Ukuthandazela izizathu ezingenakwenzeka. Inene uvile ukuba ukholo luyashukumisa iintaba. Kwaye ndikholelwe, kuyinyaniso! Kunzima njengoko imeko okanye umzuzwana ubonakala, uhlala kunokwenzeka ukufumana indlela yokuphuma. Kuyinto eqhelekileyo ukunganqweneleki xa kuvela imeko enzima kuba isisombululo ibonakala ngathi ayifiki. Ukuphela kokwenza ube ngumntu onomsindo kwaye ongathandekiyo, into ekungekho mntu ufuna ukuba yiyo. Kodwa ngoku uyazi umthandazo wezizathu ezingenakwenzeka kwaye ufumanise ukuba ungafezekisa njani yonke into oyifunayo.

Ukuthandazela izizathu ezingenakwenzeka

Ingxaki yakho iya kuconjululwa ngokukhawuleza xa usazi isivakalisi esingunobangela. Ukuyenza ngokholo ngokuqinisekileyo kuya kukunceda kweli xesha linzima.

Ukuthandazela izizathu ezingenakwenzeka kuhlala kuzisa izisombululo ezikhawulezayoKodwa kufuneka kubekho ukholo xa kuziwa ekukhokeleni into oyifunayo, nokuba ngumsebenzi okanye uncedo lwezezimali. Ke ngoko, thandaza le miqondiso ilandelayo ingenakwenzeka kwaye uzabalazele ukufikelela koko ukukunqwenelayo.

Umthandazo onamandla wezizathu ezingenakwenzeka

“Nkosi, phambi kobungqina obuninzi, okunika ukholo lwethu. Ndize ukuthandazela izizathu ezingenakwenzeka kuba ndinokholo lokuba iNkosi inguThixo ongenakwenzeka. Ke ngoku ndiyakucela ngegama likaYesu, yenza le ingenzeki ebomini bam! Owu, Thixo, owavula uLwandle oluBomvu, waziqhekeza udonga, wabulala iintsuku ezine, ngaphandle kwabafe umzimba lowo wabuya wahamba. Ndinesizathu esingenakwenzeka kwaye ndiyibeka ezandleni zakho, kwaye ngokholo lwam ndiyakholelwa ukuba esi sizathu saphumelela! Ngegama likaYesu Krestu! Vumela ububi obungena kwindlela baphume! Kwaye ngamana intsikelelo ingaze kum ngegama likaYesu Krestu! Amen

Umthandazo ongenakwenzeka wemimangaliso yesantya esikhawulezayo

Ukongeza kwisivakalisi esingaphambili sezizathu ezingenakwenzeka, siye sahlulahlanisa ezimbini ezingakumbi ukugcina ilangatye lokholo lwakho livutha, ukuze ufikelele kwisisombululo seengxaki zakho. Omnye wabo ngumthandazo oMiselweyo oMiselweyo ovela kumthandazo wezinto ezingenakwenzeka, sahlulahlula ezinye ezimbini ukugcina idangatye lokholo lwakho livutha, ukuze ufikelele kwisisombululo seengxaki zakho.

Ukuthandazela izizathu ezingenakwenzeka ze-Holy Expedition

"Lukhanyo lwam olungcwele olunobuzaza nobungxamisekileyo, ndincede ngeli xesha lokubandezeleka nokuphelelwa lithemba, ndithethelele kwiNkosi yethu uYesu Krestu. Uligorha elingcwele UyiNgcwele wabaxhwalekileyo. Nguwe oyiNgcwele wokuLangazelela, uyiNgcwele waBangxamisekileyo. Ndikhusele, ndincede, undinike amandla, isibindi kunye nokuqina. Fezekisa isicelo sam (yenza isicelo sakho apha). Ndincede ndoyise la maxesha anzima, ndikhusele kuyo nantoni na enokuthi indenzakalise, khusela usapho lwam, uphendule kwisicelo sam ngokungxamisekileyo. Ndinike uxolo ndathula. Ndiyabulela kubo bonke ubomi bam kwaye ndiya kuthatha igama lakho kubo bonke abanokholo. Ngcwele Expedite, sithandazele. Amen.

Umthandazo onamandla ngenxa yezizathu ezingenakwenzeka

“Nkosi, phambi kobungqina obuninzi obomeleza ukholo lwethu, ndiza kuthandazela izizathu ezingenakwenzeka kuba ndiyakholelwa ukuba unguThixo ongenakwenzeka. Ke ngoku ndiyakucela ngegama likaYesu, yenza le ingenzeki ebomini bam! Owu, Thixo, owavula uLwandle oluBomvu, waziqhekeza udonga, wabulala iintsuku ezine, ngaphandle kwabafe umzimba lowo wabuya. Ndinesizathu esingenakwenzeka kwaye ndiyibeka ezandleni zakho, kwaye ngokholo lwam ndiyakholelwa ukuba esi sizathu saphumelela! Ngegama likaYesu Krestu! Vumela ububi obungena kwindlela baphume! Kwaye ngamana intsikelelo ingaze kum ngegama likaYesu Krestu! Amen

Ngoku uyayazi Umthandazo wezizathu ezingenakwenzekaBona kwakhona: