Kwakutheni ukuze iSodom neGomora zitshatyalaliswe?. Ibhayibhile isixelela ibali lezixeko ezibini ezatshatyalaliswa nguThixo ngomlilo nesulfure. ISodom neGomorra. Le ngxelo yeGenesis ibonisa izixeko ezibini apho Isono nobugwenxa babahlutha abemi bakhona. Ke ngoko UThixo kwafuneka abatshabalalise njengomzekelo wento eyenzekayo xa isono siba sikhulu kakhulu.

Nangona kunjalo, kubalulekile ukuqonda ngqo okwenzekileyo.

Kutheni iSodom neGomora zatshatyalaliswa?: Ibali

Kutheni iSodom neGomora zatshatyalaliswa nguThixo

Kutheni iSodom neGomora zatshatyalaliswa nguThixo

UAbraham noLote

Ngaxa lithile ebomini babo, uAbraham nomtshana wakhe uLote bahamba ngeendlela ezingafaniyo. ULote wazinza kwisixeko saseSodom kuba lo mmandla wawuchume kakhulu. Kodwa abantu bommandla babekhohlakele.

"UAbraham wayehlala ezweni lakwaKanan, uLote yena waya kuhlala phakathi kweedolophu zaloo ntlambo, apho wamisa khona kufuphi neSodom. Abemi baseSodom babengendawo, benza izono ezinzulu kakhulu kuYehova.

IGenesis 13: 12-13

Ukoyiswa kweSodom neGomora

Emva kwexesha elithile, abemi baseSodom naseGomora boyiswa edabini. ULote nabo bonke abanye abahlali bathinjwa. Akufumanisa ukuba kwenzeke ntoni, UAbraham wahlanganisa umkhosi wasindisa uLotekunye nabanye abemi baseSodom. Inkqubo ye- UKumkani waseSodom wanika u-Abraham ubutyebi ngombulelo, kodwa uyala yonke imivuzo, okoko UAbraham wayengafuni ukuzingcolisa ngobutyebi baseSodom.

Ukumkani waseSodom wathi kuAbram:

"Ndinike abantu bagcine impahla."

Kodwa uAbram waphendula wathi:

Ndifungile uYehova, uThixo Osenyangweni, uMdali wezulu nomhlaba, ukuba andiyi kuthatha nantoni na eyeyakho, nokuba ngumsonto, nokuba ngumtya wembadada. Ke ngekhe uthi, "Mna ndimcebisile uAbram."

IGenesis 14: 21-23

Isicelo sika-Abraham

Ngesinye isihlandlo, ingelosi kaYehova yatyelela uAbraham waza wamxelela ukuba uya kuphanda amatyala eSodom neGomora kunye Bendiya kubohlwaya abantu. UAbraham ngoko wacela inceba kubantu abangamalungisa owayehlala kwingingqi. Ke ngoko, uThixo wathi ukuba ufumene eyedwa Amalungisa angama-10, wayengayi kuyitshabalalisa iSodom neGomora.

Waza ke wasondela kuNdikhoyo, wathi:

"Ngaba ngokwenene uza kutshabalalisa amalungisa kunye nabangendawo?" Mhlawumbi ngamashumi amahlanu amalungisa esixekweni. Ngaba uya kubatshabalalisa bonke, uze ungayixoleli na loo ndawo ngenxa yothando lwamalungisa angamashumi amahlanu alapho? Makube lee kuwe ukwenza into enjalo! Bulalani amalungisa kunye nabangendawo, nenze ngendlela efanayo bobabini? Ungaze uyenze into enjalo! Wena Mgwebi wehlabathi lonke, akuyi kwenza okusesikweni yini na?

IGenesis 18: 23-25

Isohlwayo seSodom neGomora

Nangona kunjalo, akafumananga malungisa ayi-10. Kodwa ngenxa yothando luka-Abraham, UThixo wathumela iingelosi ezimbini ukuba zikhuphe uLote nentsapho yakhe eSodom ngaphambi kwentshabalalo, kuba yayinguye yedwa olilungisa kuloo ndawo. ULote wamema iingelosi (ababekhangeleka njengamadoda) ukuchitha ubusuku endlwini yakhe.

