Kutheni le nto amaKristu engaphumli ngoMgqibelo? AmaKristu akunyanzelekanga ukuba agcine iSabatha, kodwa kubalulekile ukuba nayo ixesha lokuphumla. Wonke umKristu kufuneka alandele isazela sakhe ngeSabatha, njengoko uThixo wasinika ukuphumla njengentsikelelo.

Ukugcina iSabatha ngomnye wemiThetho eliShumi. NgoMgqibelo bekufanele ukuba ngumhla apho wonke umntu ephumle kwaye ahlaziye amandla abo. Ukuphumla kwakudityaniswa ne unexesha lezinto zikaThixo. ITestamente eNdala inika iinkcazo ezibini ngeSabatha:

  • Yayingumhla awaphumla ngawo uThixo emva kokudala el mundo.
  • Ukukhumbula ukuba uThixo wawahlangula amaSirayeli kwingcinezelo awayekuyo eYiphutha.

Kutheni le nto amaKristu engaphumli ngeSabatha?: Ithini iTestamente Entsha

Ithini itestamente entsha ngokugcinwa kwesabatha

Ithini itestamente entsha ngokugcinwa kwesabatha

ISabatha yayingumyalelo kumaSirayeli. Nangona kunjalo, iTestamente eNtsha ayitsho ukuba masigcine iSabatha. UYesu wayesebenza ngeSabatha, ephilisa abantu kwaye eshumayela (Mateyu 12: 10-12). Wayengabaleli abafundi bakhe ukuba benze imisebenzi ethile ngeSabatha. Kwibandla lokuqala, abapostile bavumela elowo nalowo ukuba alandele isazela sakhe malunga nokuba ayigcine okanye ayigcini iSabatha.

Kwabonakala kukho owome isandla; Bambuza ke uYesu, ukuze bammangalele: Kusemthethweni na ukuphilisa ngesabatha?

Uthe ke yena kubo, Nguwuphi na umntu kuni othi, xa eneegusha, ize iwele emhadini ngesabatha, angayibambi ayiphakamise?

Ubeke phi na ke umntu ukuyigqitha imvu? Kuvumelekile ukwenza okulungileyo ngeSabatha.

UMateyu 12: 10-12

UYesu wayicacisa loo nto NgoMgqibelo wenziwa njengentsikelelo yokulunga kwethu. Injongo yayingekokuthobela umthetho ngazo zonke iindleko, kodwa yayililungelo lokuphumla kwaye nandipha iintsikelelo zikaThixo. Ngaphandle komthetho weTestamente eNdala, zazikho iimeko apho kwamkelekile ukungayigcini iSabatha (Mateyu 12: 5-7).

Anilesanga na emthethweni, ukuba ngesabatha ababingeleli etempileni bayayingcolisa isabatha, bangazeki tyala noko?

Ewe ndikuxelela lowo inkulu kune itempile ilapha.

Kwaye ukuba ubusazi ukuba kuthetha ntoni na: Ndifuna inceba, andithandi mbingelelo, ubungayi kumgweba umsulwa.

UMateyu 12: 5-7

Emva kwexesha, icawe yokuqala yaqala ukudibana ngeCawa, yayingumhla wokuvuka kukaYesu. Ukuqonda ukubaluleka kokuphumla kwempilo yomzimba, yengqondo, kunye neyokomoya, amaKristu aqala ukuphumla ngeCawa. KumKristu, ukuba nosuku lokuphumla lilungelo, hayi uxanduva.

Eyona ntsingiselo yeSabatha eBhayibhileni

"NgoMgqibelo" ngesiHebhere kuthetha "usuku lokuphumla." Ukuphumla eBhayibhileni kuyintsikelelo. NgoMgqibelo luphawu lobomi obungunaphakade: phumla esonweni nasekubandezelekeni. Abo bamlahlayo uYesu baphilele isono soze bakwazi oko kuphumla.

Umhla wangoMgqibelo ngokwawo awunaxabiso likhethekileyo, kodwa into emelweyo ibaluleke kakhulu. ITestamente Entsha ikwenza kucace oko eyona nto ibalulekileyo yintliziyo. Kufuneka yonke into siyenzele uzuko lukaThixo. Abanye abantu bagcina uMgqibelo benzela uThixo, abanye abantu bagcinela uThixo iCawe; abanye abantu bagcinela uThixo intwana yemini nganye. Ke, ekuphela kwento ebaluleke ngokwenene kukubeka uThixo.

Omnye wenza umahluko phakathi kwemini nosuku; omnye ugweba okufanayo yonke imihla. Ngamnye unentabalala yokuqiniseka ngengqondo yakhe.

Lowo uwugcinayo umhla, wenzela iNkosi; nalowo ungawunikeliyo umhla, awakwenzi oko kwiNkosi. Lowo udlayo, kuba iNkosi idlela, kuba ebulela kuThixo; nalowo ungadliyo, kuba iNkosi ayidli, kuba ebulela kuThixo.

KwabaseRoma 14: 5-6

Umntu ngamnye kufuneka afune ukuthanda kukaThixo ngobomi bakhe. Nokuba ugcina uMgqibelo okanye hayi usihloniphe isigqibo samanye amaKristu. Ukugcina uMgqibelo, okanye olunye usuku lweveki, ngumcimbi wesazela somntu ngamnye. Into ebaluleke kakhulu kukuba nexesha lokuphumla ugxile kuThixo.

Ke ngoko, makungabikho mntu ukugwebayo ngento edliwayo okanye eselwayo, nangemihla yomthendeleko, nangenyanga ethwasileyo, nangeesabatha; zonke ezo zinto zisisithunzi sento ezayo ke wona umzimba ngokaKrestu.

KwabaseKolose 2: 16-17

Ndiyathemba ukuba eli nqaku liza kukunceda uqonde kutheni amaKristu engaphumli ngoMgqibelo. Ukuba ungumKristu kwaye ufuna ukwazi iinyaniso ezingakumbi zebhayibhile, nantsi esinye isikhokelo esichaza kuso Kuza kuba njani ukuza kwesibini kukaYesu. Ngaba siza kuqala?