[ad_1]

Ukuxolelwa sisenzo esenziwa ngumntu xa exolela umntu ngokubangela usizi, iintlungu okanye ukona. Ke, omnye ukhulula omnye ekuzisukeleni ngokususa naluphi na uhlobo lwengqumbo, umsindo okanye ingqumbo.

Nangona ithiyori ibonakala ilula, ukuziqhelanisa kuyinkimbinkimbi. Ukulibala isenzo esenzakalisile ngamanye amaxesha kunzima kakhulu, kodwa ukugcina kunye nokubuyisela le nkumbulo kuya kuzisa kuphela inzondo engeyiyo entliziyweni. Le nzondo ayinakuze ikuvumele uqhubekele phambili, ke ngoko siya kukufundisa umthandazo onamandla wokuxolelwa ngokomoya okuya kukunceda ususe lo ubunzima.

Kukho imithandazo yokomoya ebanceda abantu ukuba bazole kwaye baxole abantu ababangele ukubandezeleka kunye nokubandezeleka.

Umthandazo wokuqala wokuxolelwa ngokomoya

Ukususela ngalo mzuzu, ndibaxolele bonke abantu abakhe bandicaphukisa, bandithuka, bandenzakalisa okanye bandenza ubunzima obungafunekiyo. Ndibaxolele ngokunyaniseka bonke abo bandigibileyo, bandithiyile, bandishiya, bandingcatsha, bandigculela, bandingcungcuthekisa, bandoyikisa, bandoyikisa, bandithuka.

Ndixolele kakhulu wonke umntu owandicaphukisayo ndada ndacaphuka, ndasabela ngendlela ebukhali, yandenza ndaziva ndinentloni, ndizisole kwaye ndinetyala. Ndiyayiqonda into yokuba bendinoxanduva lokuhlaselana endikufumeneyo, kuba ihlala ixhomekeka kubantu abangalunganga, bendibavumela ukuba bazenze isidenge kwaye bathulule isimilo sabo kum.

Iminyaka ndinyamezele ukuphathwa gadalala, ukuthotywa, ukuphulukana nexesha namandla kumzamo ongenamsebenzi wokuba nobudlelwane obuhle nezi zidalwa.

Sele ndikhululekile kwimfuno enyanzelekileyo yokubandezeleka kwaye ndingenasibophelelo sokuhlala nabantu abanetyhefu kunye nemeko yendawo. Ngoku ndiqalise isigaba esitsha sobomi bam, kwinkampani enobuhlobo, esempilweni nenobuchule: sifuna ukwabelana ngeemvakalelo ezintle njengoko sisebenzela inkqubela phambili yethu sonke.

Andisokuze ndikhalaze kwakhona, ndithetha ngokuziva kabuhlungu kunye nabantu abangalunganga. Ukuba ucinga ngabo, ndiza kukhumbula ukuba sele bexolelwe kwaye belahliwe kubomi bam obusenyongweni ngonaphakade.

Enkosi ngobunzima aba bantu bandibangele bona, kuba kuye kwandinceda ukuvela kwinqanaba eliqhelekileyo lomntu ukuya kwinqanaba lokomoya endikulo ngoku.

Xa ndikhumbula abantu abenze ukuba ndibandezeleke, ndiza kuzama ukuxabisa iimpawu zabo ezintle kwaye ndicele uMdali ukuba abaxolele, ndibathintele ukuba bohlwaywe ngumthetho wesizathu kunye nefuthe kobu bomi okanye kwikamva. Ndilungile kubo bonke abo balahla uthando lwam kunye neenjongo zam ezilungileyo, kuba ndiyazi ukuba lilungelo elinceda wonke umntu ukuba andiphindezele, bangaphindi kwaye babuye ebomini babo.

Phumla, thatha umoya obunzulu ukuze uqokelele amandla.

