Imithandazo yokukunceda ufumane uThixo

Ngale mithandazo inamandla sifuna ukukunceda ufumane uxolo lukaThixo, xa sithandaza sinendawo yokusabela nentuthuzelo. Umthandazo uyasomeleza, kwaye usenza sikhule elukholweni. Le mithandazo isekelwe kwiindumiso inokukunceda ube nethemba kuThixo uze ukhale kuyise, unokholo lokuba uya kukuphendula. Umthandazo... ufunde kabanzi

Ithini ibhayibhile ngamaphupha?

INkosi, ngoBungangamsha bayo, inxibelelane nathi ngemisebenzi ebambekayo, efihlakeleyo nangemiyalezo esemaphupheni evusa imiphefumlo kuphela kunye nemvisiswano ecacileyo noMoya oyiNgcwele. Kwincwadi yeGenesis-41, sifumana ukuba ithini iBhayibhile malunga namaphupha ... ufunde kabanzi

Umthandazo kunye namandla awo angenasiphelo ebomini bethu

Kula maxesha anamhlanje, maxa wambi kukho isiphithiphithi kubantu abaninzi, umthandazo olula unokuzisa amandla, ukholo, ithemba yaye ngaphezu kwako konke usincede sisondele ngakumbi kuThixo size sakhe ulwalamano lokomoya naye. Iintlobo zomthandazo Xa sithetha ngomthandazo, sibhekisa kwisixhobo somoya esenza ukuba sikhule, esisinika isimilo... ufunde kabanzi

Good Morning Imiyalezo yamaKristu

Yeyiphi indlela engcono yokuqalisa intsasa kunomnqweno olungileyo okanye ingcinga, yiyo loo nto sifuna ukukushiyela imiyalezo emihle yasekuseni esinethemba lokuba uya kwabelana kwaye uyisebenzise nabahlobo kunye nosapho lwakho. Imiyalezo yasekuseni yobuKristu yabahlobo Musa ukuvumela usuku lwakho lube nzima, vumela uThixo akukhulule... ufunde kabanzi

Yeyakho

Ukubonakaliswa okuhle ngoThixo, siyathemba ukuba uyayithanda, kuzo naziphi na izimvo okanye iingcebiso ndwendwela iphepha lethu likaFacebook. Into nganye esiyenzayo ngaphakathi nangaphandle komda womsebenzi kaThixo, kufuneka simenzele yonke into uThixo. Akunyanzelekanga ukuba wenze izinto ukuze ufumane intswahla ye... ufunde kabanzi

Hayi, ukukuthanda kwam, Yehova, mandla am!

INkosi eyadala indalo iphela nguThixo wethu kwaye uyindawo yethu yokusabela enkulu kuwo onke amaxesha obomi. Kuye siya kufumana uxolo, ithemba nothando esiludingayo ebomini. UKumkani uDavide wayesoloko emazi loo Thixo umangalisayo yaye iindumiso zimchaza ngaloo ndlela. Ngoko... ufunde kabanzi

Ngaphezu kweento zonke, yinyamekele intliziyo yakho, kuba ubomi buphuma kuyo.

Masiyinyamekele intliziyo kuba kuyo kuphuma ubomi obungunaphakade noThixo okanye ngaphandle koThixo. Injani intliziyo yethu? Ngaba ilawulwa sisono? okanye lizaliswe nguMoya oyiNgcwele kaThixo? Lixesha lokuba sizikise ukucinga! Kwaye wanga uThixo angasinceda ukuba sinyamekele intliziyo kuko konke ukungcoliswa sisono sehlabathi.

Akukho mntu owakhe wathi ilula

Indlela yokoyisa okanye eya empumelelweni ayilula. Ukuqala ngeengcinga ekusenokwenzeka ukuba sizixelelwa ngabanye abantu naxa sinokuzifanelekela ukuba kulula ukuzikholelwa, loo ngcamango ithi: Sazalwa singamahlwempu yaye siya kufa singamahlwempu. Ukukwazi ukuzimela ngaphandle kwesihlwele phakathi kwabanye abantu kuthetha ukuba… ufunde kabanzi

Ngokuba kuThixo akukho nto ayinakwenzeka

Yintoni kuthi engenakwenzeka kuThixo yonke into inokwenzeka kwaye oko kubonakaliswe kwizibhalo ezingcwele, sibona uYesu enika ukubona kwiimfama, enze abafe umzimba bahambe, ephilisa izifo ezahlukeneyo. Xa iyintoni kuthi isiphelo sendlela yobomi, uThixo weza waza wenza... ufunde kabanzi

Umthanda kangakanani uThixo?

