[ad_1]

UBhartholomew wayengomnye wabapostile bakaYesu Kristu abalishumi elinambini. Ukwabizwa ngokuba ngu-Natanael kwezinye iicatshulwa zebhayibhile, wazalelwa eGalili, kwisixeko saseKana.Kususela ebusaneni de abe mdala wayethandabuza, kodwa ngala mhla wadibana noYesu Krestu wayenokholo. Ngalo lonke ibali lobomi bakhe, Umthandazo weSt. Bartholomew Iqwalaselwa inamandla amakhulu.

Yonke imimangaliso eyayifunyanwa yingcwele yamnceda wasasaza uthando lukaKrestu. Kungoko ke waba ngumntu ozinikezele kunye nonqwenelekayo kwiCawa yamaKatolika. Ngokuyintloko, ngabantu abafuna ubabalo kunye nenkqubela. Yazi i Umthandazo onamandla weSanta Bartholomew kwaye wenze utshintsho olukhulu olulungileyo kubomi bakho.

Imbali yeSt. Bartholomew

EKhana, uBartholomew oselula wayenethuba lokungqina omnye wemimangaliso yokuqala yoNyana kaThixo, xa "kuMtshato waseKana" wajika amanzi aba yiwayini. Nangona kunjalo, wayengazi ukuba lo "nguMesiya," kwaye akazange acinge konke okuza kubakho kuhambo lwakhe lobuKristu.

Xa uYesu wayethetha okokuqala noYesu, uMesiya wathi kuye: "Nanko umSirayeli wokwenene, ekungekho kuhanahanisa kuye", uBartholomew wakhawuleza wambuza: "Undazelaphi?" Waphendula uYesu wathi: "Phambi kokuba uFilipu akubize, ndandikubona uphantsi komkhiwane." Ngeli xesha, waqonda ukuba le yayiyi-Master kwaye wayemazi ngokwenene.

Ukususela ngelo xesha, waba ngumlandeli nompostile kaYesu Krestu, wabona imimangaliso, eshumayela, kwaye efundisa. Ngomnye wemisebenzi emininzi kunye noYesu, wadibana noMama wethu. Wayekho ekuzalweni kwecawa ngePentekoste, xa uMoya oyiNgcwele wehla phezu kwabo bonke esenza abavangeli beendaba ezilungileyo kuzo zonke el mundo. Onke la mava amenze waduma kakhulu, ezisa amandla omthandazo ka-Saint Bartholomew kumandla amakhulu.

Umthandazo weSt. Bartholomew ukufumana isisa

U-Bartholomew oqaqambileyo, imodeli ephantsi yesidima kunye nembiza ecocekileyo yeempawu zeNkosi!
Khusela lo mkhonzi wakho uguqa ngamadolo ezinyaweni zakho kwaye ucela ukuba undibuze ngobubele etroneni yeNkosi.

ISt. Bartholomew isebenzisa bonke oovimba bokundikhusela kwiingozi ezindijikeleza mihla le!
Ndilahle ikhaka lakho elikhuselayo ngeenxa zonke kwaye undikhusele ekuzibandezeni kwam kunye nokungakhathali kwam kuThixo kunye nommelwane.

Saint Bartholomew, ndikhuthaze ukuba ndikuxelise kuzo zonke izenzo zam. Thulula umbulelo wakho kum ukuze ndikwazi ukukhangela ndibone uKrestu kwabanye kwaye ndisebenzele uzuko lwakho olukhulu ngakumbi.
Ndizuza ngobabalo oluvela kuThixo, kwaye ndiyabulela kakhulu kuba ndifuna uncedo ebomini bam.

Ndicenga uncedo lwakho olunamandla, ndizithembile ngethemba lokuba uyakuyiva imithandazo yam kwaye undenzele lo ubabalo olukhethekileyo kunye nobabalo endilubangayo ngamandla akho obubele kunye nobubele bakho, kwaye ngawo wonke umphefumlo wam ndicela undibabale ).
Nangona kunjalo, ubabalo lokusindiswa komphefumlo wam kunye nokuba ndiphile kwaye ndife njengomntwana kaThixo, ndifikelela ekuthandeni kothando lwakho kunye nolonwabo olungapheliyo.
Amen! »

Umthandazo ka-Bartholomew oyiNgcwele yokuChuma

“Saint Bartolomeyu, uyiNkosi yoMoya. Wena umrhuqayo emhlabeni obandayo. Nina basonga imithi kunye nemithi yesundu amandla zomoya wakho.
San Bartolomé, obaleza typhoons, iinkanyamba kunye nazo zonke iintlobo zesaqhwithi.

Saint Bartholomew, ophethe iinkanyamba, ukrazula kunye namandla amandla akho, ukutshayela kunye nokutshabalalisa, ukuhlwitha yonke into emendweni wakho. Ukunciphisa iintsalela apho amandla akho atshisayo. Ukufika rhoqo kwiindawo apho uThixo ufuna ukohlwaya khona, kuba umntu ngendalo ubungendawo, unokuzingca kwaye ulangazelela.

Wena, St. Bartholomew, ukhethwe nguThixo ukuba ugungqise kwaye wohlwaye iindawo ezo, ngendalo, kufuneka ubonise ngakumbi ubukho bukaThixo. Kuba umntu ekungazini kwakhe okungapheliyo, kunye nemihla ngemihla edlula nguThixo, alibale aze abe nguthixo kweli lizwe libandayo.

Saint Bartholomew, wakhethwa ukuba ubonise umntu ukuba amandla kaThixo asalawula kwiinkulungwane ezadlulayo kwaye xa umntu ebugatya ngokupheleleyo ubukho bakhe.

Wena, St. Bartholomew, ulilungu eliphethe ukubonisa umsindo weNkosi yehlabathi kwaye, njengoko waziwa kumacala omane omhlaba, phantsi komyalelo wamadutu neenkanyamba.

Ndicela ukuba uphathe emoyeni wakho bonke ububi, lonke ihlazo, lonke ubukhoboka kunye nokuxoka kweentshaba zam. Ngokuhlwa ngokuhlwa nangomso imini yonke. Makube njalo.
Amen!

Ngoku ukuba ufundile ukwenza Umthandazo weSt. Bartholomew kwaye sowuza kufumana ubabalo nenkqubela, wazi eminye imithandazo engakunika iintsikelelo ozinqwenelayo:

// iscript sokubhala ngaphezulu kweethegi ekwabelaneni nge-url
Isabelo somsebenziOverrideOGMeta (overrideUrl, overrideTitle, overrideDescription, overrideImage) {
FB.ui ({
indlela: 'share_open_graph',
Uhlobo_lwesenzo: 'og.sares',
isenzo_iipropathi: JSON.stringify ({
into: {
'og: url': ngaphezuluUrl,
'og: isihloko': ngaphezulu kwesihloko,
'og: inkcazo': ukubhala ngaphezuluInkcazo,
'og: umfanekiso': overrideImage
}
})
},
umsebenzi (impendulo) {
// Isenzo emva kwempendulo
});
}