U-Saint Michael i-Archangel enkulu, okwaziwa ngokuba yi-Archangel Michael okanye u-Saint Michael, uthathwa njengoyena elona gunya liphakamileyo kwimikhosi kaThixo ngokuchasene noBubi, kunqulo lobuKristu, njengakumaYuda namaSilamsi. Ngokukodwa, kwi inkolo yamaKrestu Uliqumrhu elikhuselayo leCawe kunye noluntu, umxhasi wehlabathi.

Eyokuqala kwiingelosi ezisixhenxe ezinkulu kunye no-Uriel, uRafael noGabriel, banomsebenzi wokoyisa uSathana, olona tshaba lwakhe lubhengeziweyo, ngokuba Ingelosi enkulu yeengelosi eziwileyo. Ngesi sizathu uhlala emelwe ukoyisa umtyholi ngokwakhe.

Unxibe isikrweqe somkhosi kwaye uphethe umkhonto kwidemon, isithethe simbonisa Indima yokumisela ngeMini yoMgwebo, ke uhlala esenza isikali sokulinganisa imiphefumlo.

Ngubani iNgelosi enkulu iNgelosi uMichael?

Kwaigama likaMichael lisimema ukuba siyihlonele le ngelosi inkulu, kuba ithatha isikhalo sokunyaniseka kunye nehlombe eliguqulelwa ngu "Ngubani ofana noThixo."

Imbali ithi uSathana uyangcangcazela ukuva nje igama lakhe, umkhumbuza ngesikhalo esihle sokukhalaza esakhutshwa yiNgelosi enkulu xa iingelosi zavukelayo. U-Saint Michael wabonisa amandla akhe ngokulwa idabi elikhulu ezulwini.

Ukunyaniseka kwakhe nenzondelelo yakhe kuThixo yabangela ukuba inkundla enkulu yasezulwini ihlale kwicala lakhe, ithobele ngokupheleleyo. Amandla akhe anjalo kangangokuba ubomeleza abo bamngqongileyo ngenkalipho. Ayilolize ize ebomini Ngumphathi wamajoni kaThixo, inkosana yokuqala yesixeko esingcwele, abo iingelosi zonke zaqubuda kubo.

Ukuba uyabuza loluphi usuku inguMikayeli iNgelosi enkulu, ngoSeptemba 29 wonyaka ngamnye kubhiyozelwa, kunqulwa lowo ukwabizwa ngokuba yiNgelosi eNkulu yeBlue Ray.

Umthandazo kuSanta Michael waseArcangel

Umxhasi okhuselayo wabafayo

Lowo uphethe ukuvuthela ixilongo ngosuku loxhwilo uqhubeka nobulungiseleli bakhe bezingelosi ngokubhekisele emadodeni ade asikhokele ngamasango asezulwini. Ayikhuseli kuphela kwaye ikhusela imiphefumlo yethu ngexesha lobomi basemhlabeni, kodwa esinceda ngendlela ekhethekileyo xa isiza ukufa, kuba i-ofisi yakhe kukwamkelwa imiphefumlo yabanyuliweyo ngexesha lokwahlukana nomzimba wakhe.

Kwezenkolo iCawe isibonisa ukuba kunjalo ingelosi engumgcini weparadesi oko kuzisa abo baya kwamkelwa apho. Ngethuba lokufa kulwa idabi elikhulu, kuba uMtyholi akanalo ixesha lokusenza siwele esilingweni, siphelelwe lithemba okanye siswele uxolelaniso noThixo.

Ngesi sizathu, idabi lokomoya elinomdla liyenzeka kwimiphefumlo yethu. Ngawo loo mizuzu, uSan Miguel umi ecaleni kwendoda eswelekileyo, emkhusela ngamandla ekuhlaselweni lutshaba.

Enye yee-anecdotes ezaziwa kakhulu Ngokunxulumene nale ngelosi ingumphumi-mkhosi, uxelelwa ngu-Anselm oNgcwele kwaye kwenzeka ngenkolo ehlonela uThixo, owathi, xa wayeselukhukweni lokufa, wafumana uhlaselo lukaMtyholi, owamngcikivayo ngenxa yezono azenzileyo ngaphambi kokubhaptizwa (kade). Ingelosi enkulu uMikayeli wabonakala emphendula ukuba zonke ezo zono ziya kucinywa ngoBhaptizo.

Ekhoneni, uSathana wamtyhola ngezono ezenziwe emva koBhaptizo. Ingelosi eyintloko yaphendula yathi baxolelwe kwisivumo jikelele ngaphambi kokuvuma. Emva koko uSathana wahlasela, etyhola le ndoda ifayo ngokungakhathali kunye namatyala obomi bayo benkolo.

U-Saint Michael ubhengeze ukuba eyokugqibela yayiya kuxolelwa ngenxa yokuvuma izono kunye nazo zonke izinto ezilungileyo ezenziweyo ngexesha lohambo lwakhe lwenkolo, ngakumbi, ukuthobela umphathi wakhe kwaye nenxalenye enokuhlala ikhuselekile yayiya kuzinziswa ngokubandezeleka ukuba isigulo sakhe besimfanele, wayehlala ngoxolo kunye nokushiya ubuKrestu.

