Imithandazo Yokholo

Xa umKatolika eziva engenakuzinceda, engakhuselekanga okanye enento emoyisayo, into yokuqala ayenzayo xa ejongene nayo...

Leer Más