[ad_1]

Igama elithi liturgy livela kwisiGrike kwaye lithetha ukukhonza eluntwini okanye ebantwini, kwaye laqukwa kwisigama samaKristu ukutyhubela inkulungwane yeshumi elinesihlanu, kwaye ukusuka kwiBhunga lesiBini laseVatican ukuya Imihla ngemihla Ithathwa njengeyona nto iphambili kunye neyona nto iphambili kwiCawa yamaKatolika, kwaye ke ngaphandle kokulingana.

Qonda ukuba yintoni imihla ngemihla

Inkqubo yemihla ngemihla isoloko isenziwa kwiindawo ezinabantu abadala okanye kwimibhiyozo emincinci, kwaye kukho ikharityhu efanelekileyo yemihla ngemihla nenyanga nganye yonyaka. Inesifundo sokuqala, indumiso kunye nevangeli, ethathwa njengeyona ndawo ibaluleke kakhulu. Jonga le mizekelo ilandelayo.

Ufundo lwe-1 lwe-Rm 15.14-21 -I-Liturgy yemihla ngemihla

Ukufunda ileta kaSt Paul eya kwabaseRoma 15: 14-21

Mawethu, ndiqinisekile ukuba banobubele nolwazi olwaneleyo ukuze bakwazi ukucebisana. Nangona kunjalo, kwezinye iindinyana, ndinibhalela ngesibindi esithile, ukuze ndivuselele inkumbulo yenu, ngenxa yobabalo uThixo andinike lona.

Ngalo ubabalo ndenziwa isicaka sikaYesu Krestu phakathi kweentlanga kunye nesicaka esizinikezele kwiVangeli kaThixo, ukuze izizwe zibe ngumnikelo owamkelekileyo kuMoya oyiNgcwele.

Ke ngoko ndinobuqaqawuli kuYesu Krestu ngokunxulumene nenkonzo kaThixo.
Andoyiki kuthetha kodwa ngale nto yenziwe nguKristu ngam, ukuzisa iintlanga ukuba zimthobele ukholo, ngamazwi nangezenzo, ngemiqondiso, nangezimanga, ngamandla oMoya kaThixo.

Ke ndaye ndashumayela ivangeli ka Krestu ndisuka eJerusalem nakwindawo ejikeleze i-Illyria, ndizilungiselela ukushumayela kuphela apho kwakungekho bhengezo uKrestu, khona ukuze ndingakheli kwisiseko somnye.

Ukwenza ngale ndlela, ndiyavumelana noko kubhaliweyo: “Abo kungazange kwabhengezwa kubo baya kubona; abo bangevanga ngaye, baya kuqonda.

ILizwi leNkosi

Iindumiso-Nd 97 (98), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.Cf.2b) -I-Liturgy yemihla ngemihla

Vumani kuYehova ingoma entsha, Ngokuba enze imisebenzi ebalulekileyo.
Isandla sakhe nengalo yakhe eqinileyo nengcwele yamenza uloyiso.

INkosi iyazisile usindiso, neentlanga ukuba zibubulungisa, Wakhumbula uthando awayethembekile ngalo kwindlu kaSirayeli. Iziphelo zezinto zonke zicinga ngosindiso loThixo wethu. Mayibongwe iNkosi, nonke nina bantu, nonke nina nivuya.

I-Liturgy yemihla ngemihla-iNdumiso-Nd 97 (98), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R. Cf. 2b). Mvumeleni uNdikhoyo

Ngoku ngoku unokuqonda okungcono Imihla ngemihlaJonga imibhalo emininzi apha ngezantsi:

// iscript sokubhala ngaphezulu kweethegi ekwabelaneni nge-url
Isabelo somsebenziOverrideOGMeta (overrideUrl, overrideTitle, overrideDescription, overrideImage) {
FB.ui ({
indlela: 'share_open_graph',
Uhlobo_lwesenzo: 'og.sares',
isenzo_iipropathi: JSON.stringify ({
into: {
'og: url': ngaphezuluUrl,
'og: isihloko': ngaphezulu kwesihloko,
'og: inkcazo': ukubhala ngaphezuluInkcazo,
'og: umfanekiso': overrideImage
}
})
},
umsebenzi (impendulo) {
// Isenzo emva kwempendulo
});
}

[ad_2]