Kuba kulula ukumthanda uThixo xa zonke izinto zihamba kakuhle ebomini, xa sinentabalala yento yonke, xa singasweli nto, kodwa okwenzekayo kukuba siqale sijongane neemeko ezibuhlungu, iingxaki kunye nesithukuthezi esinokuthi ekugqibeleni sizibuze. uthando lukaThixo, kwaye mhlawumbi uthandabuze ukuba... ufunde kabanzi

ukufunda kuThixo

Ubomi bobuKristu bufana nokufunda ukuthabatha amanyathelo usemncinane. Xa siqalisa ubomi bobuKristu sifunda ukuhamba ngokuzithemba sibambene noThixo kwaye sinolwalamano olusenyongweni naye kwaye kunokuthiwa imithandazo esiyithandazayo iphendulwa ngokukhawuleza. Kodwa ngokudlula kwe… ufunde kabanzi

Amandla elizwi likaThixo

Amandla elizwi likaThixo akanasiphelo, kwanele nje ukuba athethe ilizwi ukuba izinto zenzeke, oko kukuthi, akukho mfuneko yokuba uThixo ashukumise iminwe yakhe ukwenza into, ngokulula ngokwaneleyo ukuba athethe ilizwi. kwaye izinto zinjalo. Kwesi sicatshulwa uThixo uyabonakalisa: Kwaye uThixo wathi: ... ufunde kabanzi

ndizive ndonwabile

Zive wonwabile kwaye unombulelo ngalo lonke ixesha ubomi obunabo, akukho ndlela ingcono kunokubulela uThixo ngayo yonke into. Nganye kwezi zinto inenjongo yokwenene yokusifundisa izinto ezintsha, kungakhathaliseki ukuba ziziphi na izinto esiziphila ngemiphumo okanye izinto ezilungiselelwe likamva likaThixo. … ufunde kabanzi

UThixo uyavuma

UThixo ukulungele ngathi ukuba siyamfuna, uThixo ukulungele ukuyiphendula imithandazo yethu ukuba siqala siphulaphule ilizwi lakhe, uThixo ukulungele ukusisikelela ukuba sikulungele ukubasikelela abanye, uThixo uphulaphule abathobekileyo bentliziyo. Sikulungele kangakanani ukunika uThixo oko asicela ukuba simnike kona? Kuya kuba… ufunde kabanzi

Xa uwela amanzi, ndiya kuba nawe

UThixo unguSomandla ukusikhusela kubo bonke ububi. Indalo ngokwayo iyamthobela, sibona kwiindaba ezilungileyo zikaLuka iNkosi uYesu elele enqanaweni phakathi elwandle xa kwabakho isaqhwithi esinamandla, sibethwa ngamaza aphantse ukutshona kwaye abafundi ababandezelekileyo bavusa iNkosi uYesu kwaye bafumana. wabaxelela... ufunde kabanzi

Ndim isonka esiphilileyo, esi sehlayo emazulwini.

KuYesu siya kufumana ubomi, usisonka sobomi, isonka esenza indalo entsha xa ngaphambi kokuba sizele bububi, izono kwaye sifanelwe ukugwetywa. Kodwa weza kuhlangula mna nawe. Ngenxa yothando wanikela yonke into, ngenxa yethu.  

Okuza kwajikelele kubuya kwajikelele.

Yonke into ayenzayo umntu, iya kumbuyisela ebomini. UThixo unokusixolela isono somntu, kodwa imiphumo ayinakuphetshwa. Kukho izinto uThixo akulungiselele zona, kodwa ngenxa yokungathobeli kwethu sinokumthintela uThixo ukuba angasiniki iintsikelelo asenzela zona, njengoko kwenzekayo nge… ufunde kabanzi

UYehova ngumalusi wam; Andiyi kuswela nto.

Ngaphandle kwamathandabuzo, iNkosi uYesu ngumalusi wethu olungileyo onathi ngalo lonke ixesha lobomi bethu, uyayazi into esiyidingayo kwaye nelizwi lakhe lithembekile ukuba asiyi kuswela nto. Ngoko ke masiphumle ekwazini ukuba yena ngoyena malusi usikhathaleleyo nosikhuselayo kuyo yonke into... ufunde kabanzi

Yeyantoni imali?

