Babunjani ubuntwana bukaYesu? Sonke siyawazi umyalezo kaYesu, indlela awayephila ngayo kwaye, ngaphezu kwako konke, indlela awafa ngayo. Ubomi bomlinganiswa obaluleke kakhulu embalini sisihloko sokufunda kunye nohlalutyo ngoonjingalwazi, ababhali-mbali, izifundiswa kunye namakholwa avela kwihlabathi liphela. el mundo. Nangona kunjalo, ulwazi kuphela esinalo ngobomi bakhe lunokufumaneka iincwadi zeVangeli, egxile ikakhulu kule minyaka mithathu idlulileyo yobomi, eshiya bonke ubuntwana bakhe ngasemva.

Kufuneka siqaphele ukuba injongo yeVangeli ayikukwenza ibhayografi epheleleyo yomlinganiswa, kodwa gxila kumyalezo awayefuna ukuhambisa hayis. Ke ngoko, Ibhayibhile ayithethi kangako ngobuntwana bakhe kuba ayihambelani.

Nangona kunjalo, abavangeli basishiya idatha ethile esivumela ukuba siphinde sihle kwakhona ukuba ubuntwana bukaYesu babunjani, apho wazalelwa khona nokuba loluphi uhlobo lwemfundo awayenayo.

Babunjani ubuntwana bukaYesu

Babunjani ubuntwana bukaYesu

Babunjani ubuntwana bukaYesu?

Ukuzalwa kunye neminyaka yokuqala

UYesu wazalelwa eBhetelehem yelakwaYuda. Ngokuqinisekileyo ngonyaka we-zero. Kukho ukungangqinelani ngokubhekisele kunyaka ngqo wokuzalwa kwakhe, nangona kunjalo, sinokukufumana ukuzalwa kwakhe kwiminyaka yokugqibela yolawulo luka UHerode.

Los Abazali bakaYesu, uMaria noJoséBahlala eNazarete, kodwa kwafuneka baye eBhetelehem ukuthobela umthetho kaKumkani uKesare Awugusto, owathi umthetho wobalo unyanzelisa umntu ngamnye ukuba abhalise kwisixeko sakhe.

Ngaloo minyaka, kwakulawula uKumkani uHerode Omkhulu. NgokweeVangeli, wathi akubona indlela amadoda azizilumko aseMpuma ahlekisa ngaye, wamisela isigwebo sentambo kubo bonke abantwana abangaphantsi kweminyaka emibini ubudala abahlala kwelakwaJuda, UYesu nabazali bakhe kwafuneka babalekele eYiputa. kunjalo, emva ukufa ukusuka kuHerode, usapho lwabuyela eNazarete. Apho uYesu wakhulela kwaye wayenobuntwana obuqhelekileyo njengaye nawuphi na umntwana wexesha lakhe. Wafunda kwizindlu zesikhungu kwaye wafunda urhwebo kuYise njengaye nawuphi na umntwana ongumYuda.

Wafa ke uHerode; sabonakala isithunywa seNkosi sibonakala ephupheni kuYosefu eYiputa sisithi,

Esithi, Vuka, umthabathe umntwana nonina, uye ezweni lakwaSirayeli; abafileyo ngabo bafuna ukufa komntwana.

Wavuka ke, wathabatha umntwana nonina, weza ezweni lakwaSirayeli.

Akuva ukuba uArkelawo ungukumkani kwelakwaYuda esikhundleni sikaHerode uyise, woyika ukuya khona; wathi ke, eyaliwe ngamaphupha, wahambela kwimimandla yelaseGalili.

Weza wahlala emzini ekuthiwa yiNazarete;

UMateyu 2: 19-23

I-Anecdote kaYesu eneminyaka eyi-12

Ekuphela kwe-anecdote esinokuyifumana kwimiboniso yebhayibhile UYesu xa wayeneminyaka eli-12 ubudala waya eYerusalem nabazali bakhe ukuya kubhiyozela iPasika. Xa abazali bakhe babuyela ekhaya, babengazi ukuba uYesu ushiywe ngasemva. Babecinga ukuba wayekunye nezinye izalamane zakhe. Emva kokufuna iintsuku ezintathu, bamfumana etempileni, emamele yaye ebuza imibuzo kubafundisi bomthetho.. Abazali bakhe bamkhalimela ngokungakhathali ngabo, kodwa wayiphendula lonto Waye endlwini kaYise. 

 

Minyaka le abazali bakaYesu babesiya kwitheko * lePasika eJerusalem. Xa wayeneminyaka elishumi elinambini ubudala, baya khona ngokwesiko. Emva komthendeleko, baqala uhambo lokubuya, kodwa usana olunguYesu lwaluseYerusalem, abazali balo bengaboni. Bacinga ukuba uphakathi kweqela labahambi, bathabatha uhambo losuku ngelixa bemkhangela phakathi kwezalamane nabahlobo. Bathe bengamfumani, babuyela eYerusalem, bemfuna. Emva kweentsuku ezintathu bamfumana etempileni, ehleli phakathi kwabafundisi, ebamamele ebabuza. Bonke ababemphulaphula bamangaliswa bubukrelekrele bakhe neempendulo zakhe. Bathi bakumbona abazali bakhe, bothuka.

