Umthandazo onamandla woMoya oyiNgcwele wokuqinisa umoya, yenzelwe ukomeleza umoya kwaye yongeza ukholo. Ukucetyiswa kubo bonke abantu abafuna uxolo lwangaphakathi kwaye kufuneka babe kubudlelwane noThixo. Ngaba ufuna ukukhanya endleleni yakho? Ke Wazi lo mthandazo unamandla y funda indlela yokufumana ulungelelwano olungekhoyo ebomini bakho.

Umthandazo onamandla woMoya oyiNgcwele wokuqinisa umoya

La umthandazo woMoya oyiNgcwele Kuyaziwa, ke ngoko kukho iinguqulelo ezininzi zazo. Nokuba yeyabo bafuna ukuphumeza ubabalo okanye abo bafuna ukukhuselwa kwanabo bafuna ukufikelela Izipho zoMoya oyiNgcwele.

Ke, xa uthandaza kuMoya oyiNgcwele, kwenze ngokokholo kunye nokunyamezela, uthandaze mihla le ngezipho zakho zothando, uxolo noxolelo. Ngoku uyazi injongo yalo mthandazo, lixesha lokuba ubazi.

Umthandazo woMoya oyiNgcwele ukucela izipho ezisixhenxe

Sizahlulahlula umthandazo woMoya oyiNgcwele ngokwento oyifunayo. Kule meko, umthandazo ulungiselelwe abo bafuna ukufumana izipho zabo ezisixhenxe, ezinobulumko, ubukrelekrele, ingcebiso, ukomelela, isayensi, ukoyika uThixo, nobuThixo.

“Yiza, moya wobulumko! Ndiyayalile ntliziyo yam ukuze ndikwazi ukuqikelela kwaye ndithande iimpahla zasezulwini, ndizibeka phambi kwayo yonke impahla yomhlaba. Uzuko kuYise Yiza, moya wokuqonda! Khanyisa ingqondo yam, ukuze ndiqonde kwaye ndimkele zonke iimfihlakalo, kwaye ndikufanele ukufikelela kulwazi olupheleleyo lwaKho, uYise noNyana. Uzuko kuBawo.

Yiza, moya wengcebiso! Ndincede kuyo yonke imicimbi yobu bomi obungazinzanga, ndilunge kwizikhuthazo zakho kwaye usoloko undikhokelela kwindlela elungileyo yemithetho yaphezulu. Uzuko kuYise Yiza, moya wamandla! Yomeleze intliziyo yam kuko konke ukubandezeleka kunye nobunzima, kwaye unike umphefumlo wam isibindi sokumelana nazo zonke iintshaba zakho. Uzuko kuBawo.

Yiza, moya wesayensi! Ndenze ndibone amampunge azo zonke izinto eziwileyo zeli hlabathi, ukuze ndizisebenzise kuphela kuzuko olukhulu nosindiso lomphefumlo wam. Uzuko kuYise Yiza, Moya wenceba! Yiza uphile entliziyweni yam kwaye uqubude kuthixo wenene nothando olungcwele lukaThixo. Uzuko kuYise «.

Umthandazo woMoya oyiNgcwele ukufuna uxolo lwangaphakathi

Lo Umthandazo woMoya oyiNgcwele ngowenzelwe abo bafuna uxolo lwangaphakathi nenkululeko.

“Owu Moya oyiNgcwele, ndibonise indlela ekhokelela kwiinjongo zam.

Wena, osinika isipho esingcwele sokulibala nokuxolelwa bonke ububi obenzelwe kum, ngokungalunganga kunye nenxalenye yombala wobomi bam.

Ngoku ndifuna ukubulela kwaye ndiqinisekise kwakhona ukuba andifuni ukumka, ukuba ndimncinci kuwe kwaye ukuba umncinci kum, ukuba kunye nawe ebuqaqawulini bakho bangonaphakade. Amen

Umthandazo kaMoya oyiNgcwele-Ukomeleza intliziyo

Nguwo owona mthandazo waziwa nguMoya oyiNgcwele, onokwenziwa kwabo banqwenela ukomeleza iintliziyo zabo.

“Yiza, moya wobulumko! Manya ngentliziyo yam, ukuze ndithande kwaye ndixabise impahla yasezulwini, kunye naphambi kwayo yonke impahla yasemhlabeni. Uzuko kuYise Yiza, moya wokuqonda! Khanyisa ingqondo yam, ukuze ndiqonde, ndimkele zonke iimfihlakalo kwaye ndifanele ukufikelela kulwazi lwakho olupheleleyo nolwakho, uYise noNyana. Uzuko kuBawo.

Yiza, moya wengcebiso! Ndincede kubo bonke obu bomi bungazinzanga, ndithobeke kwizikhuthazo zakho kwaye usoloko undikhokelela kwindlela elungileyo yemithetho yaphezulu. Uzuko kuYise Yiza, moya wamandla! Yomeleza intliziyo yam kuyo yonke into ephazamisayo kunye nobunzima, unike umphefumlo wam isibindi sokumelana nazo zonke iintshaba. Uzuko kuBawo.

Yiza, moya wesayensi! Ndize ndibone amampunge ayo yonke impahla ephelelwe lixesha yeli lizwe, ukuze ndingazisebenzisi, ngaphandle kobuqaqawuli bakho obukhulu kunye nosindiso lomphefumlo wam. Uzuko kuYise Yiza, moya wenceba! Yiza uphile entliziyweni yam kwaye uyithobele kwicala lokwenene kunye nothando olungcwele lukaThixo. Uzuko kuBawo.

Yiza, Moyike oyiNgcwele kaThixo! Dlulisa inyama yam ngentsikelelo yaKho, ukuze ndihlale ndibekhona kuThixo kwaye ndiphephe izinto ezingenantlonipho emehlweni obuKhulu baKhe obuNgcwele. Uzuko kuYise «.

Ngoku ukuba ufundile uMthandazo oyiNgcwele, bona kwakhona: