Amaxesha amaninzi siyazimela emthandazweni ukuze sifumane intuthuzelo. Apha, uya kufumana uthotho imithandazo yothando, Oko kuya kukunceda ukuba uneengxaki neqabane lakho, uphinde ufumane uthando losapho okanye ufumane iqabane lobomi bakho.

imithandazo-yothando

Imithandazo yothando

Eyona mithandazo ilungileyo yothando

Ngamaxesha ahlukeneyo ebomini bethu sidinga umthandazo ukuze sifumane intuthuzelo nangawuphi na umzuzu wentlungu okanye xa silangazelela ukuphiliswa okanye ukufezekisa iphupha. Kananjalo xa ungalufumenanga uthando lokwenyani lweqabane lakho okanye ufuna ukuphinda ufumane uthando losapho, siya ku imithandazo yothando kwaye ke siyakwazi ukunxibelelana nothando lwethu lwangaphakathi.

Kule nqaku siza kukufundisa ngemithandazo enamandla eya kukuzalisa ngothando kwaye ikukhokele kule nkqubo yokukhangela ukuze ufumane uthando lokwenene.

Ungawukhetha owona mthandazo uwuthanda kakhulu kwaye lowo uyafana nale uyicelayo ukuze ukwazi ukuwusebenzisa nanini na uwufuna. Khumbula ukuyenza ngokholo, uthando, ukuthobeka kunye nokuzinikela. Soloko uyiphinda kwaye ukhumbule ukuba ukholo lushukumisa iintaba.

Umthandazo wokufumana uthando

“Nkosi Somandla, khokela indlela yethu njengoko sifuna isikhokelo sakho kunye nenkuselo yethu ukufumana uthando lwenene, sikwacela ukuba usenze silumke.

Ngamaxesha okuthandabuza, sincede senze lo mthandazo wethu, xa siphulukana nendlela yethu, sincede sibuyele kuyo kwakhona, sikhokele ngobabalo lwakho ukuze sikhuseleke kwaye siluva uxolo lwakho nothando lwakho, sikhulule iintliziyo ekukhohlisweni nasekukhohlisweni ukuze sikwazi ukubona uthando lwenene.

Ndicela ukuba sifumane ukukhanya kwakho kwaye kuhlala ezintliziyweni zethu kwaye ubusuku ngabunye sibona iinkwenkwezi ziphuma.

Amen.

Umthandazo kwingelosi yothando

"Sithandwa sengelosi yothando, ziveze entliziyweni yam kwaye uyikhukulise ngamandla akho amthandayo, mandizithande ndithande nabanye, ndivumele ndibone uthando infinito kuMdali, ndikwacela ukuba undincede ndibone uthando lwenene, ndibonakalise uthando nangayiphi na indlela kwaye ndazi ukuba ndingalufumana njani ebomini bam ngombulelo nokuzithoba. Ndifuna nokuba ngumntu ongcono imihla ngemihla, ndifuna ukugcina intliziyo yam ivulekile ukuze ndifumane ubukho bakho kwaye ndikwazi ukuba sisixhobo soThando oluNgcwele kubo bonke abantu.

Ngaphantsi kothando nobabalo lukaThixo, ngokwentando yakho yobuthixo kwaye ngokulungileyo kubo bonke abantu abanemvakalelo, ndiyabulela kuwe ngokuthwala lo myalezo wothando oluNgcwele kwaye ndiyazi ukuba ngoncedo lwakho, Ingelosi yothando yamkelwe.

Amen.

Imithandazo yothando

"Nkosi Somandla, wena ungumthombo wothando olungenasiphelo kunye nokuqonda, ndiyakucela ukuba ubusikelele ubomi bam ngolonwabo lothando, ndinike amandla okuba ngcono kakhulu yonke imihla, ndiyakucela ukuba undenze ndibenemfesane ngakumbi kwaye ukuba ngumthombo wothando njengawe. Ndincede, Nkosi yam, ukutsala uthando lokwenene lomntu apho sinokuhamba khona kunye nento eseleyo ebomini bethu, apho sinokwenza khona umhlaba ongcono kubo bonke abantu kwaye ngenxa yoko sinokuba nothando oluninzi. Nkosi yam, ndibeka ikamva lam ezandleni zakho, ndinokholo olukhulu kwaye ndinethemba lokuba lo mntu uza kulwamkela uthando lwam aze asondele ebomini bam.

