Unqulo olwasekwa nguMuhammad

UbuSilamsi, inkolo eyasekwa nguMuhammad ngenkulungwane yesi-XNUMX, ibe ngamandla abalulekileyo ngokomoya nangokwenkcubeko kwilizwe lamaSilamsi. Iimfundiso zakhe zikhuthaza ukuzithoba ku-Allah kunye nendlela yokuphila esesikweni, esekelwe kwimigaqo yeQuran. I-Islam ishiye uphawu olunzulu kwimbali yoluntu kwaye iyaqhubeka ikholelwa ngokunzulu kubomi bezigidi zabantu emhlabeni jikelele.

Zazinjani iimbonakaliso zokuqala zonqulo?

Iimbonakaliso zokuqala zonqulo zisusela ekuqaleni koluntu. Abantu bamandulo baba nonxibelelwano lokomoya nemekobume yabo, behlonela izinto zendalo baze benze izithethe zokucela inkuselo neentsikelelo zikaThixo. Olu qheliselo lokuqala lwabeka isiseko sophuhliso lweenkonzo ezahlukeneyo ezikhoyo namhlanje.

Inkolo yeCuicatecs

Inkolo yaseCuicatec yeyona nto ibalulekileyo kubomi bolu luntu lwemveli. Iinkolelo zabo zibhekisela ekunquleni izithixo zamanyange nokunxulumana nendalo. Ngezithethe nangemisitho, amaCuicatec azama ukulondoloza ulungelelwano lokomoya aze afumane iintsikelelo zoothixo bawo. Ezi zithethe zidlala indima ebalulekileyo ekugcineni inkcubeko yabo kunye nokudlulisa izithethe zabo kwizizukulwana ngezizukulwana. Unqulo lwaseCuicateca luyimbonakaliso ekhethekileyo yokomoya efanele igcinwe kwaye ixatyiswe.

Inkolo kwiikoloni ezisezantsi

Unqulo ngexesha lobukoloniyali kwiikoloni ezisemazantsi lwalunendima ebalulekileyo kubomi bemihla ngemihla babemi. ICawa yamaKatolika yaba nempembelelo enamandla eluntwini, iseka amarhamente yaye ikhuthaza ukholo phakathi kwabemi balapho. Ngokushumayela, iinqobo zenkolo kunye neenkolelo zasasazwa, nto leyo ethe yanegalelo ekusekweni kwesazisi senkcubeko esisekelwe elukholweni. Inkolo nayo yasebenza njengesixhobo solawulo lwentlalo kunye nokugunyaziswa kwegunya lobukoloniyali. Phezu kwazo nje iiyantlukwano zobuhlanga nezithethe, unqulo lwaluyinxalenye yomanyano kumathanga asemazantsi, lunikela intuthuzelo yokomoya nemvakalelo yokuhlalisana kubahlali nabemi bomthonyama.

Luluphi unqulo olwalugqugqisile?

Xa sijonga emva, siyazibuza ukuba luluphi unqulo olwaluxhaphakile ngelo xesha. Kubangel’ umdla ukuphanda ngembali uze ufumanise indlela iinkolelo zonqulo nezenzo eziye zayitshintsha ngayo impucuko. Kweli nqaku siza kuhlolisisa ezona nkonzo ziphambili zamandulo, sinikela ujongo olunenjongo noluzolileyo kule nkalo ibalulekileyo yobomi bomntu.

Ukunyamekela Ubomi Bonqulo

Ukukhathalela ubomi elunqulweni sisihloko esibalulekileyo ebesixoxwe zizithethe ezahlukeneyo zomoya kunye neemfundiso kwimbali. Ngokwembono yobufundisi, ukubaluleka kokuxabisa nokukhusela zonke iintlobo zobomi kugxininiswa njengembonakaliso yentlonelo nothando kuThixo nakwindalo yakhe. Iimfundiso zonqulo zimema ukucamngca kunye nesenzo esixhasa ukukhuselwa komntu, izilwanyana kunye nobomi bezityalo, ngaloo ndlela zikhuthaza ulungelelwaniso oluhambelana nendalo kunye nentlalontle. Ngaloo ndlela, ukunyamekela ubomi kuthatha umlingiswa ongcwele, ukubiza ukuthotyelwa kwemigaqo yokuziphatha kunye neyokuziphatha ekhokela izigqibo kunye nezenzo zethu ukuze kuzuze ubomi bubonke.

Inkolo yasePalera

Inkolo yasePalera, eyaziwa ngokuba yiPalo Monte okanye iRegla Congo, yinkolelo yezinyanya edibanisa izinto zobuKristu kunye neenkolo zaseAfrika. Olu nqulo lusekelwe ekunquleni izinyanya nakulwalamano nemimoya yendalo. Ngezithethe neminikelo, i<em>paleros ifuna ukukhuselwa nokhokelo lokomoya. Le nkolo ishiye uphawu olunzulu kwinkcubeko yama-Afro, ikhuthaza intlonipho yendalo kunye nokudibanisa neengcambu zookhokho.

