Xa siziva sisesichengeni siya emthandazweni ukuze sizive shushu noThixo, yiyo loo nto sithandaza Igazi likaKristu irosari sikwazile ukwamkela ukhuseleko lwabo. Kule nqaku siza kukufundisa indlela yokuthandaza le rosari inamandla?

Igazi-likaKristu

IRosari yeGazi likaKristu

Igazi elinamandla likaKristu iRosari

UYesu wanikela ngobomi bakhe ngenxa yokusithanda, ke ngoko, enye yeendlela ezihloniphekileyo nezintle zokuhlonipha awakwenzela bonke abantu, kukuthandaza ngentshiseko igazi likaKristu kwaye ke sifumane intsikelelo yakhe ngalo lonke usapho, ukongeza ekugcineni impilo entle nokuzikhulula kuzo zonke izono.

Uthandaza njani ngegazi likaKrestu iRosari?

Le rosari ithandazelwa ifana ncam nesiqhelo, kuphela ukuba sibhengeza ubukhulu becala iGazi likaYesu Krestu. Emva koko siza kukubonisa ukuba uthandaze njani Igazi likaKristu irosari.

Ukubamba umnqamlezo ezandleni zakho, qala umthandazo ngokuthi: Egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele. Amen.

  • Umthandazo kuMoya oyiNgcwele: Yiza, Moya oyiNgcwele, ugcwalise iintliziyo zabo bonke abathembekileyo ukuze ubase kubo umlilo wothando lwakho lonke. Thumela uMoya wakho kwaye yonke into iyakwenziwa ukuvuselela ubuso bomhlaba.
  • Umthandazo: Oh Thixo! Wena ugcwalise iintliziyo zabo bonke abalandeli bakho abathembekileyo ngokukhanya okungapheliyo kukaMoya oyiNgcwele, sinike amandla okwenza ngokuchanekileyo egameni lakho nangonaphakade ukuze sonwabele ubumnandi bokulunga kunye nentuthuzelo yayo. NgoKristu iNkosi yethu. Amen.

Emva koko thandaza u ezizezayo

  • Ngamana iGazi elinamandla eliphuma kwiNtloko eNgcwele yeNkosi yethu lisigubungele ngoku nangonaphakade, ngonaphakade kanaphakade. Amen.

L: Igazi likaKristu elixabisekileyo!

R: Philisa amanxeba entliziyo yethu uYesu!

Thandaza u UPadre Nuestro, Emva koko 3 Dumisa uMarys kunye nyota.

Imfihlelo yokuqala: Kubethelelwe emnqamlezweni isandla sasekunene sikaYesu.

Umthandazo: Ukubandezeleka okwenziwe sisikhonkwane esigqobhoze saza salimaza isandla sakho sasekunene, iGazi elikhulu eliphuma kulo ligcina bonke aboni behlabathi kwaye imiphefumlo emininzi ingaguqulwa luthando lwakho. Amen.

L: Igazi likaKristu elixabisekileyo!

R: Philisa amanxeba entliziyo yethu uYesu!

Thandaza a UPadre Nuestro kunye I-Ave María

Kwezi akhawunti ziyi-12 zilandelayo zithi:

L: Igazi elinamandla likaKristu

R: Sisindise kunye nehlabathi

nyota.

Ngamana iGazi elinamandla eliphuma kwiNtloko eNgcwele yeNkosi yethu lisigubungele ngoku nangonaphakade, ngonaphakade kanaphakade. Amen.

Imfihlelo yesibini: Isandla sasekhohlo sikaYesu sibethelelwe emnqamlezweni.

Umthandazo: Ukubandezeleka okubangelwe sisikhonkwane esihlabe senzakalisa isandla sakho sasekhohlo, iGazi elikhulu eliphuma kuyo lisindisa yonke imiphefumlo kwindawo yentlambululo-miphefumlo kwaye ikhusela bonke abo bafa kuhlaselo lomlilo. Amen.

L: Igazi likaKristu elixabisekileyo!

R: Philisa amanxeba entliziyo yethu uYesu!

UBawo wethu kunye neSichotho sikaMariya.

Kwezi akhawunti ziyi-12 zilandelayo zithi:

L: Igazi elinamandla likaKristu

R: Sisindise kunye nehlabathi

nyota.