Amen. "

Umthandazo wokwenza inkwenkwe iwele eluthandweni

"Nkosi yam, ngalo mzuzu (yitsho igama lenkwenkwe oyithandayo) ucinga ngam, ukuba ufuna ukuba secaleni kwam, undibone kungekudala, undanga, undiphuze kwaye kuphela engqondweni yakhe ndihlala ngoku. Makandifumane kwangoku, anditsalele umnxeba kungekudala ukuba abe secaleni kwakhe kwaye ndihlale naye ngonaphakade, ndimkhaphe kwaye asithande.

Amen.

Umthandazo wabayeni

“Nkosi Thixo wethu, sisikelele kwaye uthathe olu thando ngokungathi lolwakho kwaye usivumele ukuba sifezekise injongo yethu yobomi. Sijoyine ukuze sabelane ngobomi bethu, sikhulise abantwana bethu, sincede ukuba sibe nenxaxheba kuthando lwakho esifubeni seentsapho zethu nakulo lonke uluntu lwethu. Siphe amandla ekudimazekeni, sabelane ngovuyo lwethu kwaye usikelele uthando lwethu ngonaphakade.

Amen.

Umthandazo wokuphucula ubudlelwane

Ndiyacela Nkosi, ukuba izicelo zam ziphakame ziye kumthombo wothando kwindalo iphela kwaye ndivumele ukuba ndoyise iingxaki endinazo ngoku neqabane lam. Ndicela ngentliziyo yam ukuba uthando lusincede sidibane kwakhona, apho singabeka khona iingxaki kunye neentlungu esizibangeleyo. Ndiyakucela ukuba usinike ukunyamezelana ngakumbi, sonwabe kwakhona, sibe nomonde ngakumbi kwaye siqondane kwakhona.

Wanga uThixo uSomandla angasisikelela ngobabalo lothando ukuze sonke sibenako ukuphindaphindeka kokulunga kunye nemfesane kwindalo esingqongileyo, ukuze sihlale kunye ubomi bethu bonke kwaye sikwazi ukwenza usapho oluhle apho uxolo, uthando nobunye yoyisa.

Amen.

imithandazo-yothando

Umthandazo woxolelwaniso

“Thixo Bawo omkhulu nonamandla, ndiyakucela utsale uxolelwaniso kum ubuyisele uthando kum. Ndiyakucela ukuba undinike izipho eziyimfuneko ukulungisa iimpazamo zexesha elidlulileyo ukuze zingaphindi ziphindwe kwixesha elizayo. Nkosi Somandla, buyisela intanda yam ezingalweni zam, ukuze uxolise ukubandezeleka kwam.

Amen.

Umthandazo wokupholisa amanxeba othando

“Thixo othandekayo, ndiyakucela ukuba undivumele ukuba ndiphilise iintlungu ezibangelwe kukwaphuka kobudlelwane bam. Ndincede ndoyise lo mnqweno mkhulu ndinayo kunye noxinzelelo lokwazi ukuba ndilahlekelwe ngumntu endimthandayo. Ndicela ngentliziyo yam undincede ndipholise amanxeba am ukuze ndincume kwakhona. Thixo Somandla, ndiyakucela nceda ukuba le ntlungu inyamalale ngonaphakade kwaye ingashiyi ziphumo kum. Ndifuna ukuthanda kwakhona umntu obufaneleyo kwaye ke ndikwazi ukwakha ubomi obunoxolo, ngokuvisisana nolonwabo kunye neqabane lam.

Ndiyakucela ukuba undincede ndiphinde ndikholwe kubo bonke abantu nakwintlalo ngokwayo, ukwaphula isigqubuthelo solusizi olungandivumeli ukuba ndibone ikamva elingcono endinalo kwikamva lam, ndiyakucela ukuba undincede ndiphinde ndonwabe. ndibeke uthando lwam lokwenene endleleni yam.

Amen.

Ukuba ufuna ukufumana eminye imithandazo yothando oyithandayo, ndiyakumema ukuba undwendwele eli nqaku silishiyela lona Umthandazo wothando.