Inkolo e-Atlacomulco

Unqulo lwaseAtlacomulco luye lwadlala indima ebalulekileyo kubomi bemihla ngemihla babemi bayo. Ubukho beecawa neetempile ezahlukahlukeneyo bubonisa ukungafani nobunzulu beenkolelo zonqulo kulo mmandla. Abathembekileyo bafumana inkolo ikhusi kunye nesikhokelo somoya esihamba nabo endleleni yabo. Inkolo e-Atlacomulco ibe yintsika yoluntu, idibanisa abantu ngamaxesha okubhiyozela kunye nobunzima.

Inkolo yobuSikh

Unqulo lwamaSikh, olwaqala ngenkulungwane ye-XNUMX ePunjab, eIndiya, luyinkolelo esekelwe kuthando, ukulingana nasekufuneni inyaniso. Ngokugxininisa kwabo kubulungisa bezenhlalakahle kunye nobunye bukaThixo, amaSikh afumana uxolo kunye nokuxhamla ngokomoya ekuzinikeleni kwabo kwansuku zonke kunye noluntu. Fumana ngakumbi ngolu kholo lutyebisayo olushiye uphawu olubalulekileyo kwimbali nakwinkcubeko yaseIndiya.

Uphawu lweNkolo yamaSilamsi

Isimboli senkolo yamaSilamsi, ekwabizwa ngokuba yicrescent kunye nenkwenkwezi, luphawu olumele imigaqo kunye neenkolelo zamaSilamsi. Lo mqondiso ungcwele unembali ende kwaye wamkelwa kumazwe ngamazwe njengophawu lokuzazi kubalandeli bolu kholo. Kweli nqaku siza kuphonononga intsingiselo yayo kunye nokubaluleka kwayo kwinkcubeko yamaSilamsi.

Unqulo Oothixo baseGrisi

Unqulo Loothixo baseGrisi luluhlu lweenkolelo neentsomi ezibangela umdla. AmaGrike ayenqula oothixo noothixokazi abanamandla ababelawula ihlabathi. Uqheliselo lwabo lonqulo nezithethe zabo zaziyinxalenye ebalulekileyo yobomi babo bemihla ngemihla, yaye impembelelo yolu nqulo inokubonwa kwinkcubeko nakubugcisa bamaGrike. Kweli nqaku siza kuphonononga oothixo noothixokazi abakhulu baseGrisi yamandulo kunye nokufaneleka kwabo kuluntu lwamaGrike.

Iimpawu eziphambili zeNkolo yamaSilamsi

Inkolo yamaSilamsi, ekwaziwa ngokuba yiSilamsi, iphawulwa ngokukholelwa kwayo kuThixo omnye, obizwa ngokuba ngu-Allah.Iimpawu zayo eziphambili ziquka ukunqula ngomthandazo, ukuthobela iintsika ezintlanu zobuSilamsi kunye nokubaluleka kwesisa noluntu.

Isishwankathelo seNkolo kaMayan

Inkolo yamaMaya, ngokufutshane, yinkqubo yokomoya entsonkothileyo kwaye inomdla. Ngokusekelwe kwinkolelo yoothixo abaninzi nonxibelelwano phakathi kwabantu nendalo, olu nqulo lunendima ebalulekileyo kuluntu lwamandulo lwamaMeya. Ngezithethe, amadini, nokunqula izithixo ezinjengothixo welanga nothixokazi wenyanga, amaMaya ayefuna ukukhuseleka aze aqinisekise ukuchuma komhlaba. Nangona ukuwa kwezixeko zamandulo zaseMaya kwazisa ukuhla kolu nqulo, iimfundiso nezithethe zayo zihlala ziyinxalenye yesazisi senkcubeko nengokomoya senzala yamaMaya namhlanje.

Uphawu lweNkolo yobuHindu.

Isimboli senkolo yamaHindu, eyaziwa ngokuba yi "Om", imele undoqo wendalo yonke kunye nomoya. Ngemilo egobileyo kunye nokudityaniswa koonobumba abathathu, ifanekisela ubuThixo kunye nonxibelelwano phakathi komhlaba kunye nobuthixo. Ithathwa njengomthombo onamandla wamandla omoya kwaye isetyenziselwa ukucamngca ukufezekisa ukukhanya.

Inkolo ye-Pink Unicorn engabonakaliyo

I-“Invisible Pink Unicorn Religion” yinkolelo yangoku yokomoya equka unqulo lwesidalwa esisesibhakabhakeni. Nangona imvelaphi yayo ingaziwa, abalandeli abaninzi kwimigaqo yayo bafumana imvakalelo yoxolo nomanyano. Ngobuhle obunemibala kunye nokudlalayo, le nkolo ifumene abalandeli abafumana kuyo imvakalelo yokunxibelelana ne-transcendental. Nangona abanye beyigqala njengento nje eqanjiweyo, kwabanye imela imbonakaliso enamandla yokholo. Inkolo engabonakaliyo yePink Unicorn imema ukuba umntu acinge ngezinto zokomoya kwihlabathi elandayo nelothusayo.