Umthandazo wokuvula indlela. Ngamanye amaxesha, nokuba sizama kangakanani ukwenza izinto ngokuchanekileyo, kubonakala ngathi yonke into iyabambeka, akukho nto ihambahamba nokuba oko bekusele kuhla kuya kuwa. Ngaba unayo le mvakalelo? Ngoku, indlela elungileyo yokucoca amandla kunye nokususa okungathandekiyo kukwenza umthandazo wokuvula iindlela.

ISt. Peter inezitshixo zezulu kwaye inokukunceda ususe yonke imiqobo ezayo. Thetha nje lo mthandazo kuye.

Umthandazo wokuvula indlela- uMthandazo wamaZintlu amathathu oSanta Petros

«U-Saint Peter, iNkosana yabaPostile,
Igama lakho yayinguSimon owayenguYesu Krestu
wathuthela kuPeter ukuba
Ilitye apho iNkosi
Yakha itempile yokholo.

Ukutshintsha igama lakho ukuba yiNkosi
Ndikuphathise izitshixo ezintathu zemfihlo
Namandla ezulwini nasemhlabeni,
ndikuxelele:

«Uzahlula ntoni emhlabeni,
izakuvalwa ezulwini «.

NguPeter oyiNtloko, iNkosana yaBapostile,
isitshixo sokuqala yintsimbi
vula kwaye uvale iminyango
yobomi basemhlabeni.

Isitshixo sesibini isilivere,
vula kwaye uvale iminyango
zobulumko

Isitshixo sesithathu yigolide
vula kwaye uvale iminyango
wobomi banaphakade

Ngeyokuqala, vula umnyango
ulonwabo emhlabeni;
kunye neyesibini, vula umnyango
kwiveranda yesayensi yokomoya;
ngolwesithathu uvula iparadesi.

Sondela
iindlela zam ezimbi
ndaye ndavulela ezintle.

Ndicime emhlabeni ndinje
Ndisezulwini
Ngeqhosha lakho lesinyithi
Ndavula iminyango ebevala
phambi kwam
Ngeqhosha lakho lesilivere
khanyisa umoya wam ukuze
Ndibona okuhle kwaye kundigcina ebubini.

Ngeqhosha lakho legolide
Ndiya kuhla ndiye emasangweni entendelezo yasezulwini,
xa iNkosi ikhonzwa ifuna ukundibiza.
Into oyinqamlelayo emhlabeni iya kunqanyulwa ezulwini,
Yonke into oyibopha emhlabeni iya kubotshwa ezulwini.

Ozukileyo weSan Pedro
wena uyazi yonke imfihlakalo
ndisezulwini nasemhlabeni, ndive ukubizwa kwam
uphendule umthandazo endiwubhekisa kuwe.

Bayibenjalo!"

Thetha lo mthandazo ukuba uvule iindlela qho ebusuku kwaye emva koko cinga ngento ofuna ukuyiphumeza. Zive ukhuselekile kwaye uhambise iingxaki zakho kwindalo iphela. Ziya kutshabalala

Funda kwakhona: