Kule nqaku sichaza eyona nto iphambili iingoma ku Ongcwele uJude Thaddeus, Ezi ndibano zibhaliweyo zibhalwe ngabantu abazinikeleyo kule ngcwele ingummangaliso. Ngendlela yombulelo kwaye ngeenjongo zokubonisa ukuzinikela kwabo kunye noThando kuSan Judas Tadeo le mithandazo ihamba nomculo; Baye baba siko xa kufikwa ekuthandazeni ku-Saint Jude Thaddeus.

Iingoma ku san judas tadeo

Iingoma ezimnandi kuSan Judas Tadeo

Ngokuphathelele iingoma ezaziwa kakhulu kuSan Judas Tadeo, siza kufumana iingoma zakhe zokuqala, ezinye zazo zicaciswe ngamazwi kunye nomculo ngabalandeli bakhe abathembekileyo.

Ingoma yozuko ku-Saint Jude Thaddeus

       Ungazityesheli izicelo, Zabantu ababephambi kwakho

Umpostile kaYesu; Ukuhlonela Umfeli-nkolo Ongcwele

Ukucela ukuba uthethelele, phambi kokuba uThixo eze ezinyaweni zakho

Umzala woMsindisi, oye washumayela ngaye kuthi

Owu mkhuseli ozukileyo, Kumatyala anzima;

Ubhale ileta engcwele evutha ngathi lidangatye

Kwabaninzi abatyhafileyo, abafumana intuthuzelo kuwe

Kwaye egameni likaYesu, imimangaliso yewaka lomsebenzi

Owu mkhuseli ozukileyo, oh ingcwele yozuko judas

U-Saint Jude olityelweyo, ukusukela namhlanje uya kukhunjulwa

Yonke imihla xa uthandaza, usisondeza enkosini

Siyakuphakamisa ngobuqaqawuli, kuba siyakhala kuwe

Owu mkhuseli ozukileyo, oh ingcwele yozuko judas

Nceda onqwenela, obona into elahlekileyo

Yonke imihla xa uthandaza, usisondeza enkosini

Kwaye ngamana intliziyo eNgcwele ingakuzisa kubomi obutsha

Ukujonga kwakho oh san judas, kunika ukuzola kunye noxolo

Kwaye ngamana intliziyo eNgcwele ingakuzisa kubomi obutsha

          Kubalandeli bakho abathembekileyo, ukuba ngomhla wakho, namhlanje bayabiza

U-Saint Jude olityelweyo, ukusukela namhlanje uya kukhunjulwa

Mkhuseli ozukileyo, siyabulela kuwe namhlanje

Siyakuphakamisa ngobuqaqawuli, kuba siyakhala kuwe

Owu uYudas oNgcwele ozukileyo, sisikelele namhlanje nanamhlanje

Nceda onqwenela, obona into elahlekileyo

Umkhuseli ozukileyo, oh oyingcwele judas ozukileyo

Kwaye ngamana intliziyo eNgcwele ingakuzisa kubomi obutsha

Yonke imihla xa uthandaza, usisondeza eNkosini

Kwaye ngamana intliziyo eNgcwele ingakuzisa kubomi obutsha

Owu mkhuseli ozukileyo, oh ingcwele yozuko judas

Yonke imihla xa uthandaza, usisondeza eNkosini

Ukuzinikela ku-Saint Jude

Ukuzinikela kwisanta kuthathelwa ingqalelo yicawa, kuba, kwiBhunga lesiBini leVatican, kwaxelwa ukuba zonke izinto ezenziwa kwiNtombi Enyulu Engcwele kunye nakwiiNgcwele, zitsala abathembekileyo ekuxabiseni ngokungakumbi iSitragi esingcwele.

Kananjalo kwizifundo ezenziwa kwiitempile ezingcwele kwaboniswa ukuba: ICawe ibonakalisile nakwiikhalenda zayo, iintsuku ezinikezelwe kwimemori yabaFeli-nkolo nabaNgcwele. Aba kuphela kwabo baphakanyisiweyo, ngobabalo lukaThixo. Abafeli-nkolo nabaNgcwele abanosindiso lwanaphakade.

Bakwabonisa ukuba iingoma zeNkosi zibonakalisa ukuzinikela: Icawe ibonisa ukuba abaFeli-nkolo kunye nabaNgcwele bacula indumiso egqibeleleyo kuThixo ezulwini kwaye basithandazela. Babhiyozela ukudlula kwaba Bangcwele emhlabeni nasezulwini, iBandla livakalisa imfihlelo yePasika, njengoko iphunyelelwe ngabaNgcwele abaye babandezeleka kwaye bazukiswa nguYesu Krestu. Icawa ibabeka kubo abathembekileyo njengemizekelo efanelekileyo, ukuba balingiswe ngokuthembeka kwabo, banike yonke into kuYise ngoKristu, kwaye ngokulunga kwabo bacela inceba kaThixo.

