UMthandazo kaGeorge oNgcwele. UGeorge oMkhuluwa waziwa njengengcwele ngubani Ikhusela nxamnye nomona, iliso elingendawo nokuqunjelwa. Ukuze ube nokukhuselwa yonke imihla, yitsho ngalo mthandazo yonke imihla kwaye xa uziva usengozini yamandla amabi. Uya kukunceda kakhulu!

UMthandazo kaGeorge oNgcwele

“Ndiza kuhamba ndinxibe kwaye ndixhobile ngezixhobo zase-St George, ukuze iintshaba zam ezinyawo zingafikeleli kum, ukuze izandla zam zingandibambisi, ukuba amehlo am angandiboni, nokungabikho zingcingeni zinokundenzakalisa.
Imipu engafikeleliyo umzimba wam, imikhonto nemikhonto ziyephuka ngaphandle komzimba wam ndichukumisile, iintambo kunye nemixokelelwane yaqhekezwa ngaphandle kokuzibopha komzimba wam.
Yesu Krestu ndikhusele kwaye undikhusele ngamandla akho angcwele nangcwele, Ntombi yaseNazarete, ndifihle ngengubo yakho engcwele nengcwele, ndikhusele kuzo zonke iintlungu zam nokubandezeleka kwam, Thixo, ngenceba yakho. kwaye namandla amakhulu, yiba ngumkhuseli wam kububi kunye nentshutshiso yeentshaba zam.
Saint George ozukileyo, egameni likaThixo, wandise ikhaka lakho nezixhobo ezinamandla kum, undikhusele ngamandla akho nobukhulu bakho, kwaye ngamana iintshaba zam zingathobela kwaye zithobele phantsi kweenyawo zomkhweli wehashe othembekileyo. ke wena ume ngamandla kaThixo, uYesu kunye ne-phalanx yoMoya oyiNgcwele oyiNgcwele.
USanta George Rogai kuthi «.

Ukuphucula ngakumbi i ukhuseleko, thabatha umfanekiso weSt. George kwisipaji sakho okanye ube nomfanekiso omncinci kwisibingelelo sakho ekhaya. Ukuba uthanda, khanyisa ikhandlela laseGeorge oGodukayo uze uthi esi sivakalisi silandelayo:

“Uzukiswa oGeorge ogqibeleleyo, ngenxa yemfanelo yakho, nangokomelela kwakho, ngenxa yokholo olukhulu kwiNkosi yethu uYesu Kristu, kuThixo, umiselwe, ungumkhuseli wabo bonke abo baphendukela kuwe, abafuna ukhuseleko lwakho, beze kundinceda wena Ubizo lukaThixo endisenzela lona ngoku. (Cela lo mnqweno ulapha) Saint George, ndikunika eli khandlela kwaye ndiyakucela, ndikhusele, ndikhusele kwaye undikhokelele kuzo zonke iindlela zam, ngovuyo, uxolo nosindiso, ukuze ndidlule ngokukhawuleza kukhuseleko lwakho. Ndiyanibulisa. Amen

Funda kwakhona: