Umthandazo kuSan Marcos de León

Umthandazo kuSan Marcos de León. Yonke imithandazo inamandla, kodwa Umthandazo wokukhetha uphawu lwe-leon ukwenza ithambo, uthando, umsebenzi kunye nokukhankanywa kukhethekileyo kuba uSanta Marko wayekufutshane noYesu xa wayelapha emhlabeni.

IVangeli yeSan Marcos ibaluleke kakhulu kuba inenguqulelo yomqondo womntwana, njengoko wayenjalo uMarcos ngelo xesha, eyenza inguqulelo engenatyala kwaye igcwele iinyaniso ezichaphazela wonke umntu ohamba phakathi kwabo iileta. 

IVangeli yeSan Marcos ibaluleke kakhulu kuba inenguqulelo yomqondo womntwana, njengoko wayenjalo uMarcos ngelo xesha, eyenza inguqulelo engenatyala kwaye igcwele iinyaniso ezichaphazela wonke umntu ohamba phakathi kwabo iileta. 

Namhlanje, iSan Marcos ibe likhonkco elifanelekileyo lokubuza kuThixo zonke izicelo ezinamandla, nokuba kunzima kangakanani na.

UMark oNgcwele, umhlobo kaYesu, uba ngabahlobo babo bonke abagcina imfuno entliziyweni yabo nabadinga into eyenzelweyo ezulwini. 

Ngaba imithandazo eya kwi-Holy Mark kaLeon iyasebenza? 

Umthandazo kuSan Marcos de León

USan Marcos de León wayehlala esondele kuYesu Krestu, kungoko emcela ukuba aphumelele, kuba usithandazela phambi komhlobo wakhe.

Imithandazo kufuneka zenziwe ukusuka ezinzulwini zomphefumlo y ngokunyaniseka okunokwenzeka, khumbula ukuba sicela umangaliso okanye imeko ukuba isonjululwe, yiyo loo nto kufuneka ucele ngokucacileyo ukuba yintoni efunekayo.

Ngomthandazo kwiNgcwele kaMark kaLeon iyafana. Kufuneka ukholo.

USanta Maros uyazi ukuba kunjani ukubona umhlobo wakhe esifa, uyazi ukuba kukuthini ukushumayela ilizwi likaThixo xa etshutshiswa, waba nosizi nosizi, uloyiko lokungaziwa kunye nazo zonke iimbandezelo ezinokubakho.

Inokukunomdla:  Imithandazo yobhaptizo

Yiyo loo nto Xa usenza isicelo akuthathi xesha lide ukuphendula, kuba uyayazi into enokubakho apha emhlabeni kwaye ngoku ngumlingani wethu ezulwini. 

Amandla akhe angenamda, Nemisebenzi yakhe engenakubalwa. Kukho amawaka abantu abanokunika ubungqina bamandla abo, yiyo loo nto ke imithandazo ISan Marcos de León iyasebenza.

Umthandazo oya kuMark oNgcwele kaLeon wokuthoba umntu 

San Marcos de León wena owaphatha ilizwi likaKrestu el mundo uwuve umthandazo wam.

Ngamana amandla akho nokuzimisela kwakho kungafezekisa ubulungisa kwaye kwanga iintshaba zam zingawela boyisiwe phambi kweSan Marcos elungileyo, nge amandla weNgonyama kunye namandla akhe okulawula benza abantu abafuna ukundenza kakubi baguqe phambi koThixo batshintshe iingqondo zabo.

Ndithintele wena oye wancama ubomi bakho ukuze wenze ilizwi lePhezukonke iNkosi laziwe kwaye uthobele isicelo sam ...

(Senza isicelo)

Andifuni ububi kuye, kuphela ukuba batshintshe abo bandenzile kwaye bandenzakalise, ukuze babuyele kum ngendlela enobubele.

Ngamana uthando aloyisa ububi kwaye ubomi bam bube yindawo yoxolo. Yonke le nto ndiyicela ngegama likaYesu Krestu iNkosi yethu kwaye ndicela undimamele.

Amen.

Imithandazo inokwenziwa nangasiphi na isizathu kwaye akukho namnye unokuzingca kwaye engaphezulu okanye engabalulekanga komnye.

Bonke abantu badlula kwiimfuno kwaye kufuneka singenelele ngaphambi kwezulu ukuze sifumane into esiyifunayo.

El cela ukutshintsha  Umntu, amaxesha amaninzi, yinto yobomi okanye yokufa.

Ingasetyenziswa ngeendlela ezininzi, ezinje emsebenzini, ikhaya, kunye nesihlobo o ngumhlobo Molweni.

Ngalo mthandazo musa ukufuna ukunyanzela okanye ukuhambisa intando yabanye abantu kodwa ukwazi ukukholisa kancinci ukuze ufikelele kwinjongo ezokwanela onke amaqela abandakanyekayo.

Umthandazo weSan Marcos de León wothando olungenakwenzeka

Usikelele uMarko oMkhuluwa kaLeon, wena owenza konke kungenakwenzeka, othambisa inamba nengonyama. Yenza (igama lomntu) uqaphele iimvakalelo zam, uthando lwam, idini lam.

Ndiyanibongoza ukuba intliziyo yenu engenambulelo yonakaliswe luthando lothando. Xa uvuka kubuvuvu bakho, ndifuna ukuba ucinga ngam.

Owu, San Marcos de León, wena owatyhileyo wakwazi ukukhupha irhamncwa elinamandla, ke ndiyakucela ke, ukuba lo mthetheleli wam undimamele, uyeza, makungabikho namnye umnqandayo, myeke owam Iindlela zothando ziyahlangana nezakho, ukuba undithanda ngamandla am ndikuthandayo.

Kwiingcinga eziku (igama lomntu) ndiza kuwe, Marko oMhle, ukuze amaphupha akho namaphupha akho ubekhona egameni likaThixo kwaye ngam, uthando lwakho malubhekiswe ngqo entliziyweni yam, mandibe khona kwiingcamango zakho .

Ndincedise ekuphiliseni le ntliziyo ikhathazwa kukungakhathali kwakho kwaye yenza konke ukubandezeleka kwam kuguqulwe kuthando olubuyiselweyo.

Amen.

Kuhlala kuyimfuneko ukuthandaza ngomthandazo San Marcos de León yothando.

Inokukunomdla:  Umthandazo kuSanta Nicholas waseBari

Uthando sesinye sezizathu ezenza ukuba uluntu luphela lube nokunxibelelana rhoqo nezulu.

Ewe ungaphindiswa yintoni ubunzima obuthile buyadlula nesi sibini imithandazo yothando ISan Marcos de León inamandla.

Kolu luhlobo lwezicelo umntu kufuneka athethe ngokunyaniseka. Khumbula ukuba sithetha nomntu osokola apha emhlabeni bonke obu bunzima kwaye yiyo loo nto esiya kusiqonda kakuhle. 

Xa usenza umthandazo ngokuthandabuza amandla amabi akhutshiweyo akwenzi ukuba umthandazo ungakhuphuki, yiyo loo nto kufuneka ubuzwe ngokholo, uqinisekile ukuba umdali wazo zonke izinto uya kuvuma ukusinceda, engalambanga ixesha esilityala sithandaza.

Ukuthandaza ngaphandle kokholo kufana nokungenzi nto kwaye xa ulangazelela isicelo esihambelana nothando, ukholo luyimfihlo eyonceda yonke into isonjululwe ngokukhawuleza. 

Umthandazo kaMark oNgcwele kaLeon ngomsebenzi 

Ndilapha, O San Marcos de León, ukuba ndikukhonze ngokuthobeka!

Ukusondela kule nto ubuyithetha; Ukudumisa ngobubele bakho obungenasiphelo.

Njengomntu ozinikeleyo othembekileyo, bendihlala ndikhonza ngokufanelekileyo uyilo lukaThixo, kwaye umoya wam womelezwa zizibhalo ezingcwele.

Yiyo loo nto, mvangeli othandekayo, ndiyakucela namhlanje ukuba undinike olo ncedo sele usazi ...

(Thetha ububele ngokunxulumene nomsebenzi)

Uyazi ukuba kunye naye ndifuna kuphela okulungileyo okwam kunye nokwam kwaye ndinqwenela ukusondela eNkosini. Ndiyazi ukuba ndiza kuviwa kuba ...

Nenceba kuphela.

Amen.

Buza iSan Marcos de León kwinto enento yokwenza nobomi bethu bokusebenza Yinjongo yokubaluleka kokwenyani.

Inokukunomdla:  Umthandazo kwiNtombi yeGuadalupe

Indawo yethu yokusebenza yindawo yethu yekhaya yesibini kuba zininzi iiyure esizichitha apho, yiyo loo nto amaxesha ngamaxesha kukho iimeko apho singenakwenza nto ngaphandle kokuphakamisa umthandazo kunye nokholo lokuba zizisombululo.

Lo mthandazo ungakhokelela emsebenzini apho besilinde khona ixesha elithile okanye usombulule nasiphi na isiphazamiso esithintela umsebenzi wethu ukuba ungahambi kakuhle, nasiphi na isicelo somsebenzi onokuthi ucelwe kwiSan Marcos kwaye uya kukunceda.

Umthandazo uze | uthando

Emagameni kaThixo ndiyanibongoza, moya wolawulo-moya weSt. Ngonyama.

Ndenza lo mthandazo kuSan Marcos de León, yiza, yiza, ndiyakucebisa ukuba undincede uqonde ezi mvakalelo zintlanu.

Ingcinga, ityala, kunye nentando (igama lomntu) Andikwazi kutya okanye ukulala, andikwazi ukusela okanye ukuhamba.

Ngamana iingcinga zakhe zingabekwa kum kuphela ade abe phantsi kweenyawo zam aze kuma kwindawo enomgangatho ofanelekileyo ukuba andenze ndiguquke kwaye Undithobile Undiphatha ngembeko esifaneleyo sonke.

Nge-2 ndiyakubona, nge-3 ndiyakubopha, igazi endiliphuphayo kunye nentliziyo endikunika amehlo am angaboni kwaye intando yam yeyakho Ke makube njalo.

Amen.

Sifuna ukugqiba inqaku lethu ngomthandazo kuSan Marcos de León ukuba yiza uthando.

Ngumthandazo owomeleleyo kwaye owaziwayo.

Kuyathandazwa eSt I-San cipriano.

Eminye imibuzo:

 

Fumana Indlela Yokwenza
Fumana iNucleus
Iinkqubo zeSpanish kunye nesiLatini
Ukongezwa