Yeyiphi imimangaliso eyenzayo "iNkosana yeMimoya yaseZulwini"?

Ukubonakala kuka-Saint Michael ukunceda abo bacele uncedo kuye baba baninzi kwimbali. Ezinye zazo zezi zilandelayo:

En España: Garabandal

En Italia:

  • ERoma, eSanta Maria Maggiore
  • Gargano

En EFransi:

  • USaint Joan waseArc: Ityala elaziwa kakhulu luncedo olunikezwa yiNgelosi eNkulu kwimishini ebinikwe yiNkosi, ngendlela yokunceda inkosi yaseFrance ukuba ibuyise ukuchuma noxolo ebukumkanini bayo, ikhuphe iintshaba kunxweme lwayo.
  • Intaba yeSan Miguel: Into eyothusayo ikukuvela kwakhe kwiNtaba yaseSan Miguel, apho namhlanje kumi ingcwele eyandwendwelweyo ingcwaliselwe iNgelosi enkulu ekuthethwa ngayo. Ukuguqulwa kwayo okwethutyana kwisiqithi kuyinto ekhethekileyo, kuba kabini ngenyanga amaza agubungela indlela yokungena

En Korea:

  • En UNaju umfanekiso oqingqiweyo omele iNtombi enyulu ubulila igazi uthumela imiyalezo kuJulia Kim, sele kusenzeka imimangaliso esixhenxe ye-Ekaristi. Enye yazo yayiquka into yokuba uJulia wafumana uMthendeleko ezandleni zikaSanta Michael phambi kweekhadinali kunye noobhishophu.

En Mekhsikho:

  • ISan Miguel del Milagro, iTlaxcala

En Photshugo:

  • UFatima. Phakathi kweembonakalo zikaMarian ezibandakanya ukubonakaliswa kwale ngelosi inkulu yile yeFatima, eyokuqala eyenzeka ngo-1916 de kugqitywe isithathu. Kwesithathu, wanika uMamkeli kuLucia kunye nemixholo yeChalice kuFrancisco noJacinta.

Umthandazo onamandla ku san miguel de Arcangel

Yintoni enikwa "umnqobi kaLusifa"?

Ngo-Okthobha 13, 1884, uPopu Leo XIII wehlelwa ngumbono ombi. Emva kokubhiyozela uMthendeleko, ngelixa ebonisana nabanye beekhadinali zakhe kwindlu yabucala yaseVatican, woyika kwaye wothuka, wema emazantsi esibingelelo.

Ngokwamazwi akhe, wajonga iidemon kwaye weva iingcinga zabo, izinyeliso kunye nokuhlekisa, phakathi kwazo bekungaswelekanga mngeni awuzisa ngokwakhe uSathana kuye uThixo. Into yokugqibela awayayixabisayo kukubonakala kuka-Saint Michael owaphosa uSathana nemikhosi yakhe enzonzobileni yesihogo.

Isiqingatha seyure kamva wabiza uNobhala webandla lamaRites wamnika iphepha, eyalela ukuba imixholo yayo ithunyelwe kubo bonke oobhishophu behlabathi, ukuze phantsi kwegunya lakhe babenokuwucengceleza emva kwentsasa nganye.

Umthandazo kaSanta uMichael kaPapa Leo XIII

“INgcwele uMichael iNgelosi enkulu, sikhusele kumlo. Yiba likhuselo lethu kubungendawo nakwizabatha zikaSathana. Wanga uThixo angawabonakalisa amandla akhe kuye sisicelo sethu esithobekileyo. Kwaye wena, nkosana ye-Militia yaseZulwini, ngamandla athe amandla kaThixo wanika wena, waphosa uSathana kunye neminye imimoya emibi ejikeleza esihogweni esihogweni. el mundo Ukutshatyalaliswa kwemiphefumlo. Amen ".

Namhlanje akunyanzelekanga ukuba uyicengceleze emva kobunzima, nangona isithethe singaqhubeka njengokuzinikela:

  • IChaplet eya kuMoya oyiNtloko uMichael  Inika iintsikelelo kubo bonke abathembekileyo abayithandazelayo, njengokukhululeka kwintlambululo-miphefumlo okanye eyabathandekayo, usapho okanye abahlobo. Ikwabizwa ngokuba yiRosario de los Ángeles kwaye yenziwe ngothotho lwemithandazo yenkolo enjongo yayo ikukucela ukuthethelelwa kwezi kwayara zisithoba zasezulwini.
  • INovena eya kuMoya oyiNgcwele uMichael  Sisivakalisi esidibanisa izivakalisi ezisithoba ezahlukeneyo. Izikhalazo zibandakanya ukuzukisa nokusikelela abathembekileyo yonke imihla, ukubasondeza kumfanekiso kaYesu Krestu

Ividiyo ngomthandazo kuMoya oyiNgcwele uMichael kwiingelosi

Umaki kwi: