[ad_1]

San Gabriel, un nombre que significa «Dios es mi protección», tiene pasajes muy importantes como mensajero de Dios en la historia del inkolo yamaKrestu. Primero anunció la venida de San Juan Bautista y luego fue a Nazaret para anunciar a María la venida de Jesús. Basado en esta importancia del santo ángel, un Umthandazo wengcwele uGabriel Inokuba namandla kakhulu.

UMthandazo kaGabriel oNgcwele

Umphathi weendaba ezilungileyo, utshintsho, ubulumko kunye nobukrelekrele.

Ingelosi enkulu yoBhengezo, izisa imiyalezo elungileyo kunye nethemba imihla ngemihla.

Ndenzele nesithunywa, sithetha kuphela amazwi nezenzo zokulunga kunye ne-positivism.

Ndinike umda weenjongo zam.

Uzuko uGabriyeli, sithandazele! Amen! »

Umthandazo weSt. Gabriel ukuba uvule iindlela

“NguGabriyeli oNgcwele, Ingelosi enkulu, wena waziwa njengabathwali beemfihlakalo zikaThixo, omiselwe abanyulwa bakho, thina bantwana bakaThixo sihlala sijonga umyalezo kaThixo. Ukuba ngokuzithandazela kwakhe ngamandla sifumana amazwi kunye nemiyalezo kaThixo ukuze, kunye noMariya, uMama wethu, sikwazi ukuzukisa nokudumisa iNkosi.

Ngamana nathi singalukhanyisa uthando lukaThixo kwabanye ngezenzo zethu ezingumzekelo. OoGabriyeli oyiNgcwele, sinike ubabalo lokumela ezi zicelo zilandelayo kuThixo uYise (yenza isicelo sakho) ngoYesu Krestu iNkosi yethu, kunye noMoya oyiNgcwele ngonaphakade kanaphakade.

Amen.

Umthandazo kwingelosi yeSan Gabriel

“Owu Ingelosi enkulu iNgelosi enguGabriyeli, ukubonakala kwakho phambi kweNtombikazi enguMariya waseNazarete kwazisa umhlaba, owawufakwe ebumnyameni, ekukhanyeni. Utsho ke kwiNtombi Enyulu; "UThixo akusindise, Mariya, uzele lubabalo, iNkosi inawe ... uNyana ozelwe kuwe uya kubizwa ngokuba nguNyana wOsenyangweni."

NguGabriel oNgcwele, sithethelele ngeNtombi esikelelekileyo, Umama kaYesu, Msindisi. Susa ubumnyama bokungakholelwa kunye nokunqula izithixo kwihlabathi. Ukukhanya kokholo kukhanya kuzo zonke iintliziyo. Nceda abantu abancinci ukuba baxelise iNenekazi lethu kwiimfanelo zokucoceka kunye nokuthobeka. Nika amandla kubo bonke abantu ngokuchasene nehambo embi nesono. San Gabriel! Ngamana ukukhanya komyalezo wakho uvakalise ukuhlangulwa koluntu kukhanyise umendo wam kwaye kukhokelele lonke uluntu ezulwini.

Saint Gabriel, sithandazele, amen. »

UMthandazo kaGabriel oNgcwele

“Wena, ngelosi yomntu yokwenyama, sithunywa esithembekileyo sikaThixo, vula iindlebe zethu ukuze sikwazi ukuthimba ezona ngcinga zithambileyo kunye nezicelo zobabalo ezivela kwentliziyo yeNkosi enobubele Sicela ukuba usoloko uhlala nathi ukuze, siliqonde kakuhle iLizwi LikaThixo kunye nenkuthazo yalo, sikwazi ukulithobela, sigcwalise ngokugqibeleleyo oko kufunwa nguThixo kuthi. Soloko usenza sifumaneke kwaye siphaphile. Kwanga iNkosi, xa ithe yafika, ingasifumani silale, kodwa silulamele ubizo lwayo!

Amen! »

Ukongeza kumthandazo weSt. Gabriel, jonga kwakhona:

fbq ('init', '1019438451578149');

fbq ('umkhondo', "Iphepha elibonakalayo");

[ad_2]