I-Cantos-a-san-judas-tadeo-2

Isiko kunye neengoma kuSan Judas Tadeo

Ngexesha lomntu abaNgcwele babehlonitshwa ngokwesiko eBandleni. Ootata beBhunga lesiBini leVatican baphinde la masiko njengoko kunokugcinwa:

Abangcwele ngokwesiko bahlonitshwa eCaweni nakwizinto zabo eziyinyani kunye nemifanekiso ebhiyozelwa kunqulo. Imisitho yabaNgcwele ibhengeza imisebenzi emangalisayo kaKristu kunye nabakhonzi baKhe, kwaye babonise imizekelo ethembekileyo ethembekileyo yokuxelisa. Umgaqo-siseko kwiLiturgy eNgcwele.

Kukho ezinye iingoma ezithandwayo ku-San Judas, ezazenziwe ngombulelo ngenxa yeenzuzo eziceliweyo kunye nokunikwa, okanye ngemimangaliso eyenziweyo kubazinikeleyo abathembekileyo, apha sishiya isampulu yenye yazo, kubandakanya umculo notation kunye namazwi. Kwelinye icala, siyakumema ukuba wazi imixholo yokushumayela, onokuyisebenzisa nanini na.

  Isaziso kunye neleta Canto iSan Judas Tadeo

Intshayelelo: D, D7

KORO

   G D C G Em D G

Owu! U-Yuda oNgcwele ozukileyo, uMpostile weNkosi,

   G D C G D D7 G

Yiva imithandazo yomoni ohluphekileyo.

Iziqendu:

Em B

Isandla sakho esinamandla

B Em

Nciphisa iintlungu zam

G Em C

Nenceba yakho,

A D D7

Ndibonise ubabalo.

KORO

Em B

I-Trocad Tadeo, kwiintyatyambo

B Em

Iliva elibuhlungu

G Em C

Nenceba yakho,

A D D7

Ndibonise ubabalo.

KORO

Em B

Luzuko kutata

B Em

Uzuko luye kunyana

G Em C

Nakumoya oyingcwele

A D D7

Kwiinkulungwane ezingapheliyo.

Umthandazo weSikhalazo ku-Saint Jude Thaddeus

Owu Yuda oZukileyo, mkhonzi othembekileyo nomhlobo kaYesu, igama longendawo sesona sizathu sokuba ushiywe ecaleni, kodwa iBandla liyakuhlonipha kwaye liyakuqonda kwihlabathi liphela njengoMxhasi wamatyala abalulekileyo. Ndithandazeleni, nina ninqwenela inceba kaThixo, nangoncedo lwenu olunamandla, nindifumane uncedo olukhawulezileyo nolubonakalayo kwiimfuno zam.

Ndincede kwaye undikhathalele ukuze ndikufanelekele ukufumana intuthuzelo kunye nokukhuselwa kwezulu kuko konke ukubandezeleka kwam neembandezelo, ngakumbi ... (isicelo senziwe apha) kwaye ndinokudumisa ndimdumise uThixo kunye nawe kunye bonke abangcwele ngonaphakade kanaphakade.

Oyisikelelekileyo uYuda oNgcwele ndithembisa ukubulela ngolamlo lwakho, kwaye ndikuhloniphe ngokuzinikela.

Owu Yuda oNgcwele sijonge kwaye nabo bonke abo bakuxabisayo bacele ukukhuselwa kwakho. Bayibenjalo.

Umthandazo womtshato uthandwa ngu-Saint Jude Thaddeus

U-Yude oNgcwele osikelelweyo, umanyano lwethu namhlanje luneengxaki. Imidiya endaweni yethu phambi koThixo uSomandla evula imiphefumlo yethu ukuze sazane omnye nomnye ngendlela yokwenyani. Sincede sikhule yonke imihla kulwazi lwethu nasekuthandaneni kwaye sonyuse amandla ethu okuthanda nokuthandwa.

Sincede, uYuda oNgcwele ozukileyo, ukuba sazi kwaye sincothule onke amazwi okuziqhenya kunye nomdla ophosakeleyo, ngokuchasene nothando lokwenene kunye nokuqola kwenene. Ke ngoko, ukuqala ukuthanda kwaye sigcwele uthando, siya kuba nakho ukonwabela omnye nomnye ngeentsuku ezisaseleyo kubomi bethu bomtshato.

Ongcwele uJude Thaddeus… Sithandazeleni