Umthandazo ka-Peter oNgcwele wokubonelela ngokhuseleko, yindlela yokubuyisela umva le ngcwele inamandla. Nguye, omnye wabasunguli beCawa, unembali ekhuthazayo, kwaye abantu abazahlulele kuye bayambulela kakhulu. Ngaba ucinga ukuba ubomi bakho abunakukhuselwa? Ngaba ungathanda intsikelelo yale ngcwele? Ke jonga lo mthandazo unamandla ngoku!

Umthandazo ka-Petros oPhezulu ukuba unikeze ukhuseleko Kutheni?

U-Kristu wambiza ngokuba "ngumlobi wabantu", kwaye wanikwa uxanduva lokudala indawo yobuKristu. Ngesi sizathu, uSanta Peter waba ngcwele kwezona ziphakamileyo yiCawa yamaKatolika. Wanikela ngesiphelo sobomi bakhe ukuba ashumayele el mundo UmRoma, ababengabantu ababethwala umyalezo kaKrestu ukuya kwixesha elizayo.

Ndikunye noMnumzana uPaul, wathatha umyalezo wothando lobuKristu waya eNtshona. Ngaphandle kokuchaswa kakhulu kunye nentshutshiso, abapostile beeNtlanga babenamandla kwaye bezincama ngenxa yesizathu sobuKristu. Aba bangcwele babini bahlonitshwe nge-29 kaJuni. Iicawa kwihlabathi jikelele zibhiyozela imikhosi edumisa amandla kaPeter noPaul.

Apha siza kubonisa imithandazo emininzi Amakholwa asebenzisa ukuzalisekisa izicelo zawo, kwaye siya kucela ukuxolelwa iimpazamo zabo emhlabeni. Yimithandazo ethi kule minyaka idlulileyo ibonakalise amandla UPeter oyiNgcwele kunye nendlela amthanda ngayo abo bazinikele kuye.

Umthandazo weSt

“Peter Ozukileyo, ndiyakholelwa ukuba usisiseko seCawe, umfundisi wehlabathi jikelele wabo bonke abathembekileyo, indawo yokugcina izitshixo zezulu, isekela lokwenyani likaYesu Krestu; Ndiyaziqhayisa ngokuba ndiyigusha yakho, isihloko sakho nonyana.

Ubabalo endilucelayo kuwe ngomphefumlo wam wonke: soloko undigcina ndimanyene nawe kwaye wenze intliziyo yam yaphule esifubeni sam endaweni yothando nokuthobela ngokupheleleyo endikutyala kona kumalandela akho, ooBhishophu baseRoma.

Phila kwaye ufe njengonyana wakho nonyana weCawa yamaRoma yaBapostile. Makube njalo.

Owu-Peter Ozukileyo, masithandazele ukuba sibuyele kuwe.

Umthandazo weSt. 7 Iintsimbi zentsimbi

“Umpostile ozukileyo uPeter, ephethe izitshixo zakhe ezisixhenxe zentsimbi, uvula iingcango zendlela zam, ezivaliweyo phambi kwam, ngasemva kwam, ngasekunene nangasekhohlo kwam. Ndivulele iindlela zolonwabo, iindlela zemali, iindlela zobungcali, ngezitshixo zakho ezisixhenxe zentsimbi, kwaye undinike ubabalo lokuphila ngaphandle kwemiqobo. UPeter oNgcwele ozukileyo, wena wazi zonke iimfihlakalo zezulu nomhlaba, mamela umthandazo wam kwaye uphendule umthandazo endithetha nawo kuwe. Bayibenjalo".

Umthandazo ka-Saint Peter wezitshixo ezi-3

Owu Petros Ozukileyo! Igama lakho yayinguSimon, owaguqulwa nguYesu Krestu ukuba abe lilitye apho iNkosi yayokwakha itempile yokholo .. Itshintsha igama lakho, iNkosi ikunika izitshixo zemfihlo namandla amabini ezulwini nasezulwini . Emhlabeni, ndikuxelele: Yonke into oyikhulula emhlabeni iya kutyhilwa ezulwini.

Owu Petros Ozukileyo! Isitshixo sokuqala sensimbi sivula kwaye sivale iminyango yobukho basemhlabeni. Isitshixo sesibini yisilivere, evula kwaye avale iminyango yobulumko. Isitshixo sesithathu siyigolide, sivula kwaye sivale iminyango yobomi banaphakade.

Ngowokuqala, uvula ucango lonwabo emhlabeni. Ngowesibini, uvula indlela yokungena kwiveranda yesayensi yokomoya. Kowesithathu, uvule iparadesi.

Owu Petros Ozukileyo! Ndisondele kwiindlela ezimbi, Ndivule iindlela ezilungileyo. Ndicime emhlabeni ndiye ezulwini. Ngeqhosha lakho lesinyithi, vula iminyango evaliweyo phambi kwam. Ngeqhosha lesilivere yakho khanyisa umoya wam, ukuze ndibone okuhle, ndibalekele ebubini. Ngeqhosha lakho legolide, ndiya kuhla ndiye ekungeneni kwenkundla yasezulwini, xa iNkosi yandibiza.

Owu oNgcwele uPeter oNgcwele! Wena wazi zonke iimfihlakalo zezulu nomhlaba, yiva ubizo lwam uphendule imithandazo yam.

Umthandazo weSt. Peter Fisherman

“Owu Peter oNgcwele, owabizwa yiNkosi ukuba ube ngumlobi wamadoda nabafazi. Uthe ke wena, Nkosi, siyakuhamba siye kubani na, ngokuba unegama elinye kuphela lobomi obungunaphakade? Yiza undincede ngokuthethelela kwakho uThixo, undinike isibindi sokulandela umzekelo wakho wothando oluthembekileyo kuKristu kwaye ndivakalise iindaba ezilungileyo kusapho, ekuhlaleni, emsebenzini nakuyo yonke indawo.

Owu Saint Peter, wenze olona lubhengezo luthandekayo kuKristu: "Nkosi, uyazi ukuba ndiyakuthanda", ndifundise namhlanje indlela Ubulungisa ukuze ube sempilweni noxolo. Bayibenjalo!"

Los Abazinikele kwi-saint rest akukho mzamo. Ukongeza kwimithandazo yabo, balandela iimfundiso zikaPetro oyiNgcwele. Bangabantu abanesibindi abasoloko bezama ukwenza izinto ngobulungisa kunye nokuthobeka okufanayo okwabonakaliswa ngu-Petros oPhezulu xa ecela ukuxolelwa nguKristu emva kokumphika kathathu.

Utsho umthandazo weSt. Peter ukukhumbula ezi mfundiso. Kwaye ngokholo olukhulu, uya kufikelela kubuhle bakho.

Ngoku ekubeni usazi umthandazo ka-Saint Peter wokukhusela, jonga kwakhona: