[ad_1]

Ukholo akukho lula ukulugcina. Ngaphezulu nangaphezulu kweminyaka, inkolelo iba kuphela kwesikhokelo, njengoko kungekho bungqina bubambekayo. Yile ndlela uSanta Terezinha alifumana ngayo udumo lwakhe, ngenxa yokuzinikezela kwakhe kusana olunguYesu, umthandazo wakhe waba namandla kakhulu kwaye ufanelwe yingqwalaselo. Ke ukuba ufuna ukukhanya okanye ubabalo, yazi ngoku Umthandazo kaSanta Terezinhakwaye ufumane yonke into oyifunayo kakhulu.

Ibali lobomi bukaSanta Terezinha

Ngaphandle kodumo awayenalo ngomthandazo kaSanta Terezinha, wayenembali eshukumayo. Ukusukela ukuzalwa kwakhe nge-2 kaJanuwari, 1873, uSanta Terezinha wayegula kwaye engenamandla, kwaye abazali bakhe (uLouis noZélia) babenabo abantwana abasibhozo ngaphambi kwakhe: abane basweleka besebancinci, eshiya abo dade bobane bengcwele. . Kwiminyaka emine, uSanta Terezinha waswelekelwa ngunina, ke ke wajoyina udade wabo omdala, owathi xa wayeneminyaka elishumi wangena eCarmel, eyayibuhlungu kakhulu kuye.

USanta Terezinha wayenesifo esingaqondakaliyo, waqala ukungcangcazela, ukubona izinto ezingekhoyo kunye neanorexia, isifo awasichaza kumtyholi, kodwa ngeCawa yePentekoste, ejikelezwe ngoodade ababemthandazela, waphiliswa ngoncumo lukaMama wethu, yiyo loo nto ukuzinikela "kwiNtombi yoncumo."

Wenza umthendeleko wakhe wokuqala xa wayeneminyaka elishumi elinambini, isiganeko awathi wasidibanisa nothando lukaYesu. Nge-14, uguquko lwenzekile, nge-15 wafumana imvume kuPopu Leo yokungena eCarmel (wayevunyelwe ukungena kwiCarmelo nge-21). Sele e-Karmeli, wathabatha igama lika Teresinha del Niño nguYesu kunye nobuso obungcwele, ngoko ke Umthandazo kaSanta Terezinha Womelele kakhulu.

Kwimibhalo yakhe, uxela ngomnqweno wakhe wokuba ngumvangeli wasemazweni nokuhamba el mundo eshumayela iVangeli, kodwa ubizo lwakhe kuloo ndawo lwamenza waba ngumthetheleli wokwenene wobizo lobufundisi. Ukulandela imiyalelo kaMama oPhezulu, uTerezinha waqala ukubhala i-biography yakhe ngokweenkcukacha.

Emva koko ukufa Ukusuka kuyise, wafumanisa "iNdlela encinci", indlela enokulandelwa ngumntu wonke ukufezekisa ubungcwele, eyokwenza izinto ezincinci ngothando, ukuzincama okuncinci ukukholisa uYesu. Wayenesifo sephepha kodwa ke waqhubeka nomsebenzi wakhe, ngenxa kaThixo.

USanta Terezinha wasweleka nge-30 kaSeptemba, ngo-1897, evakalisa amazwi akhe okugqibela: "Thixo wam, ndiyakuthanda!" Uye wathembisa ebhedini yakhe yokufa ukuba akazukuhlala ezulwini: "Ndiza kuhlamba kamnandi ngeentyatyambo emhlabeni." Kungenxa yoko le nto imelwe njengeSanta das Rosas. Wahlanjululwa nguPopu Pius XI ngo-1925 kwaye kwanguloo Pope wabhengezwa njengomphathiswa wemishini. NguPopu John Paul II ngo-1997, wabhengezwa njengoGqirha weCawa. Kwaye ke, umthandazo waseSanta Terezinha waba nodumo lwehlabathi kwaye waba namandla amakhulu.

Umthandazo weSanta Terezinha ukufumana ubabalo

'Owu! USanta Teresinha woMntwana uYesu, umzekelo wokuthobeka, ukuthembela nothando! Ukusuka ezulwini, galela phezu kwethu ezi roses uzibambe ezingalweni: ukuvuka kokuthobeka ukuze siphumelele ikratshi lethu kwaye samkele idyokhwe yeVangeli; ukuvuka kokuthemba, ukuze sikushiye ukuthanda kukaThixo kwaye siphumle ngenceba yakhe; ukuvuka kothando, ukuba ngokuvula imiphefumlo yethu ngaphandle komlinganiselo kubabalo siya kufezekisa ekuphela kwenjongo asenzele yona uThixo ngokomfanekiselo wakhe: ukumthanda nokumenza athande, wena ochitha izulu lakho usenza okuhle emhlabeni, sincede Siphe le mfuno kwaye undinike eNkosini oko ndikucelayo kuwe, ukuba kungenxa yozuko lukaThixo kunye nokulungelwa komphefumlo wam. Amen.
Thandaza kuBawo wethu.

Umthandazo weSanta Terezinha ukuzisa ukukhanya

“Umama oyiNgcwele woMntwana uYesu, ohambe kubusuku obumnyama bomphefumlo ngaphandle kokufumana zithuko zokomoya, kwaye exhaswe lukholo, wabuye wonwaba ebomini, wandicela kuThixo olungileyo, ukuze ndikwazi ukuyijamela le meko yosizi ngendlela Ndizifumene, obu bumnyama bungekhoyo buthathe entliziyweni yam. Khanyisa, Gqirha oNgcwele, ubukrelekrele bam bokufumanisa ukuba nguThixo kuphela oneleyo kum kwaye kufuneka, kuyo yonke into nangayo yonke into, ndenze ukuthanda kwakhe kuphela, lo Thixo onenceba, ondithatha emathangeni am, nokuba ndiziva ndilahliwe, ngaphandle kwento Ukukhanya kukundikhokela. Ndikholelwe, ndiyathemba ukuba konke ukuphelelwa lithemba kuphelile, kuba uthando lukaYesu lukhulula iintliziyo zethu kumxokelelwane woloyiko nasentlungwini. Ndincamise, oh Santinha, kwaye undinike, kunye noBawo, isipho sovuyo. Kwangathi esi sipho singandiphilisa kwaye ndikhulule, ndibone izibane ezintsha ezikhanyayo: uthando lukaBawo luqala ukundikhanyisela, ububele bakhe buqala ukundifudumeza kwaye ndizivulele ngokwam kubomi obutsha obuziswa ndim nguMoya oyiNgcwele kaThixo. , kwa loo Moya ungcwele uthambise ubomi bakho. Oh oyiNgcwele weRoses, ngeoyile exabisekileyo yolonwabo, endiyidinga ngokudumileyo kukudumisa uBawo kunye noNyana, ngaphandle kwento enobunzima bentliziyo yam. Ndiyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba baya kundiphendula, ukuba isikhalo sam sosizi siya kuvakala kwaye ndiyathembisa ukusasaza ukuzinikela kwabo. Amen.

Umthandazo weSanta Terezinha -Umthandazo kwiNgcwele yeRos

“Ncwele yeRoses, uhambe indlela encinci yokuthobeka kunye nokuzithoba kwintando kaThixo. Sifundise, Owu Mnumzana oyiNgcwele, Gqirha weCawe, indlela yobungcwele evela ekuveni eLizwini likaThixo, ukuphunyezwa kwezinto ezilula nezingabalulekanga emehlweni ehlabathi. Siyakucela ukuba uqhubeke uzalisekise isithembiso sakho sokuba wenze i-roses kunye neentsikelelo zemvula emhlabeni. Silangazelela iiroses, iiroses ezininzi kwigadi yakho. Yaba nathi izibonelelo ozifumana kuThixo uYise. Sithethele kunye naye, ukuze imithandazo yakho, iNkosi ibe nokusinceda. (Ebuza ngobabalo olufunayo ngeli xesha). Jonga, O Carmel Blossom, kwiintsapho zethu: ukuba kumakhaya ethu kunokubakho uxolo, ukuqonda kunye nencoko. Bukela ilizwe lethu, ukuze sibenabalawuli nje, ngokuhambelana neminqweno yabantu ababandezelekayo. Siphathe ngononophelo ukuze umoya wobuvangeli basemazweni uhlale kuzo zonke izenzo zethu. Santa Terezinha, usithandazele. Amen.

Ngoku uyayazi Umthandazo kaSanta TerezinhaBona kwakhona:

// iscript sokubhala ngaphezulu kweethegi ekwabelaneni nge-url
Isabelo somsebenziOverrideOGMeta (overrideUrl, overrideTitle, overrideDescription, overrideImage) {
FB.ui ({
indlela: 'share_open_graph',
Uhlobo_lwesenzo: 'og.sares',
isenzo_iipropathi: JSON.stringify ({
into: {
'og: url': ngaphezuluUrl,
'og: isihloko': ngaphezulu kwesihloko,
'og: inkcazo': ukubhala ngaphezuluInkcazo,
'og: umfanekiso': overrideImage
}
})
},
umsebenzi (impendulo) {
// Isenzo emva kwempendulo
});
}