Ngamana iGazi elinamandla eliphuma kwiNtloko eNgcwele yeNkosi yethu lisigubungele ngoku nangonaphakade, ngonaphakade kanaphakade. Amen.

Igazi-likaKristu

Imfihlakalo Yesithathu: Unyawo lwasekunene lubethelelwe emnqamlezweni.

Umthandazo: Ngenxa yokubandezeleka okubangelwe sisikhonkwane esihlabe senzakalisa unyawo lwakho lwasekunene, iGazi elikhulu eliphuma kulo ligubungela iziseko zeCawa yamaKatolika ukuze iphumelele emfazweni nxamnye nabantu abakhohlakeleyo. Amen.

L: Igazi likaKristu elixabisekileyo!

R: Philisa amanxeba entliziyo yethu uYesu!

UBawo wethu kunye neSichotho sikaMariya.

Kwezi akhawunti ziyi-12 zilandelayo zithi:

L: Igazi elinamandla likaKristu

R: Sisindise kunye nehlabathi

nyota.

Ngamana iGazi elinamandla eliphuma kwiNtloko eNgcwele yeNkosi yethu lisigubungele ngoku nangonaphakade, ngonaphakade kanaphakade. Amen.

Imfihlakalo yesine: Unyawo lwasekhohlo lubethelelwe emnqamlezweni owathwalwa yiNkosi yethu uYesu Krestu.

Umthandazo: Ngenxa yokubandezeleka okubangelwe sisikhonkwane esihlabe senzakalisa unyawo lwakho lwasekhohlo, iGazi elikhulu eliphuma kulo liya kusikhusela kuzo zonke iindlela zethu ekuhlaselweni yimimoya emdaka kunye nazo zonke iiarhente zazo. Amen.

L: Igazi likaKristu elixabisekileyo!

R: Philisa amanxeba entliziyo yethu uYesu!

UBawo wethu kunye neSichotho sikaMariya.

Kwezi akhawunti ziyi-12 zilandelayo zithi:

L: Igazi elinamandla likaKristu

R: Sisindise kunye nehlabathi

nyota.

Siphinda "Igazi elinamandla eliphuma kwiNgcwele…." ukuya kwimfihlelo elandelayo yale rosari ingcwele.

Imfihlakalo yesihlanu: Icala elingcwele leNkosi yethu uYesu Krestu lihlatyiwe ngekrele.

Umthandazo: Ngentlungu ebangelwe ngumkhonto owagqobhoza kwaye wenzakalisa icala lakho elingcwele, iGazi kunye naManzi amakhulu aphuma kuwo aphilisa bonke abagulayo, abangela ukuba abafileyo bavuke, anike iimpendulo kwiingxaki zethu nakwiingxabano kwaye asibonise indlela yozuko olungunaPhakade. . Amen.

L: Igazi likaKristu elixabisekileyo!

R: Philisa amanxeba entliziyo yethu uYesu!

UBawo wethu kunye neSichotho sikaMariya.

Kwezi akhawunti ziyi-12 zilandelayo zithi:

L: Igazi elinamandla likaKristu

R: Sisindise kunye nehlabathi

nyota.

Siphinda eli binzana sele lichaziwe apha ngasentla elithi "Ngamana iGazi elinamandla eliphuma kwiNtloko eNgcwele ... .."

Phinda kathathu:

L: Igazi likaKristu elixabisekileyo!

R: Philisa amanxeba entliziyo yethu uYesu!

Thandaza Ndamsindisa: UThixo akusindise uKumkanikazi noMama….

IiOremos: Igazi likaKristu elixabisekileyo, siyakuhlonipha, siyakuhlonipha kwaye siyakuthanda ngenxa yomanyano lwakho olukhulu oluzisa uxolo eluntwini. Siyakucela ukuba uphilise amanxeba kweyona Ntliziyo ingcwele kaYesu. Thuthuzela uBawo uSomandla kwaye uhlambe izono zawo wonke umhlaba. Ngamana sonke sinokukuhlonela, OH! Igazi likaYesu elixabisekileyo, yiba nenceba kuthi. Amen.

Ungangenisa eli khonkco lilandelayo kwaye uyakufumana enye umthandazo kwiGazi likaKristu ukukhupha iingxaki, Ngale nto unokuncedisa le rosari ukuba uyayithanda.