Ngoku, ngokunyaniseka, ndicela uxolo kubo bonke abantu endibacaphukisileyo, abonzakeleyo, abonzakeleyo okanye abacekisekayo ngenxa yesazela nangokungazi. Ukuphonononga nokugweba yonke into endiyenzileyo ebomini bam bonke, ndiyabona ukuba ixabiso lezenzo zam ezilungileyo lanele ukuhlawula onke amatyala am kwaye ndihlenge zonke iziphoso zam, ndishiya ulungelelwaniso olufanelekileyo kum.

Ndiziva ndinoxolo nesazela sam kwaye intloko yam ibibambe umphefumlo onzulu, ndibamba umoya kwaye ndigxininisa ukuthumela umjelo wamandla omiselwe umntu ophakamileyo. Xa ndiphumla, iimvakalelo zam zityhila ukuba lo mnxibelelwano usekwe.

Ngoku ndithumela umyalezo wokholo kwi-My Higher Self ndicela isikhokelo esikhawulezileyo seprojekthi ebaluleke kakhulu endiyicebisayo nesisele ndisebenza kuyo ngokuzinikela nothando.

Ndibabulela ngokungazenzisiyo kubo bonke abantu abaye bandinceda kwaye bazimisele ukubuyisela umva ngokusebenzela ukulunga kwam nommelwane wam, esebenza njengeyona nto ibangela umdla, impumelelo kunye nokuzaliseka kobuqu. Ndiza kwenza yonke into ngokuhambelana nemithetho yendalo kunye nemvume yoMdali wethu ongunaphakade, infinito kwaye ayinakuchazeka ukuba ndiziva ngathi kuphela kwamandla okwenene asebenza ngaphakathi nangaphandle kwam.

Makube njalo, kube njalo, kwaye kuyakubakho.

Umthandazo wesibini wokuxolelwa ngokomoya

Ndiyazikhulula kwinzondo ngokuxolelwa kunye nothando. Ndiyaqonda ukuba ukubandezeleka, xa kungenakuthintelwa, kulapha kundikhokelela kuzuko.

Iinyembezi ezazindenza ndalila, ndiyamthethelela.
Iintlungu kunye nokudumala, ndiyamthethelela.
Ukungathembeki nobuxoki, ndiyamxolela.
Ukuhleba kunye nokuxakeka, uxolo.
Inzondo kunye nentshutshiso, uxolo.
Ukubetha kwam kundenzakalisa, ndiyamthethelela.
Amaphupha awaphukileyo, uxolo.
Ithemba elifileyo, uxolo.
Ukusilela kothando kunye nekhwele, uxolo.
Ukungakhathali kunye nentando embi, uxolo.
Ukungabikho sikweni egameni le Ubulungisa, uxolo.
Ingqumbo kunye nokuhlukumeza, ukuxolelwa.
Ukungakhathali kunye nokulibala, uxolo.
Ihlabathi, bonke ububi bakhe, ndiyamxolela.

Ndiyazixolela nam.
Ngamana ububi bexesha elidlulileyo bungasayi kuba ngumthwalo wentliziyo yam.
Endaweni yentlungu nengqumbo, ndibeka ukuqonda nokuqonda.
Endaweni yemvukelo, ndibeka umculo ophuma kwi-violin yam.
Endaweni yentlungu, ndalibala.
Endaweni yokuziphindezela, ndibeka uloyiso.
Ngokwemvelo, ndinokuthanda ngaphezu kwako konke ngaphandle kothando,
Ukunikela nokuba uphulukane nayo yonke into,
Ukusebenza ngovuyo nangaphakathi kwayo yonke imiqobo,
Ukufika nkqu nokuba wedwa ngokupheleleyo,
Ukusula iinyembezi, kwanakwiinyembezi,
Ukukholelwa nokuba ilahliwe.

Bayibenjalo. Ngokunjalo ke.

Qonda amakhadi edesika e-gypsy

(embhile) https://www.youtube.com/watch?v=cuzgbxKrpRU (/ embed)

[ad_2]