Umthandazo wokuphelisa amandla amabi. Kubomi bethu bemihla ngemihla siphila nabantu abaninzi abohlukeneyo kwaye asisoloko sisazi kakuhle, nokuba kusemsebenzini, kwindawo yokuzivocavoca, eyunivesithi okanye nokuba ngaphakathi kwamakhaya ethu, kwimeko yababoneleli beenkonzo. Kwaye nangaphandle kokungazi kwethu, ezinye zazo zinokushiya amandla amabi ngaphakathi kwethu nakwiindawo esisebenza kuzo. Ezi zinto zinamandla zinokusenzakalisa ekusebenzeni kwethu ngobungcali, kulwalamano lwethu nabanye kwimpilo yethu. Ke indlela elungileyo yokujongana nale meko kwaye ukungabinakuphenjelelwa kobu budlelwane kukwenza umthandazo ukuze ususe amandla amabi.

Umthandazo wokuphelisa amandla amabi

Khumbula ukuba kwezinye iimeko singazingcolisa ngokwaso kunye nendawo esihlala kuyo ngamandla angalunganga. Oku kwenzeka xa sikhalaza ngalo lonke ixesha, sithetha amazwi amabi okanye xa sisilwa nabantu abasingqongileyo. Ke ukongeza kwi thandaza ukuphepha amandla amabi, kubalulekile ukuba siphonononge kwakhona izimo zethu zengqondo.

Umthandazo wokuthintela amandla amabi kunye nezinye izinto onokukhetha kuzo imihla ngemihla.

Umthandazo wokuphelisa amandla amabi

“Egameni loThixo uSomandla, ngamana imimoya engendawo ingemka kum kwaye okuhle kungandikhusela! Imimoya engendawo, ekhuthaza abantu ngeengcinga ezimbi; Inkohliso, kunye namaxoki, abakhohlisa; Imimoya ehlekisayo, edlala ngokunyaniseka kwayo, ibatyhalele kude nangawo onke amandla omphefumlo wam kwaye ndivale iindlebe zam kwiziphakamiso zabo, kodwa ndicenga inceba kaThixo.
Imimoya elungileyo endixhasa ngesisa, ndinike amandla ukumelana nempembelelo yoomoya abakhohlakeleyo kunye nezibane eziyimfuneko ukuze bangakhohliswa ngamaqhinga abo. Ndigcine ekhukhumeni nasezintweni ezingento; Phuma entliziyweni yam umona, intiyo, ubundlobongela kunye nazo zonke iimvakalelo ngokuchasene nothando, ezivulekileyo iminyango emininzi kwimimoya emdaka. Bayibenjalo! Enkosi Thixo!"

Ukongeza kumthandazo wokuphelisa amandla amabi, zikho ezinye iindlela zokuphelisa amandla kunye nokuzisa izinto ezilungileyo:

Umthandazo wokucoca umzimba kunye nomphefumlo

“Ngegama likaYesu, uMoya oyiNgcwele kaThixo uhleli kum. Ubomi bukaThixo buqukuqela buye kum njengomthombo wamanzi aphilayo, acocekileyo kwaye acocayo. Ke ngoko, lonke usizi, usizi kunye nokungacoceki komzimba wam, umphefumlo wam, ingqondo yam, umoya wam kunye nomoya wam ziyagxothwa kunye nomoya ophumayo kunye nazo zonke izinto ezimbi zekarmic ziyasuswa kubomi bam. zaza zaba ziintsikelelo.
Zonke iintlungu, usizi, ukungacoceki kunye nekarma yobomi bam iphelele. Umzimba wam, umphefumlo wam, ingqondo yam, Intliziyo yam kunye nomoya wam uphilile ngokupheleleyo; Bazolile kakhulu, bazolile, bacocekile, bakhululekile kwaye bakulungele ukufumana ukukhokelwa nguThixo. Ukholo lwam luyakhula kwaye lugqitywe kukukhanya kobuThixo.
Uthixo wam nguyise! Ngegama likaYesu, Guqula ubuntu bam, undenze umntu ongcono ebantwini, undenze ndiqonde ezam iimvakalelo kunye neemvakalelo zabanye.
Uthixo wam nguyise! Beka abantu abalungileyo yonke imihla kwindlela yam ukuze ndifunde endikufunayo kwaye ndide ndifundise endikufundileyo.
Uthixo wam nguyise! Ngegama likaYesu, yenza ipani nam. Ndixhase ukuze ndikwazi ukukuqonda, ukuze ndikwazi ukushumayela ivangeli kwaye ndikwazi ukwenza imisebenzi ekholisayo. Ndixhobise kuzo zonke iimeko kunye nobudlelwane, ukuze ndihlale ndiyazi into endimele ndiyenze kunye noko ndimelwe kukuthetha ukuze ndiphumelele iintsikelelo zam kunye noloyiso.

Amen.

Umthandazo wokuphelisa amandla amabi akujikelezile

“Bawo uSomandla, ndiyazi ukuba iNkosi nguThixo wothando, uxolo, uvuyo, ulonwabo, ngamafutshane, nguThixo wamandla. Kwaye ndiyazi ukuba ukukhanya akudibanisi nobumnyama, oko kukuthi: amandla amandla awadibani namandla amabi, ke, njengoko iVangeli ye-Saint Marko 16 isitsho, ngoku ndiyalela! Ngegama likaYesu Krestu! FUMANELA YAM NGEZO ZONKE IZIMANGO ZEMPAHLA, FUMANELA ISADADE, IXESHA, IJEALOUS, TIE UP, RETURN! FUMANELA YAM YONKE UKUBA BONKE, BUZA KUFUNA IGAMA LIKAYESU KRISTU, FUMANANI NAMHLANJE! Bawo, ndikholelwa kulo mthandazo, nakwintoni na njengoko benditshilo, ndiyakuncoma kwaye ndiyabulela kuwe ngokuqiniseka kophumelele! Amen kwaye ndiyabulela kuThixo!