Ukuba uhlangabezana nabuphi na ubunzima nabantwana bakho ebuntwaneni, abakwishumi elivisayo okanye nakubantu abadala, kweli nqaku siza kukufundisa ngezinye imithandazo yabantwana oko kuyakunceda ufumane uxolo nenzolo oyifunayo kunye nokhuseleko kunye nesisombululo sabo.

imithandazo-yabantwana

Imithandazo eyenzelwa abantwana

Ungamcela njani uThixo ngemithandazo yabantwana?

Amaxesha amaninzi iintsapho aziyiyo le nto silindele ukuba ibeyiyo, kwaye abanye babantwana bethu ngenxa yesizathu esithile baba ngabavukeli kakhulu okanye bahamba nje kwimeko efanele isenzo sikaThixo ebomini babo. Kuwo onke la matyala, kufuneka sinxibelelane nabantu bokukhanya ngokuthi ezinye imithandazo yabantwana kwaye ubancede bagqithe kuloo trance.

Imithandazo yindlela efanelekileyo yokubuza oPhezulu kubantwana, abatshana okanye omnye umntu omthandayo, ukuba abanike ukhuseleko kuyo nayiphi na ingozi, kubantu ababi okanye izifo ezinokubachaphazela. Kukwalungele ukuthandazela intsikelelo yabo kwaye baphumelele ngoxolo, impumelelo kunye nentlalontle yosapho lonke.

Ukuthandaza yindlela ekufuneka sinxibelelane ngayo ngokuthe ngqo noThixo, ukuthandaza kukubeka iingxaki kuye kwaye umbulele ngazo zonke iintsikelelo asinike zona. NjengamaKristu kufuneka sithandaze kuThixo ukuba siqale sibulele ngayo yonke into esiye sayifumana, elungileyo okanye embi kuba yonke into isishiya nesifundo kwaye iphinde icele ukukhuselwa, kananjalo ukuze uthando lwakhe olungunaphakade lungasilahli.

Bonke abazali bazifumana benesidingo sokuthandazela abantwana bethu ukuze yonke into esemendweni wabo isombululeke, ukuze uThixo abasoloko ebakhusela kwinto abagqiba ukuyenza kwaye ngakumbi xa iingxaki zibonakala ngathi azinasisombululo, siyishiya UThixo kunye nothando uya kuzisombulula.

Thandazela bonke abantwana bakho kuba njengomama okanye utata xa sithandaza uThixo uyasimamela kwaye kwenzeka imimangaliso. Akufanele uyeke ukuthandazela usapho lwakho, izalamane zakho, abamelwane bakho, nkqu nabo el mundo ngokufanayo kuba: "Umthandazo lelona yeza lilungileyo kwaye uThixo ngoyena gqirha wethu "

Iindidi zemithandazo yabantwana

Kukho ezahlukeneyo imithandazo yabantwana Esiza kukubonisa wona kumacandelo alandelayo, nangona kunjalo, kufuneka siqaphele ukuba akunamsebenzi ukwenza yonke imithandazo esele ikho emhlabeni ukuba awuyenzi ngokholo ukuba zonke izicelo zakho ziya kuzalisekiswa.

Zonke iingxaki zakho kufuneka uzishiye kuThixo unokholo lokuba ziya kusonjululwa nguYe kwaye uyakubona ukuba uzakwenza okuhle kubo bonke abantwana bakhe.

Enye ye imithandazo yabantwana onokuthi uyithathele ingqalelo ukuthandazela abantwana kuMama osikelelweyo, uMama wethu kunye noMama kaYesu, ukusukela kwimvakalelo yakhe yokuba ngumama kunye nendawo yakhe enamandla ezulwini, anganika umntwana ngamnye ukhuseleko olufanelekileyo ukuze bakhokelwe kwindlela elungileyo kwaye babakhaphe naphina apho baya khona. hamba.

Akukho mntu ulunge ngaphezu kukamama wethu ukuba aqonde onke amaxhala okanye iintlungu esinokuziva ngomntwana ngamnye. Unika ubomi kunye neengxaki zabantwana bethu ukuze ibe nguye obakhuselayo kwaye abathululele kubo zonke iintsikelelo abazifunayo mihla le.

