[ad_1]

Iimeko ezinzima zihlala zibonakala kubomi bethu bemihla ngemihla. Ukusombulula iingxaki zethu ngaphandle koloyiko nangolwazelelo kunokuba nzima ixesha elininzi. Kodwa kuya kufuneka uqiniseke ukuba ekugqibeleni yonke into iya kuba ilungile. Nokuba uphulukene nenkolelo, Umthandazo wokholo Ingakunceda uphinde ufumane amathemba akho kwaye usombulule ezi ngxabano ngaphandle kokuphelelwa lithemba.

Ewe, ukuba imithandazo isebenze, ngokuqinisekileyo kufuneka ukholelwe ukuba iyakwenza umahluko ebomini bakho. Xa singenalo ukholo, kunokuba nzima ngakumbi, kodwa kuthekani ukuba sibuyisela loo nkolelo ukuze sifezekise iinjongo ezintsha? Dibana nemithandazo yokuvuselela kunye nokomeleza ukholo.

Funda umthandazo onamandla wokholo

Umthandazo wokuhlaziya ukholo:

Nkosi ndiyakholelwa; Ndifuna ukukholwa kuwe
Ndiyabulela kuwe ngesipho sokholo, kwaye ndiyaqonda ukuba ndisekude kunokholo olufana noluka-Abraham noSara, uTobit, abaprofeti nookumkani abaninzi kakhulu; kwaye nokuba ndiphupha kangakanani na ndifumana ukholo olufanayo lweNtombi Enyulu.
Ndivuselele isipho sokholo esamkelweyo kuBhaptizi, siqinisekiswe kuQinisekiso kwaye savuseleleka kwi-Ekrisarist nganye.
Ndinga ndingaphila ngokusekwe kwiLizwi lakho, kwaye ngalo, undibongoze ekuthembekeni. Ebusweni bakho ndiyakholelwa ukuba ndiyakholelwa, kodwa kuyalwenza ukholo lwam.
Nkosi yam, ukholo lwam malube lulunge, ngaphandle kokuncwina, malungene ekucingeni kwam nakwindlela yam yokugweba izinto zobuThixo nezinto zabantu.
Nkosi, khulula ukholo lwam, ndifuna ukukwamkela ngokukhululekileyo intando yaKho ngazo zonke izichaso kunye nemisebenzi ebandakanyekayo.
Nkosi, uthe, Hayi, uyolo lwabakholwayo bengaboni?
Ndiphe ubabalo lokukholelwa, nokuba sekumzuzu xa ndibona akukho ndlela okanye sisombululo, ndiqonda ukuba uyindlela nesisombululo, soloko!
Nkosi, yomeleze ukholo lwam.
Ndiyakwazi ukuhamba phezu komsindo wamanzi kwaye ngegama lakho ndingasusa iintaba.
Ndinike ukholo olungathandabuzi, lokuba sisiqinisekiso sobomi banaphakade kwaye esazisa amandla akho, isenzo, ukuphilisa kunye nenkululeko.
Ukuba andoyiki ukuphikiswa kwabo baphikisana nenkolo, bayayihlasela, bayala kwaye bayaphika; kodwa ngamana ukholo lwam lungomelezwa kumava asenyanisweni enyaniso, ngamana ingamelana nokudinwa kokugxekwa, ingawoyisa ubunzima bemihla ngemihla.
Ndinike yonke imihla ubabalo lokuthetha igama lakho ngokholo olungondisiyo ithemba lam, kodwa sele uyibona iyenzeka.
Ndanga ndingagcina amehlo am ajonge entliziyweni yakho ehlaziywe, ukuze, ndikubone, ndikwazi ukufumana usindiso kwaye ndibhengeze kubo bonke.
Nkosi yam, vuya ukholo lwam.
Ndinga ndinganikezela ngoxolo kunye novuyo kumphefumlo wam kwaye ndizenze ndifumaneke ukuba ndithandaze kuThixo kwaye ndithethe nabazalwane.
Nkosi yam, ukholo lwam mayibe kukusebenza kunye nokuba kukukhangela okuqhubekayo kuwe, lingqina eliqhubekayo, ukondla okuqhubekayo kwethemba.
Thoba ukholo lwam.
Kwangathi kungangasekelwa kwiingcamango okanye kwiimvakalelo, kodwa soloko uthoba umoya oyiNgcwele, isiko kunye negunya lemfundiso yeCawe.
Enkosi Lord! Ndicinga ukuba uyandihlaziya kwaye sele ndiziva ndomelele emzimbeni, emoyeni nasemphefumlweni.
Kuba, njengeNkosazana enguMariya, Ndivuma ukuba yonke into inokwenzeka kwikholwa.
Amen!

Lo mthandazo wokholo uya kukunceda uqinise inkolelo yakho. Ngoku, ukuba unexesha elinzima kwaye ufuna ukuthembela kumandla kaThixo, umthandazo olandelayo ulungile:

Umthandazo wokholo wokuyandisa:

“Nkosi, ngalo mzuzu womthandazo, ndiza kubuza ukuba ukholo lwam luyakhula.
Kuba ngamaxesha obunzima kunye nobusuku obumnyama bobomi, ukholo luya kundikhokela.
Kwisifo somzimba, xa isifo sele sikhona, ukholo luya kundiphilisa.
Yandisa ukholo lwam, Nkosi, kuba ngamaxesha engxoxo kunye neengxabano zosapho, iya kuba lukholo oluya kundenza ndixolelwe.
Ngamaxesha okungaqeshwa, xa ubunzima banda, iya kuba lukholo lwam olundixhasayo.
Yandisa ukholo lwam, Nkosi, kuba kwiiyure xa amatye avela emendweni wam kwaye ndikhubeka, iya kuba ngokholo ukuba ndiya kuvuswa.
Yandisa ukholo lwam, Nkosi, oko ebomini bam bonke, ngakumbi kwiyure ye ukufa, ukholo lundikhokelela ekubeni ndikholelwe eluvukweni.
Yandisa ukholo lwam, Nkosi, yenze banzi intliziyo yam kwaye wenze ukuba uMoya wakho uphalaze idangatye kunye nomlilo wothando phezu kwam.
Amen.

Bona ngakumbi:

(umsebenzi (d, s, id) {
Ngaba js, fjs = d.getElementsByTagName (s) (0);
ukuba (d.getElementById (id)) {buyela;}
js = d.createElement (s); js.id = iid;
js.src = "https://connect.facebook.net/pt_BR/sdk.js";
fjs.parentNode.insertNgaphambi (js, fjs);
} (uxwebhu, 'script', 'facebook-jssdk'));

// iscript sokubhala ngaphezulu kweethegi ekwabelaneni nge-url
Isabelo somsebenziOverrideOGMeta (overrideUrl, overrideTitle, overrideDescription, overrideImage) {
FB.ui ({
indlela: 'share_open_graph',
Uhlobo_lwesenzo: 'og.sares',
isenzo_iipropathi: JSON.stringify ({
into: {
'og: url': ngaphezuluUrl,
'og: isihloko': ngaphezulu kwesihloko,
'og: inkcazo': ukubhala ngaphezuluInkcazo,
'og: umfanekiso': overrideImage
}
})
},
umsebenzi (impendulo) {
// Isenzo emva kwempendulo
});
}