Unyana wolahleko

Unyana wolahleko

Umzekeliso wonyana wolahleko ufumaneka eBhayibhileni kwincwadi yeVangeli ngokukaLuka oNgcwele kwisahluko...

Leer Más