Umthandazo wobusuku bokusebenzelana nemimoya. Gqibezela usuku ngokubulela ngako konke enkosi ukuba ulufezile ucelomngeni osele ujongene nalo kwaye uhlale uphilile yeyona ndlela yokufumana uxolo ukuze ulale. Eyona ndlela ingcono yokwenza oku kukwenza umthandazo wobusuku.

Kwi "Ixesha lokulala," nguAllan Kardec, ucacisa ukuba umntu wanikwa ubuthongo ukuze alungise amandla emvelo. Nangona kunjalo, uMoya akufuneki uphumle. Ke, njengokuba umzimba ufumana amandla awo, uMoya uya "kuphila" phakathi kweminye imimoya.

Kule ntlanganiso, uMoya uphulaphula iingcebiso kunye nemibono leyo eminye imimoya ikunika yona. Xa bevuka, baphinda babone njenge-intuition emntwini

Nangona kunjalo, ngokutsho kukaKardec, eminye imimoya ayisoloko iyonwabela le yure yenkululeko kangangoko kunokwenzeka. Endaweni yokuhlangana nemimoya elungileyo, jonga imimoya engendawo.

Umthandazo wobusuku bokusebenzelana nemimoya

Yiyo loo nto umthandazo wobusuku bobusuku ubalulekile. Ngaye, ubeka iingcinga zakho kuThixo kwaye ucele ingcebiso yemimoya elungileyo, ukuze badibane noMoya wakho ngalo mzuzu wenkululeko.

Xa oku kusenzeka, xa uvuka, wena Uya kuziva unamandla ngokuchasene nobubi kunye ne-braver ebusweni beenkxwaleko.

Kwakhona, ngaphandle kwamadabi awayejamelana nawo emini, Ukuthetha noThixo ebusuku kuyaluvuselela ukholo lwakho namandla akho ukujongana nemini elandelayo.

Ukuthandaza omnye wemithandazo emi-6 esizisa mihla le kuyakutshintsha ubomi bakho. Thatha uvavanyo!

1) Imimoya yasebusuku uMthandazo

"Mimoya ethandekayo, iingelosi ezigada abo, ngemvume kaThixo, ngenceba yabo engenasiphelo, abagada amadoda, abakhuseli bethu kwizilingo zobomi basemhlabeni.

Siphe amandla, isibindi kunye nokuyeka emsebenzini; Sivuselele konke okulungileyo, usikhusele kwicala lobubi; Ngamana impembelelo yakho yobubele ingasebenza kuwo wonke umphefumlo; Senze sivakalelwe kukuba umhlobo ozinikeleyo ukunye nathi, ukuba uyakubona ukubandezeleka kwethu, abelane nathi ngovuyo.

Bayibenjalo!"

2) Umphefumlo wokuthandazela ukulala

“Nkosi yam, phambi kokuba ndilale, ndiwuphakamisa lo mthandazo. Ndicela iNkosi ukuba ibasikelele bonke abalele, nabo abaleleyo, abo balala mva nje; kwanabo balala ebusuku basebenze kwaye baxhase iintsapho zabo; Basikelele bonke, banike ubusuku obuhle bokuphumla, ukuthula, uxolo nentuthuzelo.

Sikelela iphupha losapho lwam, abazali, abantakwethu, abantwana kunye nazo zonke ezinye izalamane, abahlobo bam, kwaye lisikelele iphupha lam. Khusela ubomi bethu ngelixa silele, usikhathalele. Ungavumeli nantoni na embi ukuba isifikele, isinike ukuphumla nokuba noxolo.

Kwaye ukuba ngelixa silele, iNkosi ingalungiselela usuku olulandelayo ukuba lusikelele, lugcwele amaxesha amnandi, uvuyo kunye nemvisiswano.

Mamela nayo yonke imithandazo ephakanyiswayo ngeli xesha unike neenkcukacha zokuba abantu abaninzi bayalila ngoku.

INkosi iyazazi iimfuno zethu kunye namaphupha ethu, ndiyakholelwa ekuthembekeni kwakho okungasivumeli ukuba siphulukane nezinto ezifuneka mihla le, nokuba singazalisekisi izithembiso asithembise zona.

Enkosi nkosi yam. Amen.

3) Umthandazo wobusuku bokukhanya okukhanyayo

“Nkosi, ndinike bonke ubulumko obufunekayo ukuze ndijongane nazo zonke iingxaki zam kwaye ndizilibale ngexesha elifanelekileyo ukuze ndilale kakuhle ebusuku.

