi kaMariya, kwinqanaba ngalinye lakhe. Ezi zimiselwe ngolu hlobo lulandelayo:

 • NgoMvulo nangoLwesine (iimfihlelo ezimnandi).
 • NgoLwesibini nangoLwesihlanu (Iimfihlakalo eziLusizi).
 • NgoLwesithathu, ngoMgqibelo nangeCawa (Iimfihlakalo eziZukileyo).

Uyithandaza njani iRosari eNgcwele?

Ukuba ufuna ukufunda thandaza irosari engcwele ngendlela eyiyo, sicebisa ukuba uthathele ingqalelo oku kulandelayo:

yokuqalisa

Ukuqala ngomthandazo, kuya kufuneka ucengceleze oku:

Ngophawu loMnqamlezo oyiNgcwele, kwiintshaba zethu, sikhulule Nkosi.
Egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele. Amen.

Umthetho wesivumelwano

Ukufunda isenzo sokukrexeza kubaluleke kakhulu, kuba ngayo uya kukwazi ukuqhubeka kwaye uqalise iRosari eNgcwele. Esi sigwebo:

UYesu Nkosi yam
Ndizisola ngesono ngasinye endisenzileyo;
Inzima kum ngentliziyo yam yonke, kuba ndimonile uThixo olungileyo,
Ndiyathembisa ukuba andisayi kuphinda ndone kwakhona
Kwaye ndiyathemba ngenceba yakho engapheliyo ukuba uya kundinika uxolelo
Kwaye kufuneka undikhokelele kubomi obungunaphakade, Amen.

Imfihlelo yokuqala eyonwabisayo

Kwimfihlakalo yokuqala singabona ukuba imalunga nokuzalwa komntwana onguYesu ngunina oyiNtombikazi enguMariya. Emva koko, kuya kufuneka wenze ezi zivakalisi zilandelayo:

 • Thandaza uBawo wethu.
 • Landela ishumi (10) Isichotho Marys.
 • Thandaza uGloria, a umthandazo kwiNtombi Enyulu yeFatima kunye ne-Ejaculation.

irosari engcwele

Imfihlelo yesiBini

UMariya wahamba ezintabeni de waya kufika kwisixeko saseJudiya, esiya kutyelela uZakariya kunye nomzala wakhe uElizabhete. Xa uElizabhete esiva umbuliso kaMariya, waxhuma yimvakalelo yentsikelelo yomntwana esibelekweni sakhe, ngalo mzuzu uSanta Elizabeth wazaliswa kwaye wasikelelwa nguMoya oyiNgcwele. Ngelo xesha wadanduluka ngovuyo "Usikelelekile wena phakathi kwabo bonke abafazi kwaye sisikelelekile isiqhamo esiswini sakho."

 • Ukuvuya: Ukutyelelwa kukaMará kumzala wakhe u-Isabel.
 • Zukisiwe: Ukunyuka kweNkosi ezulwini.
 • Ebuhlungu: Ukuzithoba kweNkosi.
 • Ezikhanyayo: Ukuzibonakalisa kukaYesu kumtshato waseKana.

UPadre Nuestro

(Thandaza 10 Yibonge uMariya)

nyota

UMariya, Mama wobabalo

Owu Yesu wam

Imfihlelo yesithathu

UKumkani u-Caesar Augustus wabhengeza ukuba wonke umntu kufuneka abhalise. Uphando lokuqala lwenziwa kwisixeko saseCirino kunye nerhuluneli yaseSyria. Emva koko, uJoseph wagqiba kwelokuba anyuke aye kwisixeko saseNazarete ukuya kuhlangabeza umkakhe uMariya eBhetelehem. Kwakukho ngaloo mihla yokuzala izibulo lakhe. UMaria walusongela olu sana ngezithandelo waza walubeka emkhumbini, kuba babengenandawo ifanelekileyo yokuhlala.

 • Ukuvuya: Ukuzalwa koNyana kaThixo.
 • Zukisiwe: Ukuhla koMoya oyiNgcwele kubapostile.
 • Ebuhlungu: Isithsaba ngameva.
 • Ezikhanyayo: Isibhengezo soBukumkani bukaThixo.

UPadre Nuestro

(Thandaza 10 Yibonge uMariya)

nyota

UMariya, Mama wobabalo

Owu Yesu wam

Imfihlakalo yesine

 • Ukuvuya: Ukunikezelwa kukaYesu etempileni.
 • Zukisiwe: Ukunyuka kukaMama wethu ezulwini.
 • Ebuhlungu: UYesu nomnqamlezo.
 • Ezikhanyayo: Ukwenziwa kumila kumbi.

ingcwele-irosari-1

UPadre Nuestro

(Thandaza 10 Yibonge uMariya)

nyota

UMariya, Mama wobabalo

Owu Yesu wam

Imfihlakalo yesihlanu

 • Ukuvuya: UYesu ulahlekile wafunyanwa etempileni.
 • Zukisiwe: Ukuxhonywa kweNtombikazi njengendlovukazi yezulu nomhlaba.
 • Ebuhlungu: Ukubethelelwa emnqamlezweni nokufa kukaYesu.
 • Ezikhanyayo: Iziko le-Ekaristi.

UPadre Nuestro

(Thandaza 10 Yibonge uMariya)

nyota

UMariya, Mama wobabalo

Owu Yesu wam

Iincwadi zeNtombi Enyulu

Nkosi, yiba nenceba
Nkosi, yiba nenceba

UKristu unenceba
UKristu unenceba

Nkosi, yiba nenceba
Nkosi, yiba nenceba

UKristu uyasiva
UKristu uyasiva

UThixo uyasiva
UThixo uyasiva

Utata wezulu,
Yiba nenceba kuthi.

UMoya oyiNgcwele,
Yiba nenceba kuthi.

Ubathathu Emnye Ongcwele,
Yiba nenceba kuthi.

Mvana KATHIXO

Mvana kaThixo, ususa isono sehlabathi.
Sixolele, Nkosi.
Imvana kaThixo, wena osusa isono sehlabathi.
Sive, Nkosi.
Imvana kaThixo, wena osusa isono sehlabathi.
Yiba nenceba kuthi.

«Sithandazele, uMama oNgcwele kaThixo.
Ukuze sikulungele ukufikelela kunye nokuzonwabisa ngezithembiso zeNkosi yethu uYesu Krestu. Amen. "

Yenza ngalo mzuzu ungqo umthandazo ozinikele kwinto ofuna ukuyibuza okanye ofuna ukuyithandazela, emva koko, qhubeka noku kulapha ngasentla.

UPadre Nuestro

1 Dumisani uMariya

nyota

Bingelela iNtombi

«UThixo akusindise, Queen kunye noMama,
Umama wenceba,
Ubomi, ubumnandi kunye nethemba lethu;
UThixo uyakusindisa.
Sikubiza ngokuba ngoonyana bakaEva abathinjiweyo;
Kuwe siyagcuma, sigcuma kwaye silila, kule ntlambo yeenyembezi.
Yiza ke, Madam, ummeli wethu,
buyisela kuthi amehlo akho anenceba;
Emva kokuthinjwa, sibonise uYesu,
isiqhamo esisikelelekileyo sesizalo sakho.
O onobabalo, ohlonel 'uThixo, Onyulu uMariya oyiNtombi!

Sithandazele, Mama Ongcwele kaThixo.
Ukuze sikulungele ukufikelela kunye nokuzonwabisa ngezithembiso zeNkosi yethu uYesu Krestu. Amen. "

Ukuchithwa kokugqibela

"Intombikazi enguMariya.
isono isono sokuqala wamitha. "