Umthandazo ka Ongcwele uJude Thaddeus ngenxa yezizathu ezingenakwenzeka. Unyana womntakwabo Yosefu nomza kaMariya, ke, umzala kaYesu, uSan Yudas Tadeo wayengomnye wabapostile bakaYesu Krestu. Ungomnye wamabali aziwa kakhulu apha kwelaseBrazil kwaye ngabantu abangayaziyo imbali yakhe kunye namandla akhe angenawo umthandazo weSanta uJuda kwisiphelo solwimi.

Umthandazo weSan Judis Tadeo ngezizathu ezingenakwenzeka

Uzalelwe eKana, uSt. UYude wayenabantakwabo abane. Njengompostile kaYesu, wayengomnye wabantu ababenomdla kunene, kwaye emva kokunyuka kwakhe nasemva kokuba abapostile befumene uMoya oyiNgcwele, waqala washumayela phakathi kweembandezelo kunye nentshutshiso eGalili. Nalo eli xesha wayengumshumayeli egcizelela umthandazo weSt.

Wahamba kwiindawo ezininzi ezinjengeMesopotamiya, iArmenia, iSyria, nePersi. EPersi wayetshutshiswa ngenxa yokushumayela ngokungoyiki kuYesu Krestu nokwenza amaPersi aguqukela kubuKristu. Kwaye, ke, apho wagwetyelwa ukufa ngenxa yokuguqulwa.

Umzimba ka-Julius Tadeo oNgcwele ungcwatyelwe kwi-Basilica yase-Peter eVictoria kwaye umthendeleko wakhe ubhiyozelwa nge-28 ka-Okthobha, olusuku olunokwenzeka lokufa kwakhe.

Umthandazo weSt. Jude ngezizathu ezingenakwenzeka

NguYude Th Thalaus oqinisekileyo, umPostile oqaqambileyo, umkhonzi othembekileyo kunye nomhlobo kaYesu!
Igama likaJudas Iskariyoti, umngcatshi kaYesu, lenze abaninzi bakulibala, kodwa ngoku iBandla liyakuhlonipha kwaye likubongoza kuyo yonke into el mundo njengepateni yemicimbi yokuphelelwa lithemba kunye nezivumelwano zokulungisa. Ndithandazeleni, ndonakele kakhulu.
Ndiyakucela, lisebenzise eli lungelo unalo lokuza noncedo kwangoko, apho uncedo sele luphelile.
Ndincede kule mfuno inkulu, ukuze ndifumane intuthuzelo kunye noncedo oluvela ezulwini kuzo zonke iinkcukacha zam, iimbandezelo kunye nosizi. St. uJude Thaddeus, unxibelelane nam ngesisa endisicela kuwe (isicelo).
Ndiyakuthembisa, wena Sikelela uYude Thaddeus osikelelekileyo, ukuba uyakuhlala ukhumbula olu ncedo lukhulu kwaye ungaze uyeke ukukudumisa kwaye ndikuhlonele njengomqeshi wam okhethekileyo nonamandla kwaye wenza konke okusemandleni ukusasaza ukuzinikela kwakho kuyo yonke indawo.
USanta Jude Thaddeus uyasithandazela. «

Umthandazo onamandla weSt

“Ngu-St. Th Thawus, umpostile owanyulelwa uKrestu, ndiyanibulela kwaye ndiyanibulela ngokuthembela nothando eniphumeze kulo uthumo lwenu.
Ubizwe wathunyelwa nguYesu, ungomnye weentsika ezilishumi elinambini ezixhasa iBandla eliyinyani elasekwa nguKrestu. Abantu abaninzi, bexelisa umzekelo wakhe kwaye bencediswa ngumthandazo wakhe, bafumana indlela eya kuYise, bavule iintliziyo zabo kubazalwana babo ukuba bayafumanisa. amandla ukoyisa isono nokoyisa bonke ububi. Ndifuna ukukuxelisa, ndizibophelela kuKrestu nakwiCawe yakhe, ukuze ndenze isigqibo esiguqula uThixo nommelwane, ngakumbi abo bahluphekayo. Kwaye ke ndiguqukile, ndiza kuthatha injongo yokuphila kunye nokuvakalisa iVangeli njengelungu elisebenzayo lendawo yokuhlala.
Ndiyathemba ke, ukuba ndizuze kuThixo ubabalo endibongozayo, ukuba ndikholosile ekuthetheleleni kwakho okunamandla (yenza isicelo sobabalo).
ISt. UJude Thaddeus, asithandazele. Amen.

Ngoku ukuba uyazi kancinci kwimbali nangaphezulu kwe ukuthandazwa kukaSan Yuda Tadeo ngezizathu ezingenakwenzeka, unokunamathela kuye njengeyona solver enkulu yezizathu ezingenakwenzeka.

Bona kwakhona: