Imiyalezo elungileyo yonyana wam
Uthando lukamama luthando olungenamiqathango olukhoyo. Unokuba nomsindo kwaye ube nexhala, kodwa nokuba kwenzeka ntoni, uya kubahoya abantwana bakho kwaye unikele ngako konke ngenxa yabo. Kungenxa yoko le nto sityhila amabinzana alungileyo kusasa emntwaneni, abhalwe ngoomama nootata ngayo yonke inzondelelo esehlabathini.

Imiyalezo elungileyo yonyana wam

 • Molo, ndinqwenela ukuba olu suku lube luhle, luvule iindlela kwaye luncume ebomini.
 • Ngamana zonke izinto ezilungileyo zingakugcina kunye nezo zibalaseleyo zikukhusele kolu suku lutsha. Mholo.
 • Ngamana ungaphumelela kule ntsasa intle, wenze konke okusemandleni akho kwaye uphumeze yonke into ecwangcisiweyo namhlanje.
 • Ndiqinisekile ukuba olu suku lutsha luza nezinto ezininzi ezimangalisayo kuwe, ukuvuka unomoya kunye neentshukumo ezintle. Molo kusasa kuwe!
 • Ungalujika olu suku lube yinto egqibeleleyo, kuya kufuneka uyihombise ngomnqweno omncinci. Mholo!
 • Kusasa, ncuma ukuba namhlanje usuku lwakho luya kuba lukhulu
 • Molo kuwe, ubomi bukunike usuku olutsha lokulugcwalisa ngamaxesha okonwaba
 • Molo, namhlanje lusuku oluhle lokonwaba.
 • Mholo! Ngamana iintsikelelo zikaThixo zingafana nemvula eshushu kwimozulu eshushu, zikuhlaziye kwaye zikukhuthaze. Ube nosuku olupheleleyo lolonwabo novuyo, nyana wam.
 • Ndinqwenela usuku olugcwele iintsikelelo, wanga uThixo angakugcwalisa ngobulumko ukuze akukhokele kwindlela athe wayibekela yona.
 • Ukhetheke kakhulu, ke ngoko, awufanelanga nantoni na ngaphandle kweyona intle ebomini. Ke ngoko, sithandazela ukuba iNkosi ikukhathalele naphi na apho ukhoyo. Molo kusasa sithandwa.

Molweni bantwana bakaThixo anisikelele

 • Mhlawumbi, andililo nje ibinzana elilungileyo ekuseni, ndingulowo uhlala ecinga ngawe ngothando nothando yonke imihla.
 • Yiba nosuku olumnandi! Ncuma, eli inokuba lithuba lokuba uvele kwaye uzalisekise onke amaphupha akho, ungavumeli ukuba bakubambe ebubini kuba unokuba yimfama kangangokuba ungaboni.
 • Ngokuhlwanje ndikuphuphe ngawe, ndathi xa ndivuka ekuseni, bendisacinga ngawe. Molo ekuseni sithandwa sam!
 • Olu lusuku olukhethekileyo, kwaye olu suku lubekelwe wena, kuba ungoyena mntu ubalulekileyo kum. Unosuku oluhle.
 • Kwaye akukho ndlela ingcono yokuqalisa usuku kunokujonga uncumo lwakho oluhle, ekuseni.
 • Ixesha lokuvuka, vula amehlo akho el mundo ufuna ukukhanyiselwa ngabo kunye noncumo lwakho, usazi ukuba ubenethamsanqa elihle, enkosi ngokubakho kwam.
 • Mholo. Namhlanje lusuku olutsha, ithuba elitsha lokuba ngcono kunayizolo.
 • Vuka, umntu othile phaya ukucele. Ibizwa ngokuba lulonwabo kwaye izakunika usuku olukhulu.

Molo kusasa nyana othandekayo

 • Nyana, namhlanje kunokuba lusuku oluhle, olona suku lubalaseleyo ebomini bakho. Kufuneka nje uyikholelwe!
 • Molo, nyana wam endimthandayo. Ndikunqwenela impumelelo enkulu kwizifundo zakho. Khumbula ukuba ndiyakuthanda kwaye ndiyakuthanda ngayo yonke intliziyo yam.
 • Uvuyo lwakho ngumoya opholileyo endinethemba lokuwonwabela yonke imihla xa ndivuka. Molo, nyana othandekayo.
 • Nyana, qiniseka ukuba uyinto engcono ebomini bam, intsikelelo yam kunye nobutyebi bam obukhulu. Ubenosuku oluhle.
 • Molo ekuseni, sithandwa. Kungumthandazo wam ukuba uhlale wonwabile kwiiprojekthi zakho ubomi bakho bonke. Ndiyakuthanda sithandwa.
 • Usuku olutsha lugcwele imingeni emitsha, ukufunda, iimvakalelo kunye namava. Sebenzisa onke amandla onawo ngale ntsasa kwaye ube nosuku oluhle.
 • Endaweni yokuvumela ukuphoxeka izolo kube kukongamele, cinga ngendlela onokuthi uyiphucule ngayo ngoku nangomso. Molo kusasa sithandwa.
 • Molo ekuseni sithandwa sam. Njengokuba uqala lo mhla mhle, ndifuna ukuba ugcine engqondweni ukuba ukusebenza nzima kunomvuzo. Ngokuqinisekileyo uya kuphumelela ebomini.
 • Nokuba zinzima kangakanani na izinto ezifundweni zakho, ungalibali ukuba ngokusebenza nzima nokuzimisela uya kuphumelela. Molo ngomfana.
 • Ntsasa nganye sizalwa ngokutsha. Into esiyenzayo namhlanje yeyona nto ibaluleke kakhulu. Lisebenzise kakuhle usuku lwakho, nyana wam.
 • Kuza kubakho amaxesha apho ukuvuka kuya kuba nzima, kuya kubakho ngentsasa xa umoya ungankqonkqozi emnyango wakho, kodwa gcina engqondweni kusuku ngalunye lwakho ukuba kukho amandla anokukunceda woyise nobona bunzima: amandla oncumo lwakho. Uncume ke, nyana wam, kwaye wonwabele olu suku kakhulu.
 • Nyana othandekayo, namhlanje nakusasa yonke imihla, xa ukukhanya kwelanga kungena ngefestile yakho, gcinani engqondweni ukuba kusisa nganye entsha sinikwa ithuba elitsha lokonwaba.
 • Nyana wam, vula amehlo uvuke uye ebomini, qala ngonyawo lwasekunene kunye nalo lonke uvuyo, kuba ikunika umendo ogcwele isimanga kule adventure intle yolu suku.

Iividiyo zemiyalezo elungileyo yonyana wam