[ad_1]

Enye yeengcwele ezaziwayo zeCawa yama Katolika kwaye ayisiyonkolo kwaphela. Isazi semfundiso yenkolo esidumileyo kunye nomthunywa wevangeli, sisoloko sisinye sezona zinto ziphambili xa sithetha ngokuguqula kunye nobomi obunikezelwe kwinkonzo yezenkolo. Ngaba uyazi ukuba le ngcwele ndiyithetha ngantoni? Ke ngoku yazi Umthandazo weSt. Augustine kwaye ukwazi ukuguqukela kule ngcwele ngamaxesha enzima nengozi yokufa.

Yazi ukuba ngubani kwaye ungubani umthandazo weSt. Augustine

UAurelio Agustín wayengubhishopu wamaKristu. Wayehlala phakathi kwe-354 kunye ne-430 kwisixeko saseHippo, iphondo laseRoma e-Algeria, e-Afrika. Unyana womama ongumKristu, uSanta Monica, kunye notata ongumhedeni, wamkelwa ngenxa yokushumayela kwakhe ngokwenkolo nangokwenza kwakhe ubufundisi kunye nexesha lesithandi-sobulumko.

Izifundo zakhe zaziphawulekile ngokuzama ukubuyisana ukholo kunye nesizathu. Umbuzo osachaphazela iingqondo zenkolo ezininzi namhlanje ababona ukuba iinkolelo zabo ziyavavanywa ngexesha apho kufanelekileyo ukuqiqa ngaphandle kokuphenjelelwa yimfundiso.

Kwabaninzi, uthathwa njengoyena mbhali wezakwalizwi kwimbali yobuKristu. Imisebenzi yakhe ephambili ibandakanya ukuvuma, iSixeko sikaThixo, Imfundiso yobuKristu kunye kuBathathu Emnye. Yiyo loo nto umthandazo weSt. Augustine unamandla amakhulu.

Ibinzana elona lifikelela kwisishwankathelo somsebenzi wakhe wezakwalizwi kunye nethiyori yeemfundiso zonqulo yile: "Kufuneka uqonde ukukholwa kwaye ukholelwe ukuze uqonde."

Umthandazo weSt. Augustine wesityhilelo

Owona mthandazo waziwayo weSt. Augustine ebomini bakhe ubhekisa ekufumaneni isityhilelo. Ngokwenkcubeko yenkolo, yeyona ndlela ilungileyo yokubuza amazulu ukuba afumane ukukhanyisela iindlela anokuzilandela ngexesha lokuthandabuza, ukuphelelwa lithemba okanye ukuphelelwa lithemba malunga nokuba izigqibo ezizakwenziwa zichanekile na okanye hayi.

Ukongeza ekubeni ngumfundi wezakwalizwi kunye nomfundisi wezakwalizwi, umthandazo weSt. Augustine waqaqanjiswa lukholo lwenkxaso eyomeleleyo kwaye, ngenxa yoko, wavelisa imisebenzi emikhulu, enjengomthandazo ongezantsi, oya kumenza afumane ukutyhilwa kwaye akhanyisele indawo akuyo:

“Owu thixo wam! Ndisukele, ungafanelwe ziinceba zakho, kunye nelizwi lam liya kuhlala likuwe, ukuze uwazi umoya wam. Thixo ka-Abraham, uThixo kaIsake, uThixo kaJacob, Ndibabale, ndikuyalele iNgilosi yakho eNgcwele ukuba indincede, undikhusele ebubini ndibone ukumkhumbula kwakho ngenxa yakho.

Usikelelekile uGqirha Gabriel, Saint Raphael nabo bonke abangcwele belenkundla yasezulwini, bandincede kwaye bandinike ubabalo lokuba iintshaba zam, ezinokuthi nazo ziintshaba zikaThixo, azinakundenza ndibuva ububi bazo. Ndivukile, ndicinga ngoThixo, kwaye xa ndilele ndiphupha ubukhulu bakhe nemimangaliso yakhe.
Msindisi wehlabathi, musa ukundishiya, kuba undikhulule ebubini obukhulu, obuya kukufa esihogweni ugqibe umsebenzi wakho undinike ubabalo lwakho.

Ndiyakucela, Thixo wam! Ngamana ungandixhasa, Agios, Otheos, Ischiros, Athanatos, Eleison, Himas, Thixo oyiNgcwele, olomeleleyo, kaThixo ongafiyo, ndenzele inceba.
Umnqamlezo othandekayo kaYesu Krestu, ndisindise! Umnqamlezo kaKristu, ndisindise! Ubungakanani bukaKristu, ndisindise! Amen "

Umthandazo weSt. Augustine ngaphambi kokuba afe

Ngaba ukhona umzuzu othembekileyo nongathandabuzekiyo kunomzuzu osondeleyo ukufa? Nabani na oye wazibuza ukuba ingaba le iya kuba yimizuzu yakhe yokugqibela ebomini uyazi ukuba kuyothusa kangakanani ukungaqiniseki ukuba ayingomphefumlo wakhe wokugqibela eMhlabeni.

Ukutsho umthandazo weSt. Augustine, indlela ebesisondela ngayo ekuncwineni kwethu kokugqibela yayiphosakele, nto leyo evelise umthandazo onokuthi ubonwe njengombongo, ubuhle obuquka amagama akhe ngendlela eyahlukileyo yokuba ngubani osele ehambile okanye ngubani sele iza kudlulela phambili.

“Ukufa asiyonto.
Ndiwele nje kwelinye icala lendlela.
Ndim, ulapha.

Oko bendikuko kuwe, ndiya kuqhubeka ndikuko.
Ndinike igama owawusoloko undinika lona, ​​thetha nam njengesiqhelo.
Uhlala uhlala kuyo el mundo zezidalwa, ndihlala emhlabeni woMdali.

Sukusebenzisa ithoni ethoba isidima okanye elusizi, qhubeka uhleka kwinto eyenze ukuba sihleke kunye.
Ndithandaze, ndincume, ndicinge ngam. Ndithandazeleni
Malibizwe igama lam njengoko belisoloko likho, ngaphandle kokugxininisa.
Akukho mkhondo unesithunzi okanye ulusizi.

Ubomi buthetha yonke into ebisoloko isitsho, intambo ayinqunywanga.
Kutheni ndizophela ezingqondweni zakho ngoku ekubeni ndingekho phambi kwakho?
Andikho kude, ndiwela nje indlela ...
Amen!

Ukuba uyayithanda Umthandazo weSt. Augustine, ungathanda:

(umsebenzi (d, s, id) {
Ngaba js, fjs = d.getElementsByTagName (s) (0);
ukuba (d.getElementById (id)) {buyela;}
js = d.createElement (s); js.id = iid;
js.src = "https://connect.facebook.net/pt_BR/sdk.js";
fjs.parentNode.insertNgaphambi (js, fjs);
} (uxwebhu, 'script', 'facebook-jssdk'));

// iscript sokubhala ngaphezulu kweethegi ekwabelaneni nge-url
Isabelo somsebenziOverrideOGMeta (overrideUrl, overrideTitle, overrideDescription, overrideImage) {
FB.ui ({
indlela: 'share_open_graph',
Uhlobo_lwesenzo: 'og.sares',
isenzo_iipropathi: JSON.stringify ({
into: {
'og: url': ngaphezuluUrl,
'og: isihloko': ngaphezulu kwesihloko,
'og: inkcazo': ukubhala ngaphezuluInkcazo,
'og: umfanekiso': overrideImage
}
})
},
umsebenzi (impendulo) {
// Isenzo emva kwempendulo
});
}