Ndinike amandla enkululeko yokundikhulula kuzo zonke izinto endithintelayo ekucingeni ngezinto ezintle ebomini kunye namathuba amahle eli lizwe andinike wona.

Sebenzisa izandla zakho ukusikelela umzimba wam wonke kunye nomphefumlo wam, ukundinika ukuphumla kunye novuyo oluncinci.

Yenza ubusuku bam bube ngcono ngamandla akho onke nangawo onke amandla akho okugcina uxolo.

Amen.

4) Umthandazo wokulala

“Umphefumlo wam uya kudibana okomzuzwana kunye nabanye oomoya. Ngamana abo balungileyo bangandinceda ngengcebiso zabo. Ingelosi yam yokugada, yenza, phezu kokuvuka, ugcine umbono ohleli kwaye usempilweni kubo.

I-5) Umthandazo wokusebenzelana nemimoya ebusuku

"Mnumzana! Ngoku xa ndilungiselela umzimba wam wonke oseleyo, ndiyathandaza ukuba ndihlale ndikhuselekile, Owu wethu!
Ngamana umoya wam okhululekileyo, ngexesha lokulala uphumle, udibane nemimoya elungileyo kwaye uyandixhasa kwaye undiyalile.

Ewe, Nkosi, omnye umzalwana odukayo usondela kum, makasiwe kwisibane sokukhanya ukuba asindiswe ngothando.

Ndiyanikhunga, Thixo wam, ukuba ngeli thuba lenkululeko yethutyana umoya wam unokufumana kunye nokwabelana namaxesha amnandi kunye nabo.

Vumela, Owu Nkosi, ukuba ingelosi yam yokugada kunye nemimoya ekhuselayo ize kum kwaye indizisele ukukhanya, uxolo nokukhanya.

Kwaye ukuba, xa ndivusa umzimba wam wenyama, umoya wam ugcina iinkumbulo zeemfundiso ezifunyenwe kunye nabaxhamli bokomoya, ndizibeka ebomini babo bemihla ngemihla!

Bayibenjalo!"

I-6) Umthandazo wokomoya wokuthoba ingqondo kwaye ulale kakuhle

Zonke izinto emhlabeni ziyenzeka ...
Imihla yenkathazo iya kudlula ...
Iintsuku zobukrakra nobulolo ziya kudlula ...

Intlungu kunye neenyembezi ziya kudlula.
Ukuphazamiseka okusenza sikhale ...
Ngenye imini ziya kudlula.
Ukulangazelela isithandwa esisekude kuyadlula.

Iintsuku zosizi ...
Iintsuku zolonwabo ...

Ezi zizifundo eziyimfuneko ezenzeka eMhlabeni, zishiya amava aqokelelene kumoya wokungafi.

Ukuba namhlanje lolunye lwezo ntsuku zikrakra kuthi, masiyeke okomzuzwana.

Masiphakamise iingcinga zethu ngaphezulu, kwaye sifune ilizwi elithambileyo likaMama onothando ukuba asixelele ngothando: oku kuyakwenzeka kwakhona.

Kwaye masiqiniseke, kuba ubunzima sele boyisile, ukuba akukho monakalo uhlala ngonaphakade.

Isijikelezi-langa somhlaba, esifana nenqanawa enkulu, ngamanye amaxesha kubonakala ngathi siyawa ebusweni buphazamiseko lwamaza amakhulu.

Kodwa oku kuyakugqitha, kuba u Yesu uhamba phambili kule Nau, kwaye uyaqhubeka nokujonga ngokuzolileyo kwabo baqinisekileyo ukuba ukungonwabi kuyinxalenye yendlela yobuntu, kwaye ngenye imini iyakudlula ...

Uyazi ukuba umhlaba uya kufikelela kwizibuko elikhuselekileyo, kuba lelo lixesha lakhe.

Ke, masiyenze indima yethu ngokusemandleni ethu ngaphandle kokuphela, kwaye sithembele kuThixo, sonwabela umzuzwana ngamnye, yonke iminithi leyo, ngokuqinisekileyo… nayo iya kudlula… »

Yonke into iyenzeka ... ngaphandle koThixo!
Kwanele!

Ukuba kunye ne ukusebenzelana nemimoya ebusuku Usenengxaki enkulu yokulala, ukongeza kudibana nodokotela, kuyonwabisa ukufumana indlela, angakunika uxolo lwengqondo oludingayo.