Namhlanje siza kuthetha nawe kule blog malunga ndicamngca ngeemfihlakalo ezibuhlungu, ukuze bafunde ngakumbi ngesi sihloko kwaye yonke imihla banokubumbana ngakumbi kwiNkosi yethu uYesu Krestu, ngaphandle kwesaziso esiqala ngaso.

Iimfihlakalo ezicaphukisayo-ezi-1

Ungathandaza njani ngeMfihlakalo eziLusizi?

Isikhokelo somthandazo sibonisa: Egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele. Amen; Bonke: Mabazinqamle ngomqondiso womnqamlezo.

Isikhokelo Somthandazo sibonisa: ukuba iimfihlakalo ezibuhlungu ziya kuthathelwa ingqalelo. Irosari khetha iminyhadala ye-Passion, ukuze ibe ngumboniso wothando kunye nemvelaphi yosindiso lwethu. Ngezi mfihlakalo kuyakhunjulwa ukufa kukaYesu njengasecaleni kukaMariya unina, ukungena naye ekulungeni okungapheliyo kukaThixo emntwini kwaye eve onke amandla akhe okuvuselela. (Jonga "iRosari yeNtombikazi enguMariya", uNombolo 22).

Imfihlelo yokuqala ebuhlungu icamngca ngomthandazo kwiGadi yeminquma

“Uphumile (kwigumbi eliphezulu), njengesiqhelo, waya eNtabeni yemiNquma, bamlandela abafundi. Wabuya wemka kubo ... wathandaza waguqa ngamadolo esithi: «Bawo, ukuba uyafuna, luthabathe eli tyawa; kodwa hayi ukuthanda kwam, kodwa okwakho makwenziwe »… Watshona ekubandezelekeni, wanyanzelisa ngakumbi umthandazo wakhe. Ukubila kwakhe kwaba njengamathontsi egazi esiwa emhlabeni. (Lk 22, 39-44)

Nabani na owandulela umthandazo uyaqhubeka abhengeze kwezo ukuba uthetha noThixo malunga nesiqendu apho uYesu akhathaza khona emnqamlezweni, konke oku ukuhlawula izono ezenziwe ngabantu. Iyacelwa inguquko yomntu kuye uThixo kwaye Ubulungisa. Ekupheleni kwamagama ahambelanayo, wonke umntu uthi Amen.

Le mfihlakalo ikwanikezelwa ngabo bangenazo izibonelelo zoqoqosho eziyimfuneko ukuze baphile ngokwesiqhelo nangabantu abasokolayo ngenxa yezizathu ezithile, ukuze uThixo abancede kwezi ndawo bazibonisayo ngeli xesha okanye nakweyiphi na ubomi babo.

UBawo Wethu Wethu, Isichotho sikaMarys kunye noZuko kuBawo emva koko bayacengcelezwa.

Imfihlelo yesibini ebuhlungu icacisa ukukatswa kweNkosi.

Pilato: "Ndiza kwenza ntoni ngoYesu, ekuthiwa nguKrestu?" Kwaye bonke bebonke: babethelelwe emnqamlezweni! Ke ngoko uPilato, ngokufuna ukukholisa abantu, wabakhululela uBharabhas; wamnikela ukuba uYesu abethelelwe emnqamlezweni. (Mt 27, 22; Mk 15, 15)

Isikhokelo somthandazo sicela uThixo ukuba siziva iintlungu eziveliswa zizono zethu kwaye ngendlela efanayo siyakwazi ukulungisa okwenziwe ngaphandle kweenkqubo zeNkosi, konke ngokunyanisekileyo nangentliziyo.

Esi Sikhokelo Sokuthandaza sibonisa: Sinika le mfihlakalo ngoBawo oyiNgcwele, uPopu John Paul II: «Ukuze iNkosi emnyulileyo ukuba ingene ezihlangwini zikaPeter oyiNgcwele, mayimkhathalele imncede ngawo onke amaxesha, ukuze ingangumgaqo weCawe kunye nesiseko esibonakalayo sobunye benkolo kunye nobudlelane eluthandweni.

UBawo Wethu Wethu, Isichotho sikaMarys kunye noZuko kuBawo emva koko bayacengcelezwa.