INkosi uYesu yathetha kakhulu ngendaba yemali kwaye kungenxa yokuba uThixo unembono eyahlukileyo ngemali nendlela esifanele siyisebenzise ngayo. Kodwa yeyantoni imali? Zimbini iindlela zokubona imali, eyokuqala kukubona imali ngokwembono yehlabathi kwaye enye indlela kukubona… ufunde kabanzi

ukuthula kukathixo

Xa singena kwezo zihlandlo apho uThixo athule, oko kukuthi, kwindlela yethu yokucinga uthule ngenxa yethu, kodwa uyawenza umsebenzi wakhe. Yintoni esifanele siyazi ngokuthula kukaThixo? Zininzi izinto, into yokuqala ekufuneka siyiqonde kukuba wonke umntu ngaxa lithile kubomi bobuKristu… ufunde kabanzi

Amanzi embindini wentlango

Kumntu kaYesu kufunyanwa yonke into edingwa ngumphefumlo womntu. Kuye kukho inzaliseko yobomi. Kuye kukho ukukhanya, Kuye kukho inkululeko esonweni, Kuye kukho uxolo, Kuye kukho intuthuzelo, Kuye injongo yokwenene yobomi. … ufunde kabanzi

UYesu ngumsindisi wethu

Ebomini siya kujongana namaxesha anzima anje ngokucinga ukuba sifikelele kumda wenzonzobila okanye ukucinga ukuba akukho ndlela yokuphuma kule nto sijongene nayo. Ngesinye isihlandlo iNkosi uYesu yathi kubafundi bayo: Ehlabathini niya kuba nembandezelo; ke ukholose, mna ndiloyisile ihlabathi. UJuan... ufunde kabanzi

Mfundise umntwana ngendlela yakhe.

Umbandela wokufundisa abantwana indlela kaThixo ubaluleke kakhulu. Abazali bamele babafundise ngendlela elula oko uThixo akwenzileyo kwindalo yakhe nangeminye imixholo emininzi, yaye ngale ndlela babethelele kubo imigaqo engunaphakade yeLizwi Elingcwele likaThixo. Umsebenzi olungileyo... ufunde kabanzi

Kulo nyaka kuyaqala

Kunyaka omtsha oqalayo kufuneka sizivavanye okanye sizigxeke sizibuze: yintoni esiyenzileyo ngeyona ndlela ilungileyo kwaye yintoni esingayenzanga kakuhle? Makhe sigxininise kwezo zinto kufuneka siziphucule. YIBA NGUMFUNDI ENGCONO, YIBA NGCONO [imeyile ikhuselwe], YIBA NGCONO, YIBA NGCONO [imeyile ikhuselwe] NABAZALI BETHU, ETC. UKUBA NGCONO KWINKONZO KATHIXO NE... ufunde kabanzi

Ukuba ukhangele uThixo ngomso.

Ngokuqinisekileyo kukho into ekhethekileyo malunga nokufuna uThixo kusasa kwaye oku kukhankanyiwe kwezinye iindinyana zeBhayibhile (Iindumiso 63: 1, Yobhi 8: 5-6) kunye nezinye. Ukufuna uThixo kusasa sisibhengezo sokulambela ngokwasemoyeni ubukho bukaThixo phambi kwayo nantoni na enye ebomini kunye... ufunde kabanzi

Amandla obomi afumaneka kuThixo

Ngamanye amaxesha amagama akakwazi ukuzalisa abantu amandla okuqhubekela phambili phambi kweemeko ezinzima, ilahleko okanye ubunzima. Kodwa uThixo unokusivala eso sikhewu, unokumnika amandla, umphefumlo nobomi abusweleyo. Kwaye ekuphela kwendlela yokufumana amandla kukufuna uThixo... ufunde kabanzi

Isipho esihle kakhulu sabantwana

Ngenye imini endlwini yethu izinto zokudlala azisayi kuphinda zibekho, ngenye imini baya kukhula abantwana bethu size sithi: Abasayi kuphinda bakhule! kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu kubomi babantwana LIXESHA esilinikela ukuba sithethe nabo, ixesha lokubanceda benze umsebenzi wabo wesikolo wasekhaya. imozulu... ufunde kabanzi

