[ad_1]

Un UMthandazo weNkosi yethu Nguwo owona mthandazo waziwayo udumileyo nowaziwayo wamaKristu. Yafumana intsingiselo ngaphakathi kobuKristu ngokufundiswa kwabathembekileyo nguYesu Krestu uqobo, hayi ngomthandazo kuphela. Ezinye iingxelo zalo mzuzu zikwiVangeli kaMateyu kunye neVangeli kaLuka. Emva koko funda indlela obaluleke ngayo lo mthandazo.

Xa sicula okanye siphinda umthandazo woMthandazo weNkosi, sigxininisa izinto ezibalulekileyo, zibaluleke kakhulu kubuKrestu, bona:

  • Ukudumisa "Malingcwaliswe igama lakho";
  • Ungeniso: "Makwenzeke ukuthanda kwakho";
  • Isicelo sesibonelelo: Siphe namhla isonka sethu semihla ngemihla;
  • Isicelo sokuxolelwa: "Xolela izono zethu";
  • Ukukhutshwa koxolelo: Hayi indlela esibaxolela ngayo abo basonayo;
  • Isicelo sokhuseleko: “Ungasingenisi ekuhendweni, kodwa usihlangule ebubini.

Ngelixa uYesu wafundisa uMthandazo weNkosi

Ngokutsho kweBhayibhile, ukufundisa lo mthandazo woMthandazo weNkosi kwabathembekileyo kwakungeyonto icwangcisiweyo nguYesu. Sasivela kwisicelo esizenzekelayo somnye wabafundi bakhe owathi, “Nkosi, sifundise ukuthandaza, njengokuba noYohane umbhaptizi wabafundisayo abafundi bakhe,” yaye ekuphenduleni esi sicelo, uYesu wenza owona mthandazo ubalaseleyo ehlabathini.

Yathi: “Uya kuthandaza ngolu hlobo, Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho. Mabufike ubukumkani bakho, intando yakho yenziwe, njengasezulwini. Siphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla. Kwaye usixolele amatyala ethu, njengokuba nathi sibaxolela abo banamatyala kuthi; Kwaye masingangeni ekuhendweni; kodwa sihlangule ebubini; Kuba bobakho ubukumkani, namandla, nozuko, ngonaphakade. Amen

Umthandazo kunye neenkolo zikatata wethu

Bambalwa abantu abaziyo, kodwa uMthandazo weNkosi awaziwa kakhulu kubuKatolika, kodwa ngokwahlukileyo. Phakathi kwabakholelwa kwizinto zokomoya, umzekelo, kukwangumthandazo othandwayo kakhulu kwaye kwenziwa rhoqo, kodwa kukho utshintsho olunjalo kwisicatshulwa. Kwaye kwenzeka okufanayo kwiCawa yama-Orthodox yama-Orthodox, iCawa yama-Anglican neCawa yamaProtestanti.

Umthandazo woBawo wethu

"Bawo wethu osezulwini,
Malingcwaliswe igama lakho.
Mabufike kuthi ubukumkani bakho.
Intando yakho mayenziwe,
Emhlabeni njengasezulwini.
Siphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla.
Xolela izono zethu,
Kanye njengokuba nathi sibaxolela abo basonileyo.
Kwaye masingangeni ekuhendweni
Kodwa sihlangule ebubini.
Amen.

Umthandazo katata wethu kuhlobo lokomoya

“Bawo wethu, osezulwini, ukukhanya ukukhanya kwelanga.
Utata wabo bonke ababandezelekileyo kweli lizwe lokugculela;
Ungcwalisiwe, Nkosi, malifakwe igama lakho;
Oko kubonakaliswa kwindalo iphela;
Ikhonkco, uthando kunye nothando.
Yiza ezintliziyweni zethu;
Ubukumkani bakho bokulunga;
Uxolo nothando,
Kwindlela yokuhlangula;
Gcina umthetho wakho;
Ngubani ongathandabuziyo okanye owenza iimpazamo ezulwini, njengasemhlabeni wonke;
Yomzabalazo kunye nokubandezeleka.
Baphephe bonke abangendawo;
Siphe isonka sendlela;
Kwenziwe ukukhanya, eluthandweni;
Zesonka sokomoya; Sithethele, Nkosi yam;
Amatyala amnyama;
Ukusuka kwiipaseji ezinqabileyo;
Ubunyulu kunye nentlungu.
Sincede nathi;
Kwiimvakalelo zobuKristu;
Thanda abazalwana bethu;
Abo bahlala kude nokulunga.
Ngokhuseleko lukaYesu;
Sikhulule umphefumlo wethu kwimpazamo;
Malunga el mundo yokuthinjwa;
Kude kude ukukhanya kwakho. Yeyiphi icawa yakho efanelekileyo;
Yiba sisibingelelo sothando;
Apho kwenziwa khona intando;
Olothando lwakho…

Thatha ithuba lokuba ngoku azazi ezona ndlela zaziwayo zokwenza UMthandazo weNkosi yethuBona ezinye izivakalisi ezingezantsi:

// iscript sokubhala ngaphezulu kweethegi ekwabelaneni nge-url
Isabelo somsebenziOverrideOGMeta (overrideUrl, overrideTitle, overrideDescription, overrideImage) {
FB.ui ({
indlela: 'share_open_graph',
Uhlobo_lwesenzo: 'og.sares',
isenzo_iipropathi: JSON.stringify ({
into: {
'og: url': ngaphezuluUrl,
'og: isihloko': ngaphezulu kwesihloko,
'og: inkcazo': ukubhala ngaphezuluInkcazo,
'og: umfanekiso': overrideImage
}
})
},
umsebenzi (impendulo) {
// Isenzo emva kwempendulo
});
}

[ad_2]