Xa kufika ubusuku, konke Amadoda aseSodom ajikeleze indlu kaLote kwaye banyanzelisa ukuba azise iindwendwe zakhe ezibini ukuze badlwengulwa. Babengekalali xa amadoda esixeko saseSodom angqonga indlu. Bonke abantu ngaphandle kokukhetha, abancinci nabadala, babekho. Bambiza uLote, bathi kuye:

"Aphi la madoda eze kuchitha ubusuku endlwini yakho?" Balahle ngaphandle! Sifuna ukulala nabo!

IGenesis 19: 4-5

ULote wazama ukubanqanda, kodwa amadoda aba nogonyamelo. Emva koko iingelosi zangxwelerha amadoda ngobumfama kwaye wagxotha uLote nosapho lwakhe kweso sixeko. Bayabaleka uThixo wayitshabalalisa iSodom neGomora.

Kwana umlilo nesalfure eSodom naseGomora, etshabalalisa yonke into. Ngengomso uAbraham wasingasinga ententeni yakhe, wabona kunyuka umsi emhlabeni.

ULote wafika eTsohare xa kuthi qheke ukusa. Waza ke uNdikhoyo wawisa imvula yomlilo nesalfure ezulwini phezu kweSodom neGomora. Ngaloo ndlela wazitshabalalisa ezo zixeko nabemi bazo bonke, kunye nawo onke amathafa kunye notyani bomhlaba.

IGenesis 19: 23-25

Ngoku uyazi

Zithini izono zaseSodom naseGomora?

Abantu baseSodom naseGomora benza izono ezininzi ezikhokelela ekutshatyalalisweni kwabo. Abazange bafe nje ngenxa yesono. Bafa kuba bakushiya ngokupheleleyo ukulunga kwaye Ubulungisa, ezinikele ngokupheleleyo esonweni.

Ezinye zezono zeSodom neGomora ezikhankanywe eBhayibhileni zezi:

  • Ubundlobongela kunye nokuziphatha okubi ngokwesondo.

    Ngokukwanjalo ke iSodom neGomora, nayo imizi ekufuphi nayo, ibekwe ebugwetyweni, ithweswe ubetho lomlilo ongunaphakade, ngenxa yokuba yenza umbulo, noburheletyo obuchasene nemvelo, oko. Yude 1:7

  • Anentloni: khange bayibone imfuneko yokusifihla isono sabo.

    Isono sabo siyabamangalela, kwaye njengeSodom, baqhayisa ngesono sabo, bangasifihli! Yeha ke bona, kuba bazizisela ishwangusha! UIsaya 3: 9

  • Ikratshi nokudelela amahlwempu.

    Udadewenu iSodom kunye neelali zakhe bonile ngenxa yekratshi, ubudlakudla, ukungakhathali, nokungakhathali kumahlwempu nabahlelelekileyo. Babezicingela ukuba bongamile kunabanye abantu, besenza amasikizi phambi kwam. Kungenxa yoko le nto ubonile ukuba ubonile. Hezekile 16: 49-50

Yintoni esinokuyifunda kwiSodom neGomora?

Ukutshatyalaliswa kweSodom neGomora nako kwaba ngumzekelo. Njengokuba iSodom neGomora zatshatyalaliswayo, ngenye imini uThixo uya kubohlwaya bonke abantu. UThixo uya kwenza okusesikweni.

Ukongeza, wazigweba izixeko zaseSodom naseGomora, wazenza nothuthu, wazibeka njengesifundo kwabakhohlakeleyo.  eyesi-2 kaPetros 2:6

Abangendawo baya kufumana oko bakufumanayo, Kodwa ke uThixo unawo namandla okukhusela amalungisa. UThixo wamxolela uLote yaye uyabaxolela abo bamthandayo, besala isono esibangqongileyo.

Kwelinye icala, wamkhulula uLote olilungisa, owayegutyungelwe bubomi obungalawulekiyo babangendawo, ngenxa yokuba elilungisa, elalihlala nabo yaye lithanda okulungileyo, imihla ngemihla laliziva liqwenga umphefumlo walo ngenxa yezenzo ezingendawo. wabona weva. Konke oku kubonisa ukuba iNkosi iyabazi indlela yokuhlangula abo baphile ngendlela uThixo afuna ngayo ezilingweni, kwaye ubagcinele abangendawo abohlwaye ngomhla womgwebo.

Eyesi-2 kaPetros 2: 7-9

Siyathemba ukuba uyaqonda ngoku kwakutheni ukuze iSodom neGomora zitshatyalaliswe Oh Thixo wam. Ngalo lonke ixesha khumbula ukuba isono siyakususa kuye.