"Nyana, kutheni uziphathe ngoluhlobo nathi?" Umama wakhe wamxelela. Uyabona, uyihlo nam besikufuna sinxunguphele!

"Kutheni babendifuna?" Beningazi na ukuba ndimelwe kukuba sendlwini kaBawo?

Kodwa bona babengayiqondi into ayithethayo.

ULuka 2: 41-50

 

Olona lwazi sinalo, ngaphandle kokuzalwa kwakhe kunye ne-anecdote esele siyixelile, yile UYesu wayengumntwana othobelayo owakhula ngobukhulu, ubulumko, nobabalo.

Wakhula umntwana, waya esomelela ngokomelela; wenza inkqubela ebulumkweni, kwaye ubabalo lukaThixo lahamba naye.

Lucas 2: 40

 

Wehla ke uYesu nabazali bakhe eNazarete, wahlala phantsi kwabo. Wamana ukuzigcina ke unina zonke ezo zinto entliziyweni yakhe. UYesu uqhubeke nokukhula ebulumkweni nasekukhuleni, kwaye ngakumbi nangakumbi wayonwabela inkoliseko kaThixo nabo bonke abantu.

ULuka 2: 51-52

Yiyiphi imfundo awayenayo uYesu?

Iimbekiselo ezimbalwa zobuntwana bakhe zisenza sicinge ukuba uYesu wayekwazi ukufunda isiHebhere kwaye wayezazi kakuhle izibhalo. Kusenokwenzeka ukuba wafumana imfundo esisiseko eyayifunyanwa ngabo bonke abantwana abangamaYuda yokufunda nokuqonda iLizwi likaThixo. Kodwa wayengenazo izifundo ezintle njengabanye oorabhi. Ubulumko bakhe buvela kubomi bakhe bokunxibelelana noThixo.

Waya eNazarete, apho wayekhulele khona, kwaye ngomnye uMgqibelo wangena endlwini yesikhungu, njengesiqhelo. Waphakama wafunda.

Lucas 4: 16

UYesu wayengumchweli, njengoyise. Inokuba yayinguJoseph owamfundisa lo msebenzi ngexesha lokufikisa kwakhe njengoko yayiqhelekile kwiintsapho zamaJuda zenkulungwane yokuqala.Ngapha koko, kunokwenzeka ukuba wayenonxibelelwano nezolimo, kuba imisebenzi yezolimo njengokuvuna ibandakanya yonke intsapho kunye noluntu.

La imfundo yokuziphatha kaYesu mhlawumbi uxanduva lwabazali. Indima yabazali yayikukufundisa abantwana babo indlela yokuziphatha ngokuchanekileyo kunye nokusebenzisa imigaqo kaThixo kubomi babo bemihla ngemihla.

Ngaba uYesu wenza imimangaliso ebuntwaneni bakho?

Akukho yesu akazange enze imimangaliso ebuntwaneni bakhe. I ummangaliso wokuqala likaYesu lalikho nini ajike amanzi aba yiwayini, emva kokubhaptizwa kwakhe, xa wayeneminyaka emalunga nama-30 ubudala. Ubuntwana bukaYesu babuqhelekile, njengaye nawuphi na umntwana welo xesha.

Oku kuqaleka kwemiqondiso wakwenza uYesu eKana yelaseGalili; Wabubonakalalisa ubuqaqawuli bakhe; bakholwa kuye abafundi bakhe.

Yohane 2: 11

Izalamane zikaYesu zamangaliswa xa zambona eshumayela kwaye esenza imimangaliso. Ngokucacileyo, Babengenasizathu sakukrokrela ukuba unguMesiya. Ukuba wayenze imimangaliso njengomntwana, ngekungekho mntu ubemangalisiwe kulungiselelo lwakhe.

Kwakufika uMgqibelo, wafundisa endlwini yesikhungu.

"Wazithatha phi izinto ezinje?" Into eninzi yabo bamvayo isitsho ngokumangaliswa. Bubulumko buni na obu ubunikiweyo? Ichazwa njani le mimangaliso ivela ezandleni zakhe? Ngaba akangomchweli, unyana kaMariya nomntakwabo Yakobi, uYosefu, uYudas noSimon? Abakho na oodade wenu apha kuthi?

UMarko 6: 2-3

Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku likuncedile ukuba uqonde babunjani ubuntwana bukaYesu. Ukuba ngoku ufuna ukwazi ifayile ye- Isizathu sokuba uYuda angcatshe uYesu, Sicebisa ukuba uqhubeke ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.