Umonde ngumama wobulumko

Masifunde ukufumana ubulumko xa sijongene nento engahambi kakuhle kwaye silungise impazamo sibe ngabantu abangcono ebomini. Yiloo nto inxalenye yobulumko malunga nokufunda ukuphila ubomi. Ukuba siye sazicingela ukuba sizizilumko kodwa singabi namonde, kuninzi ekufuneka sikufunde ebomini. I… ufunde kabanzi

Bendingafanelana ndirhawulwe ngumkhosi isuka ingoyiki intliziyo yam;

KuThixo igwiba elifuneka ebomini bethu ngamaxesha embandezelo nokungaqiniseki, masithi njengoko watshoyo umdumisi nokuba umkhosi ufuna ukusenzakalisa, masingoyiki kuba uThixo onamandla onke uyakuba nathi. UThixo unguSomandla ukuba asikhusele kuko konke okubi abafuna ukusenza kuthi, masimthembe nje.

usuku lokugqibela lonyaka

Bangaphi kuthi abaye bambulela uThixo ngolu suku lutsha asivumele ukuba siphile? Bangaphi kuthi abaye bambulela uThixo ngosapho esinalo? Kukangaphi xa wawuthandaza kuThixo kuphela? Masimbulele uThixo kuba xa sifikelele kulomhla wokugqibela wonyaka kungenxa yothando nenceba yakhe. … ufunde kabanzi

Iintlungu zobu bomi azinakufaniswa nozuko lukaThixo

Ubomi uThixo abunikelayo ebukumkanini bamazulu bulunge ngakumbi kunobu siphila kweli hlabathi lezifo, iimfazwe, nokuwohloka kokuziphatha. Masingabambeleli kobu bomi kuba obu bomi bukhawuleza budlule kwaye buphelele apha emhlabeni, kodwa buyaqhubeka emaphakadeni kunye noThixo. Masilangazelele ubomi... ufunde kabanzi

Izinto ezindala zidlule; yabonani, onke enziwe matsha.

Lixesha lokuba silinike indawo ilizwi likaThixo ebomini bethu, sithabathel’ indawo imikhwa emibi ngemikhwa elungileyo evumelana nokuthanda kukaThixo, yaye ukuthanda kwakhe siya kukufumana eBhayibhileni. Ubomi obutsha mabulawule ezintliziyweni zethu ukuze senze imisebenzi ekholisa uThixo... ufunde kabanzi

Jonga, ndikuyalela ukuba wenze umgudu kwaye ube nesibindi; Musa ukoyika okanye unkwantye, kuba uYehova uThixo wakho uya kuba nawe naphi na apho uya khona.

Wayecinga ntoni uYoshuwa xa uThixo wayethetha la mazwi kuye? Mhlawumbi uYoshuwa wayeza kuba nestres, exhalabele ukufumana bonke abantu bakwaSirayeli ukuba balawule. Ngaba unokuyithelekelela okomzuzwana indlela awavakalelwa ngayo uYoshuwa? Ngaba ucinga ukuba kuya kuba lula? akunjalongo noko! Ukusebenzisa oku kubomi bethu bangoku sisenokungafani noYoshuwa... ufunde kabanzi

UYehova uya kunilwela, yaye niya kuzola

Lixesha lokuba uyeke ukuzikhathaza ngezinto ongakwaziyo ukuzenza, vumela ubabalo lukaThixo likubonise amandla akhe nesithembiso sakhe sokuba soze akushiye wedwa, soze akushiye.

Intsikelelo Ebalulekileyo Yabazali Ebantwaneni

Ngesinye isihlandlo umhlobo ongumfundisi wandibalisela amava ebomini bakhe njengotata, endixelela ukuba enye yeentombi zakhe ezindala yayityhubela imvukelo ukuze iqhubeke nendlela kaThixo. Ngenye imini intombi yakhe yahamba nabanye abahlobo bayo kwikonsathi yomculo we-rock (ifihlwe kubo), kodwa ngaphambi kokungena... ufunde kabanzi

Ukuyekisa ukuYila
IK4
Fumanisa kwi-Intanethi
Abalandeli abakwi-Intanethi
yiqhube ngokulula
mini manual
a ukwenza njani
IForamPc
UhloboRelax
LavaMagazine
erratician
ilayibrari trick
ZoneHeroes