Ukuba uyalithanda eli nqaku, siyakumema ukuba undwendwele eli khonkco lilandelayo kwaye wazi umthandazo wangokuhlwa wabantwana, ukuze balale ngokuzolileyo.

imithandazo-yabantwana

Umthandazo woKhuselo

Le yenye ye imithandazo yabantwana Ungathandaza okanye uthandaze ngalo lonke ixesha usiva ukuba abantwana bakho basengozini enkulu

"Enkosi Thixo ngabantwana bam, enkosi ngobomi babo ukuba namhlanje ndicela ukhuseleko lwabo, ukuba wena ngamandla akho ube likhaka elibangqongileyo, ubakhulule kuyo nayiphi na ingozi, kubantu abaneenjongo ezimbi, kumagama amabi nakokubi udumo olunokuba nalo.

Yesu, thumela iingelosi zakho ziyokukhathalela abantwana bam, zibakhusele kuso nasiphi na isifo okanye intsholongwane engqongileyo, yenza ucingo olukhuselayo naphina apho baya khona kwaye xa bengena okanye bephuma ekhaya uhlala ubasikelela, ubagqume ngexabiso lakho Igazi elaphalazwa emnqamlezweni ukuze sisindiswe.

Ndiyakucela ngothando, ukuba abantwana bam bafune indlela elungileyo, ukuze iinyawo zabo zingahambi ngeendlela ezimbi, ungavumeli ezingqondweni zabo ukuba zikho izizathu zokucwangcisa ububi ngokuchasene nezinye izinto eziphilayo okanye ezinentumekelelo, zibakhulule baphile kubuxoki nobuxoki. .

Ndiyabulela Nkosi ndikunika kuba ndiyazi ukuba uyabathanda abantwana bam kwaye usimamele isicelo sam, ndikudumisa ngothando nangentliziyo yam yonke kuba unguThixo noMsindisi wam. Amen "

Eminye imithandazo eli-10 yabantwana onokuyisebenzisa

Emva koko siza kukubonisa imithandazo eli-10 yabantwana eya kukunceda wenze nasiphi na isicelo. Khumbula, umthandazo owukhethileyo kufuneka uthandazwe ngokholo olukhulu, ukholelwa kuMandla amakhulu kaThixo uSomandla, ukuze isicelo sakho siviwe kwaye sisonjululwe.

  • Thixo wam, ndicela kuwe nje ngokuhlwanje ukuba ubanike abantwana bam ubuthongo obuzolileyo, ndiyabulela kuwe ngokubanika mna noxolo lomhla omkhulu wanamhlanje Enkosi.
  • Nkosi, ndiyakucela ngothando ukuba ungqonge abantwana bethu nabahlobo kunye nabantu abakhokelela kuwe kuphela. Nceda ubagcine kude nengozi kunye naluphi na ubundlobongela. Bakhusele phantsi komthunzi wakho okhuselayo. Amen.
  • Yesu, ndiyakucela ukuba ukhusele unyana wam, umnike impilo, umnike uthando kwaye umkhusele kubo bonke ububi obukhoyo apha emhlabeni, ndiyathemba kukhuseleko oya kumnika lona kunye nothando lwakho lwanaphakade kuye. Amen.
  • Sikelela uThixo wam indlela abahamba ngayo abantwana bam, ususe kubo izinto ezimbi ezinokwenzakalisa ubomi babo kwaye ubakhusele kwiimpembelelo ezimbi nakweyiphi na ingozi. Ukuba ndinento elungileyo endibanike yona, babanike.
  • Somandla Somandla, ndiyakucela ukuba ungene ngaphakathi endlwini yam ukuze ususe lonke usizi, inkxalabo, iintlungu okanye nasiphi na isigulo esingahlasela amalungu osapho lwam. Khusela ngengubo yakho wonke umntu ohlala kweli khaya kwaye kude naye nabani na ofuna ukusenzakalisa okanye ukuthatha uxolo lwethu lwengqondo. Sihlangule emehlweni amabi, umona kunye nabuphi na ububi. Amen.