Imfihlakalo yesithathu ebuhlungu icinga ngesithsaba ngameva.

“Amajoni amsa ebhotwe, oko kukuthi, kwirhuluneli, abiza iqela liphela. Bamnxibisa ezimfusa, baluka isithsaba ngameva, bamthi jize kuye. Athi ukumbulisa, Aa, Kumkani wamaYuda! (UMk 15, 16-18)

Isikhokelo Somthandazo sibhengeza uthotho lwamabinzana abhekisa kukhetho lukaThixo lokubeka unyana wakhe kweso sithuko sithetha ukuthwala isithsaba esikruqulayo sameva entlokweni yakhe, ngokungathandabuzekiyo esilimaza. Konke oku ngenjongo yokususa izono zehlabathi.

Isikhokelo somthandazo sibonisa ukuba umthandazo uyathandazelwa kwiintsapho: "Ukuze ubudlelwane babazali nabantwana babo kunye nabatshatileyo omnye nomnye bakhelwe kuthando, unxibelelwano kunye nentlonipho."

Ubawo wethu, ishumi leSichotho sikaMariya kunye noZuko kuBawo emva koko bathi. Unokonwabela Iimfihlakalo ngoLwesithathu.

Iimfihlakalo ezicaphukisayo-ezi-2

Imfihlakalo yesine ebuhlungu uYesu ucaciswa ngomnqamlezo emagxeni akhe

"Bamthabatha ke uYesu, wawuthwala umnqamlezo wakhe, waya endaweni ekuthiwa yiKalvari, ebizwa ngesiHebhere ngokuba yiGolgotha, apho bambethelela emnqamlezweni" (Jn 19: 16-18)

Isikhokelo somthandazo siqala "Owu Thixo, obonakalise uthando lwakho ngentlawulelo encomekayo yomntu kwaye ngubani, osuka kwinyuko elibuhlungu ukuya eKalvari konyana wakho ongcwele, wafumana ulwaneliseko olupheleleyo lwezono zoluntu lonke." Le mfihlakalo iphakama egameni layo yonke loo mimandla yenza umhlaba.

UBawo Wethu Wethu, Isichotho sikaMarys kunye noZuko kuBawo emva koko bayacengcelezwa.

Imfihlakalo yesihlanu ebuhlungu icacisa ukufa kukaYesu emnqamlezweni

«UYesu, ebona unina kunye nomfundi lowo wayemthanda, wathi kunina:« Mfazi, nanko unyana wakho apho. Aze athi kumfundi: “nanko unyoko.” (Emveni koko) kwehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba kwade kwabetha ilixa lesithoba ... Akutsho, waphuma umphefumlo. (Yoh 19, 26-27; Lk 23, 44-46)

Isikhokelo somthandazo sicela imfesane yeNkosi, kwaye sithetha ngokuthobela kunyana wakhe kuye kwafuneka ahlangane nobunzima obunje. Ibhekisa kwisidingo sokuhlonipha lo msebenzi, kwicala lezinto ezisemhlabeni.

Imfihlelo inikwa uMariya oNgcwele, ngenxa yothando ekufuneka sinalo ngaye, kodwa nangenxa yothando analo yena ngonyana wakhe, uYesu. UBawo Wethu Wethu, Isichotho sikaMarys kunye noZuko kuBawo emva koko bayacengcelezwa.

Umthandazo wokugqibela

Isikhokelo Somthandazo sibonisa:

Siqukumbela umthandazo ka Ingcwele yeRosari eyalela uMama wethu, ngothando lwabazali, umthandazo weSichotho: UThixo akusindise, ukumkanikazi kunye nomama. (Ungathandaza neeNkampani).

Siyakucela, Nkosi, ukuba thina, izicaka zakho, sihlale sonwabela impilo yomzimba, yengqondo kunye neyomoya, kwaye ngokucela kukaMariya oNgcwele, iNtombi, asikhulule kwiintlungu zeli hlabathi kwaye usinike uvuyo lwezulu. NgoYesu Krestu iNkosi yethu. Konke: Amen.

Isikhokelo Somthandazo sibonisa: Egameni loYise, neloNyana nelikaMoya oyiNgcwele. Konke: Amen.